scan0031Тематика: Педагогика
Автори: Лидия Цветанова-Чурукова
ISBN: 978-954-680-665-9
ISSN:
Цена: 10,40лв.
Страници: 226
Описание:
Съдържанието на настоящото изследване е представено в две глави.

В първата глава са представени най-общите общотеоретични аспекти на интегрираното обучение, разкрити са неговите източници и основополагащи понятия. Особено внимание в нея е отделено на използването на интегрирани форми на обучение в началните класове върху основата на новите компютърни информационни технологии. Обоснована е научна класификация на интегрираните форми на обучение. Всестранно и задълбочено в нея са характеризирани интегрираните уроци, интегрираните дни и седмици при учениците от I-IV клас, методиката на тяхната организация и творческо реализиране в началните класове.

Втора глава описва опитно-експерименталната работа с учители от началните класове в разработването на интегрирани уроци и други интегрирани форми на обучение с използване на възможностите на съвременните информационни технологии.

 

За авторите: