scan0044Тематика: Физическо възпитание
Автори: Чавдар Коцев
ISBN: 978-954-680-679-6
ISSN:
Цена: 7,40лв.
Страници: 157
Описание:
Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" в ЮЗУ - Благоевград и задоволява нуждата от теоретико-методическата им подготовка по дисциплината "Лека атлетика".

Съдържанието на учебника включва необходимите знания за леката атлетика като основен спорт, заемащ централно място в учебните програми по физическо възпитание.

По подходящ начин е анализирана техниката и е представена методическата последователност на обучение в лекоатлетическите упражнения, като акцентът е поставен върху тези, които са най-подходящи и достъпни за учениците в учебния процес по физическо възпитание в условията на училището. Посочени са най-често допусканите грешки в процеса на обучението, причините за тях и пътищата за отстраняването им.

Специално място е отделено на урока с лекоатлетическа насоченост. Направен е педагогически анализ на структурата, съдържанието, организацията и методическите изисквания за провеждането му.

Изяснени са общометодологичните въпроси на учебния процес по лека атлетика в училище и основните изисквания за ефективно провеждане на лекоатлетическата подготовка в целия диапазон на ученическата възраст.

Обемът и характерът на съдържанието на учебника са съобразени с изискванията на образователната степен "бакалавър". Учебникът може да бъде полезен и за учителите по физическо възпитание, както и за треньорите по лека атлетика, занимаващи се с деца и ученици в спортните клубове...

 

За авторите: