scan0014Тематика: Физическо възпитание
Автори: Стоян Иванов, Даниела Томова
ISBN: 978-954-680-773-1
ISSN:
Цена: 6,10лв.
Страници: 174
Описание:
Физическото възпитание и спортът съпътстват живота ни, като в една или друга степен участват в решаването на редица проблеми. Познаването на огромните възможности които има активната двигателна дейност за подобряване и запазване на здравето, за оформяне на красиво и хармонично тяло, както и за положително въздействие върху социалните отношения е повече от необходимо.

От ранна детска възраст обществото създава условия за запознаване с физическите упражнения и основите на методиката, чрез която за различните възрастови групи се овладяват знания, умения и се постига определено ниво на физическа подготвеност. Учебните програми в училище и дейностите свързани с тях обобщават теоретичното знание и методико-практическите умения за целенасочено въздействие върху организма на занимаващите се, създават конкретните условия за постигане на взаимовръзка между ученето и спорта.

Като обществен феномен спортът и поражданите, чрез него социални отношения се оказват значими фактори при социалната интеграция на децата. В голяма степен това се отнася и за мултикултурното сътрудничество и за децата лишени от родителска грижа. Реализираният от нас проект показва един модел на работа с деца, чрез спорт при който главни действащи лица са тези за които са предназначени отделните модули на проекта. Участието на студенти от специалността "Педагогика на обучението по физическо възпитание" е важно условие за свързването на наученото в Университета с практиката, но и една надежда, че те ще прилагат тази методика по места и след завършване на проекта. Изграждането на отбори с екипна организация и провеждането на системни тренировки, общата работа на директори, учители, преподаватели, студенти и ученици е гаранция и пример за успешната реализация на поставените цели и широкият обществен интерес...

 

За авторите: