2011

scan0003 3Тематика: Физическо възпитание
Автори: Димитър Томов
ISBN: 978-954-680-726-7
ISSN:
Цена: 4,60лв.
Страници: 91
Описание:
Съвременният тенис е емоционална спортна игра наситена с най-разнообразни и сложни движения, със сложна техника. В тази игра се проявяват комплексно качествата - сила, бързина, издръжливост и ловкост. Тенисът е един от най-трудните спортове. Това се дължи на напълно изкуствените движения в техниката на играта. Това са нови движения, които не могат да се наслоят от стар опит. Освен това техническите похвати /ударите/ в тениса са многобройни и се различават значително по техника на изпълнение. Наличието на ракета между ръката и топката, изисква извънредно точна и фина координация на движенията. Дори и най-лекото трепване на ръката увеличава значително амплитудата на ракетата. Ето защо обучението и усъвършенстването на техниката изискват дълъг целенасочен и последователен период.

В настоящото ръководство са описани 160 упражнения, игри и техни варианти прилагани при обучението по тенис със студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски". Посочени са и грешките, които обучаемите допускат при заучаване на основните удари в тениса...

 

За авторите:

scan0001 5Тематика: Психология

Автори: Годишник по психология
ISBN:
ISSN: 1314-1074
Цена: 10,50лв.
Страници: 484
Описание:
 
За авторите:

scan0002 4Тематика: Социология
Автори: Валентина Миленкова
ISBN: 978-954-680-708-3
ISSN:
Цена: 7,80лв.
Страници: 204
Описание:
Образованието е част от културата и всекидневието на хората, трудно бихме си представили съвременното общество без образование. То е неотменна и важна страна на социалното, защото е свързано с пренасянето на ценности и норми, със създаване на социален дух, с предаването на знания, които са насочени към различни аспекти на човешката активност - професия, социална дейност, гражданска позиция, нагласи и ценности. Образованието включва преподаването и усвояването на знания и специфични умения. Сред една от важните цели на образованието е и предаването на културни традиции между поколенията. Образованието е от значение за икономическия и културния напредък, развивайки човешкия потенциал и създавайки възможности за въвеждане на нови технологии в производството. Образованието е важно, защото е свързано с усвояване на професионални умения и навици; и от тази гледна точка то може да се разглежда като инвестиция. Отделяйки разходи и време за образование, човек всъщност очаква успешна статусна позиция и средства, които да компенсират разходите му, когато се включи в пазара на труда след приключване на обучението си. Образованието има икономическо влияние не само върху заетостта, но и върху производствения процес като източник на нови технологии...

 

За авторите:

scan0004 3Тематика: Право
Автори: Мария Казанджиева
ISBN: 978-954-680-698-7
ISSN:
Цена: 5,70лв.
Страници: 178
Описание:
Правният режим на държавната служба присъства в системата на съвременното българско законодателство като самостоятелна уредба, изградена съобразно традиционните принципи, обосноваващи специалния публичноправен статут на държавните служители. Правното положение на държавния служител в европейските страни е по различен начин уредено в съответното местно законодателство. В редица от тях няма специален закон, който да регламентира за държавните служители отделен статут, различен от този на лицата, работещи по трудово правоотношение. Република България обаче се причислява към групата на държавите, в чиито законодателства правното положение на държавните служители е изведено в отделна уредба...

 

За авторите:

scan0006 4Тематика: Български език с филологии
Автори: Сборник (съставители Цветан Ракьовски, Стилиян Стоянов)
ISBN: 978-954-680-713-7
ISSN:
Цена: 8,80лв.
Страници: 237
Описание:
Този сборник побира в себе си текстове, участвали в националната конференция в чест на Панайот Тодоров Христов. Или както го знаем Сирак Скитник. Представянето на неговите приноси в развитието на българската култура е излишно, въпреки че той - поне в литературноисторическите сюжети - често отсъства. Не е така в "цеховата" среда на художници, радиожурналисти, кулруролози. Но литературознанието със стъпки бързи наваксва своето закъснение...

 

За авторите: