2011

scan0001 1Тематика: Български език с филологии
Автори: Роман Хаджикосев
ISBN: 978-954-680-724-3
ISSN:
Цена: 11,50лв.
Страници: 308
Описание:
Много ми се иска да вярвам, че този текст няма да се възприеме антийовковски, просто защото намеренията ми бяха именно пройовковски. Той има задачата да открие онези нишки, които водят до генезиса на редица образи и теми в творчеството на писателя. В този смисъл връзките с вероятните първоизточници имат за цел и да докажат защо Йовков присъства по толкова нетипичен начин в нашето литера-турно пространство. Дано чрез тези мои скромни усилия творчеството на големия български писател стане по-обяснимо и ясно, защото в противен случай ще означава, че съм се провалил в намеренията си.

Вероятно някои от препратките ми ще изглеждат проблематични - защото няма как да се докажат, тъй като фактологията в случая не би ни изяснила почти нищо и не би ни доближила до истината. Но дори и само част от тях да са верни, това означава, че усилието си е заслу-жавало. В този смисъл текстът се базира на личното ми усещане за нещата и поради тази причина целенасочено избрах първоличната форма на изказ, а не третоличната, както е прието за подобен тип текстове...

 

За авторите:

scan0006 2Тематика: Изкуство
Автори: Лъчезар Антонов
ISBN: 978-954-680-733-5
ISSN:
Цена: 7,10лв.
Страници: 135
Описание:
Историята на либералното мислене може да бъде разгледана като поредица от усилия да се изработят модели на социално сътрудничество, които да позволяват на членовете на една политическа общност да се отнасят един към друг по един неутрален начин. Тези усилия, вместо да доведат до реализацията на един абсолютно справедлив социален ред, който в еднаква степен да изразява интересите на всички засегнати страни, довеждат до възникването на един широкоразпространен скептицизъм по отношение на концептуалните възможности на либерализма. В настоящата книга ще се опитам да покажа, че подобен скептицизъм по отношение на либералната теория има своите сериозни основания, най-малкото защото, въпреки своите претенции за неутралност, самата тази теория не е истински неутрална към всички жизнени планове. Тя, поне във своите класически форми, фаворизира по индивидуалистичните планове, доминиращи в либералните общества, за сметка на комунитарните, които често пъти могат да бъдат също толкова удовлетворителни за хората.

Настоящата разработка е посветена на критиката на деонтологичната либерална етика, и в частност - тази на Кант и Ролс, в основата на която е залегнало убеждението, че истински рационален или морален деец може да бъде само този безпристрастно съдещ индивид, който е в състояние: първо - да се дистанцира от всяка една ситуация, в която е въвлечен, второ - да се освободи от всяка форма на пристрастност, която изпитва, и трето - да формулира съждение от чисто всеобща и абстрактна гледна точка, необвързано с която и да е социална или културна партикуларна форма на живот...

 

За авторите:

Тематика: Педагогика
Автори: Янка Стоименова
ISBN: 978-954-680-728-1
ISSN:
Цена: 7,00лв.
Страници: 233
Описание:
Възникват въпроси като: какво се цели с оказването на индивидуална помощ по математика на децата със социалнопедагогически проблеми; кои са основните задачи, чрез реализирането на които се постигат поставените цели; как да се подбира необходимото учебно съдържание и как да се предлага на обучавания, съобразно когнитивното му равнище на развитие; какви частнометодически средства и похвати за индивидуална помощ да се използват, които да подпомогнат усвояването на математическите знания от обучаваните, съобразно индивидуалните им особености; какви форми за индивидуална помощ по математика да се използват и др.

Актуалността и значимостта на проблема обуславят включването на сравнително нова учебна дисциплина в учебния план на специалност "Социална педагогика" - "Индивидуалната помощ в социално-педагогическите заведения при обучението по математика".

Целта на настоящата разработка е да улеснява студентите при изучаването на тази учебна дисциплина. По-конкретно целта е бъдещите социални педагози да се запознаят с методическата система за индивидуална помощ по математика, изградена върху основата на дейностния подход и индивидуализацията на обучението и да апробират в практиката разработените упражнения, чрез които се усвояват математическите знания от децата със социалнопедагогически проблеми...

 

За авторите:scan0009 1