2012

kirilov. stankovaТематика: Туризъм
Автори: Мария Станкова, Стефан Кирилов
ISBN: 978-954-680-794-6
ISSN:
Цена: 10.50лв.
Страници: 256
Описание:
Устойчивото развитие на туризма предполага разработване на туристически услуги и съоръжения, които оказват благоприятно въздействие върху околната среда; съхраняват културно-историческото наследство и качеството на живот на местните общности; основават се на природното, културно и историческо наследство на района; могат да се управляват от местните хора и имат директен принос за местната икономика; икономически са оправдани и могат да бъдат устойчиво поддържани в бъдеще.

Според Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България един от основните принципи за развитие на туризма на равнище дестинация е устойчивостта. Подчертавайки, че развитието на туристическите дейности трябва да съчетава в себе си дългосрочна икономическа ефективност с устойчиви практики, щадящи околната среда и социална съвместимост.

Всеки вид туризъм би могъл да се развива балансирано и устойчиво, тогава, когато опазва и съхранява природата, културно-историческото наследство, ценностите и благосъстоянието на местните хора. Туризмът може да се развива и неустойчиво, като не се държи сметка за сериозното му въздействие върху природата и компонентите на околната среда като цяло, наличните ресурси се експлоатират безотговорно и безвъзвратно, а инвеститора цели бърза печалба. И в този контекст, устойчивите туристически практики са начин на развитие и управление на туризма, при които се съхраняват и развиват природното и културно-историческото наследство, а икономическите ползи са дългосрочни и са в ръцете на местните общности. Те лансират идеята за по-икономично и по-щадящо използване на природните и антропогенни ресурси...

 

За авторите:

b. ilievaТематика: Български език с филологии
Автори: БОЙКА ИЛИЕВА
ISBN: 978-954-680-797-7
ISSN:
Цена: 11.00лв.
Страници: 244
Описание:
Целта на настоящото изследване е да допълни картината на преводната възрожденска литература, като осветли непроучения досега проблем за рецепцията на италианската литература и култура. В хода на изследването ще се търси отговор на следните въпроси: какви са целите, които преследва субектът на рецепцията (респективно преводачът) с превода на дадена творба; по какъв начин достига той до чуждия текст; каква е степента на интервенцията му в превеждания текст; съхранена ли е идентичността на чуждата творба; доколко преводачът познава автора на оригинала и неговото творчество; каква комуникативна връзка се създава между субекта на рецепцията и реципиента.

Поради обективни причини, затрудняващи откриването на старопечатните текстове посредници, засега е невъзможно да се анализира тяхното влияние върху българския превод. Това възпрепятства и проследяването на промените, които претърпява оригиналният текст в движението си към българската приемна среда. Въз основа на сравнения с италианския текст, се прави опит да се констатира степента на близост между него и българския превод...

 

За авторите:

dulov marinovТематика: Социология
Автори: Владимир Дулов, Марио Маринов
ISBN: 978-954-680-793-9
ISSN:
Цена: 9.70лв.
Страници: 178
Описание:
Настоящата книга не претендира да бъде изчерпателно и фундаментално произведение, нещо от рода на енциклопедия на качествените методи в социологията. По-скоро тя представлява обобщение на нашия собствен опит - едно вглеждане в познатата ни изследователска практика, което би позволило заедно с основните и задължителни познания и умения в областта на методиката, да поразсъждаваме върху хоризонта на социалното познание, който в края на краищата определя нашето амплоа като социолози.

Тривиално твърдение представлява определянето на социологията като полипарадигмална наука, но всъщност тази тривиалност покрива една изключителна трудност и сложност на социалното познание. Полипарадигмалността предполага по-висока степен на свобода при разбирането на обществените явления, а оттам много по-високо равнище на неопределеност, което значително утежнява отговорността на изследователя, поставя знанието в зависимост от неговата собствена позиция, интерпретация на явленията, теоретична ерудиция, интуиция и в края на краищата "честност".

Поради това именно дискусията около качествената специфика на социалните явления по един естествен начин прераства в една философска и общометодологична проблематика, един вид "разсъждения за метода", която далеч надхвърля чисто инструменталните аспекти на използването на едни или други разновидност от методи и техники в социологията...

 

За авторите:

i. damianovТематика: Математика и информатика
Автори: Иво Дамянов
ISBN: 978-954-680-830-1
ISSN:
Цена: 6.40лв.
Страници: 179
Описание:
Основните правила, следвани при написването на тази книга, са - представяне на материала в прости стъпки за по-лесно усвояване, изграждане на солиден фундамент от понятия и принципи така, че читателят лесно да може да премине към по-сложни теми, внимателно и последователно представяне на материята така, че да не се използва нищо, без то преди това да е изяснено...

 

За авторите: