scan0009Тематика: География
Автори: Христо Христов, Михаил Михайлов
ISBN: 978-954-680-727-4
ISSN:
Цена: 12,50лв.
Страници: 325
Описание:
Учебникът "Използване и опазване на водите" има за цел да даде на студентите основни и специализирани познания и умения, които са необходими при осъществяването на различните дейности, свързани с използването и опазването на водите.

Съдържанието на учебника е представено в четири модула.

Модул 1. Използване на водите. Нормативни изисквания. Водобалансови и водостопански изследвания.

Модул 2. Пречистване на отпадъчни води.

Модул 3. Последователно и многократно използуване на водите.

Модул 4. Екологосъобразно използване и управление на водите.

Методичното изграждане на учебника и последователността при представянето на отделните Модули са съобразени с особеностите при усвояването на подобен тип специфични знания, като е спазен принципа, че замърсяването и изтощаването на водоизточниците идва от водоползването и от замърсяването на територията на всяка водосборна област и най-напред те трябва да бъдат ограничени в екологоикономически допустими размери, като след това да се пристъпва към пречистване на получените отпадъчни води или пък към повторното използване от друг водоползвател, или многократно (оборотно) използване от един и същ водоползвател, т.е. към действия, свързани с оптимизиране на разглежданите процеси.

Като цяло, учебникът ще подпомогне подготовката на студентите по различните дисциплини в областта на водите, но може да бъде полезен в практиката на специалистите, в т.ч. и на други читатели, за решаването на проблеми при удовлетворяване на нуждите от вода за различни ползватели, при пречистване на отпадъчните води и за предлагане на нови (екологосъобразни) решения във връзка със съвременните по-високи изисквания за комплексно (интегрирано) използване и опазване на водните ресурси...

 

За авторите: