scan0043 1Тематика: Психология
Автори: Райна Холанди
ISBN: 978-954-680-672-7
ISSN:
Цена: 11,20лв.
Страници: 296
Описание:
Настоящият труд е посветен на съпоставителното изследване на зоонимните фразеологични единици (ЗФЕ) в английския и в българския език, тъй като те представляват ярък елемент в езика на даден народ и отразяват в пълна светлина бита, културата, природата, ценностите и взаимоотношенията между хората. Корпусът включва не само компаративни единици, но и фразеологични единици (ФЕ) с некомпаративна структура, чиято семантика се определя от зоонимния компонент.

Целта на изследването е да се анализират приликите и разликите в съществуващите стереотипни представи, основани на ЗФЕ, както и да се установят случаите на изразена семантична близост, опозиция и полисемия между ЗФЕ в двата езика. С цел да се проследи взаимовръзката между семантиката и формата им се налага да се изследва също и тяхната структурна организация.

От практическа гледна точка особено важен е въпросът за междуезиковата еквивалентност на изследваните единици, резултатите от която могат да се прилагат в процеса на чуждоезиковото обучение, при превод или при лексикографска обработка. Академичното обучение във филологическите специалности например отрежда твърде скромно място на въпросите на фразеологията на езика. Тя обикновено присъства в курсовете по лексикология или стилистика, а много често дори се пропуска. Студентите не са насърчавани да се замислят върху тази проблематика, а и малцина от тях осъзнават тази необходимост. Езикът им става все по-машинен. Дори лексикалните единици се използват предимно в основното си значение, а образното все повече се забравя. Вероятно това състояние донякъде е отражение и на действителността, в която живеем - условия на пазарна икономика, където отношенията стават все по-делови и комерсиални...

 

За авторите: