2011

scan0009 3Тематика: Философия
Автори: Борис Манов
ISBN: 978-954-680-730-4
ISSN:
Цена: 14,20лв.
Страници: 455
Описание:
Настоящият сборник, въпреки привидното многообразие, се отличава и със своята логическа и "литературна" завършеност. Текстовете са обединени логически и "композиционно". Логическото обединение е около основната политологическа ос - възгледите, образуващи доктрината на съответния автор за възникването, същността и структурата на държавата, хронологически - от античната, през средновековната, ренесансовата и просвещенската, до модерната политическа мисъл, при което подбраните текстове "естествено" се надграждат един над друг. "Композиционната" завършеност произтича от факта, че антологията се открива с произведение, което, като че ли съдържа в себе си всички най-важни основополагащи идеи на политическото знание, и което по този начин, като че ли задава рамките на теоретичните търсения и бъдещото му развитие - Държавата на Платон - и завършва с друго такова - Отвореното общество и неговите врагове на Попър, което не само прави критика на първото, но е и опит да се представят в концентриран критичен вид най-важните етапи и идеи в развитието на политическата мисъл, както и да се изработи на тази основа (а и вземайки предвид противоречивия практически опит на човечеството) отново една "най-добра" доктрина за политическото устройство на обществото...

 

За авторите:

scan0011 3Тематика: Психология
Автори: Алекси С. Алексиев
ISBN: 978-954-680-731-1
ISSN:
Цена: 7.50лв.
Страници: 316
Описание:
Съвременната терапевтика и профилактика е комплексна и синкретична (от гр. synkretismus − обединяване, свързване, съюзяване). Тя е също така интегративна и съчетано-комплементарна: соматотерапия, психотерапия и социотерапия. Тази синкретична терапия и психопрофилактика се обляга на мултифакториалната етиопатогенеза на болестните разстройства - психосоматичните, соматопсихичните и психосоциалните заболявания в съвременната цивилизация. Научният медико-психологичен и био-психо-социален модел на болестта и страданието дава възможности за холистично разглеждане на пациента − медикална диагностика, индивидуална личностова диагноза, психодиагностика на психосоциалните болестни процеси и боледуване, както и диагноза на етиопатогенетичните механизми при симптомо- и синдромообразуването.

Биопсихосоциалният подход при лечението на психосоматичните разстройства предполага именно комплементарна, синкретична и поетапна терапия и психопрофилактика. Това означава, че в зависимост от интензитета на симптоматологичния дискомфорт една или друга или трета група лечебни програми ще добиват първостепенно значение, а на друг етап ще си сменят местата, така че съответно да превалира или соматотерапията, или психотерапията, или рехабилитационните и ресоциализационните програми. За разлика от традиционния органо-локалистичен подход най-напред да се прилага биологична терапия и да се чака пълното отзвучаване на болестта и чак тогава евентуална психотерапия и ресоциализация, в психосоматичната терапевтика понастоящем, наистина е модерен синкретичният подход, ориентиран около остта на социалното функциониране на болния − бързо стопиране на болестния процес и едновременна комплексна терапия, с превалиране на една или друга лечебна програма...

 

За авторите:

scan0013 1Тематика: Педагогика
Автори: Добринка Тодорина Красимира Марулевска
ISBN: 978-954-680-738-0
ISSN:
Цена: 8.20лв.
Страници: 289
Описание:
Тя е в началото на всяка една професия. Без учителската дейност е немислимо овладяването на знания, умения и компетентности за която и да е професионална област. Учителят чрез своята мениджърска роля ръководи учещите в осъществяването на цялостната процесуално-дейностна, организационно-функционална и технологична страна на педагогическия процес, съдейства за изграждането у тях на социално-значими личностни качества, така необходими за реализацията им в обществения и стопанския живот. Ето защо на учителя и неговата професия трябва да се отдаде необходимото внимание.

Учителят и учителската професия напълно основателно заемат важно място в изследванията на педагози, психолози, социолози, кибернетици, методици и др. Той е ръководният субект в учебно-възпитателния процес, от чиито компетенции и качества зависи до голяма степен реализиране целите на обучението, възпитанието и образованието, подготовката и развитието на най-ценния капитал на обществото - нашите деца.

