2011

 

scan0001 4Заглавие: Ръководство за решаване на задачи от Училищния курс по геометрия
Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриян Борисов, Анани Лангов
ISBN: 978-954-680-749-6
ISSN:
Цена: 14,20лв.
Страници: 365
Описание:
Предлаганата книга съдържа задачи (решени и за самостоятелна работа) върху теми, разглеждани в дисциплината "Училищен курс по геометрия", включена в учебните планове на специалностите "Педагогика на обучението по математика и информатика" и "Педагогика на обучението по физика и математика" в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Нейната цел е не само да съобщи някои геометрични резултати, но и да научи читателя на методи, с помощта на които тези резултати се получават. В този аспект тя трябва да се счита като неразделна част от издадения по-рано учебник по "Училищен курс по геометрия"...

 

За авторите:

Тематика: История
Автори: Калин Стойнев Порожанов
ISBN: 978-954-680-752-6
ISSN:
Цена: лв.
Страници:
Описание:
Въз основа на писмени, епиграфски, нумизматични и археологически извори трудът разглежда политическите и икономически отношения, от края на VІ до средата на ІV в.пр.Хр., на най-голямата тракийска държава в Европа Одриското царство-империя, с древногръцките градове по неговите крайбрежия (на Егейско, Мраморно и Черно море) и с полиса Атина, като лидер на Първата и Втората атинска империя.

Политиката на Одриското царство като империя изисква използването на пазари за развитието на стокообмена и получаване на печалба от това. Тъй като собствените тракийски тържища (със смесено население) не удовлетворяват тези нараснали нужди, се налага владетелите да използват пазарите на елинските полиси, намиращи се по крайбрежията им.

Всички одриски царе, властвали през тези векове, Олор, Терес, Спарадок, Ситалк, Севт І, Меток/Медок/Амадок І, Хебризелм, Котис І и Керсеблепт, сключват дипломатически договори с Атина (като оглавяваща Атинската архе-империя) за разпределение на сферите на влияние и подялба на данъците (без Олор), получавани от елинските полиси, намиращи се по морските брегове на царството. Политиката на същите царе е целенасочена и концентрирана на юг и югоизток за налагане над елинските полиси там. Тя се осъществява от тях, чрез повече от 20 владетелски резиденции, разположени по морските крайбрежия и в недалечния хинтерланд на континента.

Оказва се, че над по-малките полиси, емпориони по същината си, властването е по-трайно, но облагането е със сравнително малки данъци, а над по-големите полиси - по-кратковременно, но - с по-големи суми. С всеки следващ владетел тази политика е все по-успешна. За да достигне върха при Котис І и Керсеблепт, които държат и налагат данъци не само на градовете по Тракийско море и Северна Пропонтида, но и на полисите от Тракийския херсонес (дн. Галиполски полуостров). При това, те успешно контролират плаването през Босфора и Хелеспонта като облагат с навло (корабна такса) преминаващите кораби.

С тези си прояви, онова, което постига плеядата одриски царе Терес І, Спарадок, Ситалк, Севт І, Меток/Медок/Амадок І, Хебризелм, Котис І и Керсеблепт, може да се определи като категорично излизане на сцената и най-активно участие на траките, чрез Одриското царство, в историческата драма, представяща върхови постижения в развитието на Античния свят. Те са техен, реален обществено-политически принос в очертаването на историческата перспектива на Европа и Средиземноморието. Нещо повече - те са израз на новоформираща се ценностна система, налагаща не само и толкова съсъществуването между полис и етнос, но и жизнено важното сближаване между тези две начала...

 

За авторите:

scan0001 3Тематика: Музика
Автори: годишник
ISBN:
ISSN: 1313-7298
Цена: 7,90лв.
Страници: 264
Описание:

За авторит

scan0002 3Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриян Борисов
ISBN: 978-954-680-746-5
ISSN:
Цена: 18,00лв.
Страници: 535
Описание:
Второто издание на книгата е преработен и допълнен вариант на първото й издание. Дадени са някои нови понятия и задачи (главно, отнасящи се за коничните сечения), с което се разширява кръга на възможните й читатели...

 

За авторите:

scan0003 1Тематика: Математика и информатика
Автори: Иван Мирчев
ISBN: 978-954-680-748-9
ISSN:
Цена: 13.50лв.
Страници: 416
Описание:
Съвременната наука, новите технологии и глобалните проблеми на човечеството изискват математиката и информатиката все по-дълбоко да навлизат в икономиката, планирането, науката за управление, човешките и междуинституционалните комуникации. Динамичните процеси в информационното общество и глобализацията изискват и съответни адекватни промени в обучението по математика, което продължава да има твърде "класически" характер и не отразява изключително бързото развитие както в областта на тези науки, така и в обществото като цяло. Огромните потоци информация, до които имат достъп сегашният ученик и студент, възможностите, които дава интернет средата, изискват по естествен начин един "отказ" от прекалено теоретичния, фундаменталния и системен подход и налагането на един добре обмислен прагматизъм в обучението. Прагматизмът не означава отказ от научни и дидактически принципи. По-точният термин може би е хуманизация и оптимална организация на учебния процес с цел постигане на добри резултати...

 

За авторите: