2012

scan0004 1Тематика: Икономика
Автори: Илия Димов, Рая Мадгерова, Мариана Ушева, Динка Златева, Диляна Янева
ISBN: 978-954-680-764-9
ISSN:
Цена: 6.10лв.
Страници: 251
Описание:
Планирането и прогнозирането изпълняват важна роля в ежеднев­ния живот на всеки човек, домакинство, организация. Още като се съ­буди всеки се интересува от прогнозата за времето, за да съобрази как да се облече за през деня, как да организира своите пътувания и т.н. В същото време всеки актуализира определения си от преди план за деня - за дейностите и задачите, които ще извършва, а също за утреш­ния и следващите дни. Всеки ден планът се записва в бележника, календара, на компютъра или просто на листче хартия. И така, всичко, като се за­почне от сутрешния тоалет, времето за пътуване, сложните и напрег­нати задачи в бизнес дейността или организацията, в която работим, учението, срещите в извънработно време, специалните културни пот­ребности, спорт, пазаруване и други, всичко ежедневно се извършва по предварително определен план. До такава степен сме свик­нали да прог­нозираме, планираме, програмираме всичко, че дори като се уморим от това и когато имаме малко време за "непрограмиран" жи­вот, по време на отпуск и т.н., пак планираме, с навика и/или убеждени­ето, че така по-добре ще използваме отредените дни.

Запознаването със стопанската практика показва, че през измина­лия ХХ век планирането на бизнес дейността във фирмите се разви и утвърди като водеща основна функция на вътрешнофирменото управ­ление. Това беше обусловено от нарастващата неопределеност и дина­мичните промени на външната среда, в която фирмата функционира, и осъзнаването от мениджърите на ролята и значението на планирането за обосновано определяне на целите и стратегиите на развитието и за ефективно използване на ресурсите, на инвестирания в дейността капи­тал. При изострянето на конкуренцията важно значение за развитието на планирането има неговата пазарна ориентация във взаимодействие с маркетинга на фирмата. До времето, когато фирмите работеха в една относително стабилна среда, с възможности за предвиждане развитието на конкуренцията и др., те успешно прилагаха краткосрочното бю­джетно планиране и средносрочното планиране. Но след Втората све­товна война и, особено от 60-те години, измененията във външната среда на фирмите стават все по-динамични и по-дълбоки. Това принуж­дава фирмите да преминат към развитие на стратегическо планиране като необходимо условие и предпоставка за своето оцеляване и устой­чиво дългосрочно развитие.

Наред с приложението на фирменото планиране, след Втората све­товна война в редица развити и развиващи се страни получи разви­тие националното планиране на икономиката и другите сфери. Във Франция, Япония и други страни това намери израз в разработването и приложението на национални планове и програми за развитието на ико­номиката, социалната сфера и др.

Пазарната икономика от края на ХХ - началото на ХХІ век, се раз­личава съществено от тази от преди два века или дори от преди един век както с различията в същността, характера и ролята на елементите, присъщи на всички етапи от еволюцията на пазарната икономика, така и с новите елементи в нейната структура. Съществени са различията между миналото и сега - например в ролята на капиталиста, свободата на избора, същността и характерът на конкуренцията, ролята на част­ната собственост и собствеността изобщо, начинът на функциониране на различните пазари и други в миналото и сега. Освен промените и различията в същността и характера на тези традиционни, иманентни на всяка пазарна икономика структурни елементи, съвременната пазарна икономика се различава с появата и наличието на нови структурни еле­менти - устройствена политика и устройствени правила за функциони­ране на пазарната икономика; стратегически курс и стратегически при­оритети на икономическото развитие и преструктуриране; икономи­ческа политика и други. В условията на глобализация бързо се развива т.нар. дигитална икономика, основаваща се на съвременните електронни технологии в комуникациите - Интернет и др. Тези съществени про­мени и различия обусловиха необходимостта от качествено ново виж­дане за същността, ролята и задачите на националното планиране...

 

За авторите:

scan0004Тематика: Психология
Автори: Колектив
ISBN:
ISSN: 1314-1074
Цена: 7,00лв.
Страници: 377
Описание:

За авторите:

scan0006Тематика: Техника и технологии
Автори: Христо Василев Патев
ISBN: 978-954-680-751-9
ISSN:
Цена: 25,70лв.
Страници: 539
Описание:
Интердисциплинарни връзки и интегративен подход в учебното съдържание на инженерния фундамент от техническите дисциплини материалознание, метрология, техническо документиране и инженерна графика, машинознание, машинни елементи и механизми, производствени технологии, ергономия, индустриален мениджмънт и маркетинг, част І, ІІ и ІІІ е монография, но е предназначена и за началния етап на обучение на студенти в специалности от научното направление "Машинно и общо инженерство", включително на "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство", "Индустриален мениджмънт", "Инженерен дизайн", "Икономика". В трите тома са събрани методологически похвати и учебни материали, основно усъвършенствани и/или разработени от автора, които необосновано са пренебрегнати, съкратени или недостатъчно ясно изложени в предлаганите до момента учебни помагала по "Инженерна графика - Техническо документиране", "Метрология и измервателна техника", "Материалознание", "Съпромат", "Машинознание", "Машинни елементи и механизми", "Машиностроителни технологии и техника", "Мениджмънт, инженеринг, маркетинг и управление на качеството в индустрията", "Ергономия, инженерен дизайн и техническа безопасност".

Специално внимание е обърнато на техническият език и необходимите и достатъчни знания (есенцията, или "инвариантите" на инженерните познания) в областта на техниката и технологиите, които трябва да притежават студентите от специалност "Педагогика на обучението по техника и технологии" , "Компютърни системи", "Индустриален мениджмънт и инженеринг" и др. Допълнително, и в трите части на книгата, се набляга на основни познания по управление и организация на производството, които са крайно необходими за мотивацията и дейностите на съвременния производител и предприемач, отнасящи се за видовете нови технологии и техника, за производствените дейности, за работата на екипи, които създават нови и усъвършенстват известни изделия, за формирането на бъдещи ръководни кадри и др. С това, учебните материали са актуални и полезни както за технолози, конструктори, машинни и електроинженери, така и за практикуващите мениджъри, специалисти по организация, маркетинг и управление на производството, стопански ръководители и икономисти.Авторът счита, че пособието може успешно да се използва както от преподавателите във ВТУЗ, така и от учителите по технически предмети, вкл. "Труд и техника" в СОУ...

 

За авторите:
Доц. д-р инж. Христо Патев е завършил с отличие през 1974 г. специалност Технология на машиностроенето в ТУ-София. Две години е специализирал Приложна математика. Работил е една година като технолог и три - като конструктор и внедрител. Защитава докторат през 1983 г. От 1986 г. е асистент в ТУ - София. Доцент от 1999 г., той е дългогодишен преподавател по технически дисциплини от направленията Машинно инженерство и Мениджмънт. Води лекции и упражнения на студенти от специалностите "Индустриален мениджмънт", "Технология на машиностроенето", "Педагогика на обучението по техника и технологии", "Индустриална химия", "Текстилна техника и технологии", "Компютърни системи и технологии" и др.

Бил е лектор в Стопански, Френски и Машинно-технологичен факултет на ТУ - София, както и във Френски факултет на ХТМУ - София. В продължение на пет години е бил извънщатен експерт на ИНРА. През 1997 г. специализира във Франция и преподава на студенти от електро специалности във Висшето училище INSA Rennes. В съавторство, през 1998 г. издава френско-български учебник по "Машиностроителни технологии". От 1999 до 2007 г. е директор на Техническия колеж при ЮЗУ "Н.Рилски" - Благоевград. От 2005 до 2008 г. е ръководител катедра "Машиностроителна и текстилна техника и технологии". Автор е на 10 изобретения и над 90 научни труда; автор и съавтор е на шест учебника и монографии. В работите му се набляга на интердисциплинарното обучение. Продължава да преподава както в Техническия колеж, така и в Педагогическия и Природо-математическия факултети на ЮЗУ. Авторът е участвал в университетски, национални и международни проекти по интеркултурно и интерактивно образование.

 

m. blajevaЗаглавие: Костюмът на древния свят (египетски, костюм на предна Азия, егейски, гръцки, римски)
Тематика: Изкуство
Автори: Мария Блажева
ISBN: 978-954-680-770-0
ISSN:
Цена: 10,60лв.
Страници: 206
Описание:
Светът е толкова голям и богат, и животът предизвикателен и многообразен, че никога няма да липсват поводи хората да продължават да си казват с езика на МЪЛЧАНИЕТО: външност, маниери, жестове, грим, гримаси, костюм своите послания. Багрите и мекотата на тъканите, техните десени, кройките на одеждите, аксесоари, бижута, маски, танца и музиката са част от семантиката на суетата човешка. Надниквайки в тайните и мистерията на тези послания се докосваме до историята на костюма. Ритуализирането на дрехата е важен момент в динамиката на културите и приспособяването им една към друга. Тук има поезия и живопис, танци и музика, има актьорско изкуство и какво ли още не! НАЗАД КЪМ МИНАЛОТО към гранитните фигури на Аменхотеп III, фараона завоевател Рамзес II, изображението на бръмбара Cкарабей, като накит, многобройните скулптури на гръцките и римските богове, великолепните каменни саркофази, релефни изображения на пиршества и жертвоприношения, съкровища със скъпоценни украшения, пищни тъкани, стенописи и мозайки създадени през различни епохи в изобразителното изкуство които отразяват модите в костюма. Във времето свикнало да ни представя облеклото, като част от битовата среда, настоящата книга си поставя за цел да разкрие в живота приемствената връзка между поколенията и народите. ИСТОРИЯТА НА КОСТЮМА е история на нравите, естетическите идеали, културния напредък, техническите постижения, антропологичната революция...

 

За авторите:

scan0007Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриян Борисов Маряна Кацарска
ISBN: 978-954-680-790-8
ISSN:
Цена: 14,30лв.
Страници: 523
Описание:
Предлаганото "Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия" е предназначено за студентите от ЮЗУ "Неофит Рилски", изучаващи дисциплината "Линейна алгебра и аналитична геометрия" и в ощи линии следва реда и означенията в издадения учебник.

Всеки параграф започва със сравнително подробно изложение на теоретичния материал, необходим за решаването на задачите...