Така се стига до целесъобразността от разработването и изучаването на педевтологията - науката за учителя и неговия труд (от "педевтос" - учител). Не случайно през годините тя се обособява като самостоятелно научно направление. Както подчертава Стоянка Жекова, "педевтологията характеризира професионалиста, реализатора на най-старата интелектуална професия, с изключителна значимост за всяко общество..."

 

За авторите:

scan0010Тематика: Икономика
Автори: Мария Станкова
ISBN: 978-954-680-719-9
ISSN:
Цена: 8.80лв.
Страници: 243
Описание:
Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа и засилваща се конкурентна среда. Резкият спад в международните пристигания през 2008 - 2009 г. се дължи на драстичната промяна в цялостната икономическа ситуация в света след икономическия колапс през 2008 г. Започнала от финансовия сектор, икономическата криза се прояви в реалната икономика и предизвика спад, който в сферата на туризма засегна най-големите страни-емитенти на туристи, както и по-голяма част от популярните, но далечни за емитивните пазари туристически дестинации. В тази връзка СТО прогнозира определен ръст в туристическото развитие през идните години, който обаче в голямата си част ще се дължи на алтернативни форми на туризъм, пътуванията до близки дестинации и краткотрайния отдих. Очакванията по отношение на тях са за надвишаване с 20 % спрямо всички други форми и видове туризъм и е с потенциал за много по-висок ръст в сравнение с тях.

Всъщност, туристическата индустрия има приоритетно значение за икономическото развитие на много от страните в света. Развивайки туризъм, те придобиват все по-широка международна известност, предлагайки и рекламирайки природното и културно наследство чрез разнообразие от туристически продукти. През първото десетилетие на 21-ви век туризмът запазва лидерските си позиции в икономическия сектор и е най-бързо разрастващата се икономическа дейност по отношение на валутни приходи и разкрити нови работни места. Международният туризъм е и най-големият източник на приходи от износ и същевременно най-важния фактор в платежните баланси на значителна част от националните икономики в света. Стимулира инвестициите в инфраструктурата, благоприятства добросъседските и междукултурни връзки и като цяло допринася за подобряване на условията на живот на местното население...

 

За авторите:

scan0006 3Тематика: Естествени науки
Автори: Любен Михов Иванов
ISBN: 978-954-680-711-3
ISSN:
Цена: 8,60лв.
Страници: 281
Описание:
Предлаганият учебник е предназначен за студентите от Природо-математическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" и най-вече за тези от специалносттите Физика, Педагогика на обучението по физика и математика и Педагогика на обучението по химия и физика. Лекционният материал обхваща два основни области от експерименталната физика - Електричество и Магнетизъм. Разделът Електричество засяга въпроси, свързани с електричните явления и включва закон на Кулон, интензитет и потенциал на електричното поле, електричен дипол, теорема на Гаус, диелектрици в електрично поле, проводници в електрично поле, кондензатори, енергия на електричното поле, електричен ток в различни проводящи среди. Разделът Магнетизъм разглежда магнитните явления и включва поле на движещ се електричен заряд и закон на Био-Савар-Лаплас, сила на Лоренц, закон на Ампер, магнитен дипол, магнитно поле на соленоид и тороид, магнитни свойства на веществото, електромагнитна индукция, движение на заредени частици в електрични и магнитни полета.

Лекционният материал е съобразен за учебен курс с хорариум от 60 часа и е разделен на 26 приблизително равни по обем лекции, за всяка от които са предвидени между два и три лекционни часа. Използваният математически апарат е съобразен с изучаваните математически курсове в предходни семестри и изисква добри знания по интегрално и дифeренциално смятане.

Освен за посочените по-горе студенти учебникът също така може да бъде полезен и за студенти от други специалности слушащи курсове по физика и предварително придобили добра математическа подготовка. Такива са студентите от специалностите Химия и Компютърни системи и технологии...

 

 

За авторите: