2010

scan0006 1Тематика: Педагогика
Автори: Красимира Марулевска
ISBN: 978-954-680-649-9
ISSN:
Цена: 6.80лв.
Страници: 180
Описание:
Учителят от нов тип следва да притежава формирани във висока степен психологически , педагогически и дидактико-методически знания и компетентности, които да му позволят свободно да конструира своята педагогическа дейност, творчески да подхожда към решаването на стратегически и тактически задачи...

 

За авторите:

scan0004Тематика: Естествени науки
Автори: Стефан Иванов, Любомир Павлов
ISBN: 978-954-680-657-4
ISSN:
Цена: 15.20лв.
Страници: 347
Описание:
За всеки лектор аксиоматичният метод на излагане на квантовата механика е атрактивен и изящен. Но той е приложим при аудитория с много добра математическа и физическа подготовка...

 

За авторите:
Проф. дзфн Стефан Иванов е дългогодишен преподавател във Физическия факултет на СУ "Климент Охридски". Научните му интереси са в областта на физиката на плазмата и на сноповете от заредени частици. Автор е на повече от 80 статии и 40 доклада.

Проф. дфзн Любомир Павлов е дългогодишен преподавател в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски". Научните му интереси обхващат многофотонни процеси и лазерната спектроскопия на атоми, молекули и кондензирани среди. Автор е на 95 оригинални статии, на монография и 60 доклада.

scan0003 1Тематика: Педагогика
Автори: Мариана Балабанова
ISBN: 978-954-680-670-3
ISSN:
Цена: 14,70лв.
Страници: 264
Описание:
Трудът засяга най-актуалните проблеми на съвременната теория и практика на ранното чуждоезиково обучение (с акцент на английски език), а също основните методически категории в контекста на новата образователна политика. Той е адресиран основно към студентите от специалност ППЧЕ (предучилищна педагогика и чужд език), но може с успех да бъде използван и от други специалности: НУПЧЕ, ПНУП, ангажирани с процеса на обучение и възпитание в детска възраст. Учебникът би бил полезен и за студенти от филологически специалности, бъдещи и настоящи учители и преподаватели по втори език.

 

За авторите:
Доц. д-р Мариана Балабанова е завършила специалностите "Предучилищна педагогика" и "Психология", била е редовен докторант на СУ "Климент Охридски". От 1981 г. е преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград основно по дисциплините: Методика на обучението по роден език в детската градина, Педагогическа диагностика, Методика на обучението по чужд език в детската градина. Автор е три научни монографии и над 70 студии и статии в периодичния печат в България и Русия. Книгите й "Граматика на фантазния дискурс", "Кратките фолклорни форми и обучението по роден език в детската градина", "Игра-общуване-език" (в съавторство) засягат въпросите на развитие на детската реч. Участва активно в национални и международни конференции и международни, национални и университетски проекти, основно в областта на интеркултурното образование.

scan0030Тематика: Изкуство
Автори: Емил Куков
ISBN: 978-954-680-596-6
ISSN:
Цена: 13,80лв.
Страници: 134
Описание:
Съвременните учебни програми по живопис на университетската специалност "Промишлени изкуства - мода" във Факултета по изкуствата на ЮЗУ "Неофит Рилски", подобно на тези в другите съвременни университети, са изградени върху трудно постижимата хармония между задължителното практикуване и артистичната свобода.Предлагания текст се основава върху продължителното наблюдение, проучване и анализ на студентски живописни творби в завършен вид (като материален резултат) и в отделните им стадиални състояния, зарегистрирани в електронен вид.

 

За авторите:

scan0032Тематика: Музика
Автори: Александър Куюмджиев
ISBN: 978-954-680-602-4
ISSN:
Цена: 9,00лв.
Страници: 246
Описание:
Настоящото издание - Книга II - е продължение на учебното помагало Годината в песни и съдържа 225 песни в два раздела. Раздел IV - Пролет и Раздел V- Лято. Съставителят се надява, че изданието ще е принос в запълването на съществена празнина по отношение на: познанието на националното музикално и поетично наследство, съхраняването на българските културни традиции, душевности ценностна система...

 

За авторите: