2012

scan0010 1Тематика: История
Автори: Кристина Попова, Нурие Муратова
ISBN: 978-954-680-723-6
ISSN:
Цена: 6,70лв.
Страници: 238
Описание:
Настоящото издание има за цел да насърчи съзнанието за важността на документите на жените и други групи, които не са били в центъра на историческото познание. То има за цел да покаже значението на архивните политики и необходимостта от целенасочени усилия за запазване на тази памет за историческите изследвания, както ида представи опита и инициативите в някои други страни и някои изследвания, свързани с тази тематика...

 

За авторите:

scan0008 1Тематика: Техника и технологии
Автори: Диана Митова
ISBN: 978-954-680-755-7
ISSN:
Цена: 7,70лв.
Страници: 204
Описание:
В настоящия труд се представят особеностите на проектно ориентираното обучение като ефективна за световната практика и иновационна за българското технологично обучение стратегия за активно учене.

Чрез историческата ретроспекция - от възникване на метода на проектите, до съвременните му трансформации и научни интерпретации, се прави научна обосновка на методологическата и методическа целесъобразност от използването на проектите в съдържателната рамка на технологичното обучение.

Специално внимание се отделя на спецификата в организацията и съдържанието на проектната дейност на учениците: променените функции на основни субекти на педагогическо взаимодействие, необходимите трансформации на образователната среда при проектно ориентираното обучение.

Предлага се примерен модел за разработване на учебно-технологичен проект, алгоритъм на проектиране за всеки отделен етап от проекта в класното и извънкласно обучение по техника и технологии и варианти за подбор на съвременен методически инструментариум на проекта.

Разглеждат се възможностите за използване на проекта в цикъла от учебни предмети, включени в съдържанието на КОО Бит и технологии - Домашен бит и техника, Домашна техника и икономика и Технологии.

Акцент се поставя върху проектната култура на учителя по техника и технологии и разработването на варианти за портфолио на проекта. Книгата дава и един съвременен дискурс към гимназиалното технологично обучение и съпътстващите го актуални проблеми и перспективи за развитие.

Трудът има характер на монография, но с представената примерна тематична ориентация на проекти в съдържанието на отделни обобщени теми на предметите в областта, би могъл да се използва от учителите като учебно пособие за работа по проекти и от студентите, които се обучават в специалността "Педагогика на обучението по техника и технологии"...

 

За авторите:

scan0004 2Тематика: Педагогика
Автори: Маргарита Колева
ISBN: 954-680-343-Х
ISSN:
Цена: 5,00лв.
Страници: 118
Описание:
В учебното помагало "Педагогическа технология за опазване на околната действителност от децата в предучилищната възраст" са предстяавени актуални проблеми, свързани с организираната им познавателна дейност. Акцентираное върху по-важните теоретични и практически решения на проблема опазване на природната и социална действителност, като същевременно са очертани тенденциите за тяхното обогатяване и усъвършенстване.

Учебното помагало е предназначено за студенти, бъдещи детски и начални учители, специализанти, докторанти, практикуващи педагози, изследователи, родители и пр. То е база за сериозна и отговорна дейност на учителя, свързана с постигането на на успешна познавателна и социална компетентностна ДЕТЕТО...

 

За авторите:

scan0001Тематика: Математика и информатика
Автори: Валентин Христов
ISBN: 978-954-680-739-7
ISSN:
Цена: 6.50лв.
Страници: 198
Описание:
Настоящото учебно пособие има за цел да даде на студентите знания за конструирането и поддръжката на съвременните периферни устройства. Разглеждат се принципите, организацията и особеностите на работа на компютърната периферия: HDD, FDD, CD, DVD, стримери, принтери, плотери, скенери, интелигентни монитори и различни други интелигентни периферни устройства, както и входно-изходните им интерфейси.

Съдържанието на книгата отговаря на основните дялове на учебната програма на дисциплината "Компютърна периферия" за студенти от образователната степен бакалавър по специалност "Компютърни системи и технологии".

 

За авторите:

scan0002Тематика: История
Автори: Янко М. Христов
ISBN: 978-954-680-762-5
ISSN:
Цена: 6.40лв.
Страници: 178
Описание:

За средновековното българско общество последните години на IX и първите десетилетия на Х век са наситени с важни събития и процеси. Сред тях са приютяването на Кирило-Методиевите ученици и последвалите усилия за утвърждаването на славянската писменост и книжнина в българските предели; оттеглянето на княза-покръстител от престола; краткото и изпълнено с много въпросителни управление на Владимир-Расате; възшествието на Симеон и преместването на столицата; краят на продължителния мир с Византия; съживяването на позабравения от времето на Аспарух, ужас от смъртоносен враг от степите на Изток.

За въпросния динамичен хронологически отрязък науката разполага с разнообразни по характер, обем, значение и произход историческите извори, информацията, от които непрекъснато е дообогатявана от археологически разкрития. Между съхранените и привличани наративи с особен авторитет се ползва "Чудото на свети Георги с българина". Още от ХIХ-то столетие благосклонното отношение на учените към споменатия текст се реализира до голяма степен за сметка на останалите творби в цикъла от разкази-чудеса "Сказание за железния кръст", от който е част. Причините за пренебрегването на останалите фрагменти от макрокомпозицията са показателна смесица от обективни и субективни фактори. До 70-те години на миналия век може да се приеме, че първите са доминиращи. За следващите десетилетия, все пак трябва да се признае, че на преден план изпъкват вторите. Те се явяват разбираемо, но контрапродуктивно следствие от схващането за компилативния характер на творбата...

 

За авторите: