2010

Темscan0002атика: Психология
Автори: Светла Томанова
ISBN: 978-954-680-700-7
ISSN:
Цена: 10,00лв.
Страници: 107
Описание:
В учебнике по страноведению России рассмотрен круг вопросов геополитического положения, истории и современной жизни России, тенденции и трудности преобразований в наиболее важных сферах жизнедеятельности российского общества и итоги этих преобразований.

Курс "Страноведение России" является важной составной частью обучения русскому языку как иностранному. Его изучение предусмотрено в учебных планах и программах студентов, обучающихся по специальностям "Прикладная лингвистика" и "Педагогика обучения болгарскому и русскому языкам", где ведется подготовка русистов, а также на других факультетах и в других учебных заведениях, где изучается русский язык. Автор на основе широкого использования новейших материалов из СМИ, Интернета и научных источников показывает основные направления реформирования огромной страны в последние десятилетия. Учебник посвящен актуальным вопросам современного состояния российского общества как результата его исторического развития и взаимоотношений с другими странами и народами. Это нашло отражение в структуре учебника и в отборе материала, в основу которых положены принципы научности, актуальности, историзма и комплексности. Материал, представленный в книге, достаточно широк по содержанию и тематическому разнообразию и может быть использован для обучения разных категорий слушателей, имеющих разный уровень страноведческой подготовки и владения русским языком. Последовательность изучения тем учебника может меняться в зависимости от запросов учебных программ или предпочтений студентов и преподавателей.

Учебник снабжен примечаниями и тематическим словарем, а также примерным заключительным тестом проверки уровня подготовки. Он может быть полезен всем будущим специалистам русского языка как иностранного...

 

За авторите:

scan0001Тематика: Педагогика
Автори: Вяра Николова
ISBN: 978-954-680-674-1
ISSN:
Цена: 13,80лв.
Страници: 340
Описание:
Цел на философско-историческото изследване е разкриване инвариантното в историческия процес. Историко-философският подход към философско-историческата тематика цели "подреждането" и систематизирането на концепциите и опит за разкриване на инвариантния принцип, който стои в основата им.

Стремежът към разкриване на инвариантното води до претенцията да се създаде един и само един модел. Опитът да се реализира това намерение кара всеки голям философ, преди всичко, да "разчисти терена" пред себе си, като отрече постиженията на своите предшественици и след това да предложи модел, който претендира за изчерпателност и тоталност. Този подход имплицитно се съдържа във всяко философско изследване: всеки философ създава свой инвариантен модел, който по презумпция отрича останалите, защото не допуска либералната фриволност на различните гледни точки.

Един от въпросите е: може ли, независимо от претенциите на твореца, да се обяви една концепция за завършена и изчерпателна? И защо има толкова различни концепции? Има ли нещо общо между тях? И накрая, какъв е принципът, за да се създаде философско-исторически модел?...

 

За авторите:

scan0003Тематика: Български език и литература
Автори: Албена Вачева, Антония Велкова-Гайдаржиева, Елена Азманова-Рударска, Роман Хаджикосев, Стилиян Стоянов, Таня Стоянова, Цветан Ракьовски
ISBN: 978-954-680-704-5
ISSN:
Цена: 17,10лв.
Страници: 425
Описание:
Във втория том са включени текстове за списание "Художник", за Иван Мешеков, както и критически текстове за Димитър Пантелеев, Яна Язова, Чудомир, Стилиян Чилингиров, Анна Каменова, Стоян Загорчинов, Сирак Скитник, Иван Мирчев, Матвей Вълев, Никола Ракитин, Владимир Мусаков, Иван Грозев и Цоньо Калчев...

 

За авторите:

scan0005Тематика: Социология
Автори: Галина Тасева
ISBN: 978-954-680-675-8
ISSN:
Цена: 9,90лв.
Страници: 190
Описание:
Динамиката на развитието на света през втората половина на ХХ век - и на технологичното, и на културно-образователното - се оказа такава, че незабавно показа пределите на този ръст. Те се проявиха под формата на така наречените глобални проблеми - заплахата от ядрена катастрофа, екологичната, продоволствената, демографската, изчерпването на природните ресурси и др. Към тях се добави и проблемът на болести, като СПИН, които имат не само медицински биологичен, но и социално-културен характер.

Обектът на изследването - сътрудничеството между образователните системи на северните страни, реформите им от 90-те, основните им черти, идеология, ценности и приоритети, промени в образователните системи: в техните цели, структури, съдържание на образованието и др. - развитие на педагогическата наука, теории, концепции, образователни технологии, разкриващи съдържание на реформите от 90-те години.

Предмет на изследване - образователното пространство, в което се осъществява обективният процес на развитие на образователните системи в региона, исторически ценното и социално актуалното в провежданите реформи и обусловените от тях процеси, проявите на общото и различното на глобалните образователни процеси в регионалното пространство на Северна Европа...

 

За авторите:

scan0007Тематика: Психология
Автори: Петър Николов
ISBN: 978-954-680-684-0
ISSN:
Цена: 14,90лв.
Страници: 268
Описание:
Тази книга няма претенции да даде решение на всички проблеми или радикални решения на току-що изложения мегапроблем на средното образование. Тя само подлага на анализ проблемите, ранжира ги и издига за свой предмет повишаване на ефективността на формирането на просоциално поведение, балансирането на подсистемите на личността на всеки индивид, осигуряване на всеки човек съвременен социален хомеостазис. Като целенасочва вниманието на своите читатели към основните проблеми, тази книга мимоходом ще решава и други проблеми. Безспорно, проблемът за ефективността на формирането и самофомирането на личността на учениците, завършващи средно образование, имат голямо теоретическо, но също така и огромно приложно-практическо значение.

Помагалото е предназначено за магистърския курс "училищна психология", за училищни психолози и студенти от специалност психология и педагогика...

 

За авторите: