2012

m. mitov1Тематика: Естествени науки
Автори: Марио Митов
ISBN: 978-954-680-811-0
ISSN:
Цена: 7,40лв.
Страници: 190
Описание:
В съвременния динамичен свят ролята на науките, чиито теоретични основи подпомагат решаването на актуални технологични задачи, е от изключително значение. Такава наука е и електрохимията. Въз основа на нейните принципи и методи се разработват нови източници на ток, реализират се важни индустриални процеси, синтезират се нови вещества и материали, създават се методи за защита на металите от корозия, анализират се проби в различни по сложност матрици.

Широкоспектърният характер на проблемите, които третира електрохимията, обяснява включването й като самостоятелна дисциплина или дори няколко отделни дисциплини в курсовете по химия на редица университети по света. У нас, обаче, въпреки безспорните постижения на българската електрохимична школа, университетските курсове по електрохимични дисциплини са относително малко. Една от причините за това е и малкия брой учебници на български език, които вече са и библиографска рядкост. Този факт не само затруднява разработването на съвременни курсове, но е и пречка за пълноценната подготовка на студентите, изучаващи електрохимични дисциплини.

Наред с дългогодишния си практически и преподавателски опит по дисциплините "Електрохимия" и "Приложна електрохимия" в Югозападния университет "Неофит Рислки" - Благоевград и нуждата от писмено осъвременяване на този дял от науката, мотивирането на автора е запълване на съществуващата празнина в учебната литература с издаването на настоящия учебник.

По същество "Електродика: въведение в термодинамиката и кинетиката на електродните процеси" обхваща единия от двата основни дяла на електрохимията - електродика. Основните въпроси от втория дял - йоника, са добре застъпени в учебното съдържание на други базисни химични дисциплини като обща химия, физикохимия и аналитична химия. По същество настоящият учебник надгражда познанията придобити от тези дисциплини. По тази причина настоящият учебник е посветен само на основните теоретични проблеми, които са обект на електрохимичната термодинамика и кинетика, като по въпроси, свързани с йонните системи, се разчита на придобитите знания по посочените дисциплини.

Учебникът е предназначен предимно за студенти-химици, но авторът се надява, че той може да е полезен и на специалисти от други области и на всички, които се интересуват от проблеми, свързани с електрохимията. По тази причина в изложението са избегнати дълги и ненужни математически изводи, а е акцентирано върху приложимостта на разглежданите електрохимични системи и закономерности...

 

За авторите:

chingovaТематика: Физическо възпитание
Автори: Райка Чингова
ISBN: 978-954-680-792-2
ISSN:
Цена: 7.90лв.
Страници: 81
Описание:
Настоящото учебно помагало по Статика е предназначено основно за студентите от Техническия колеж при ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград от специалността "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство" и за студентите от други специалности на университета, които изучават учебните дисциплини "Статика", "Съпротивление на материалите", "Физика" и "Инженерна физика".

Помагалото е съставено в съответствие с учебната програма по "Статика и съпромат" за Техническия колеж при ЮЗУ "Н. Рилски"...

 

За авторите:

d. ivanovaТематика: Български език с филологии
Автори: Дора Иванова - съставител
ISBN: 978-954-680-796-0
ISSN:
Цена: 7.60лв.
Страници: 163
Описание:
Словарь содержит термины и выражения из области дипломатических отношений, туризма и экономики. Предназначен для студентов, обучающихся по специальностям Международные отношения, Международные экономические отношения, Европеистика, Туризм, Бухгалтерия и учет, Финансы, Экономика и управление в Югозападном университете имени Неофита Рилского города Благоевграда.

Специализированная лексика подобрана с учетом профессионалной деятельности будущих специалистов. Отбор словарных единиц осуществлялся на основе учебных текстов и справочных материалов. По своей сути это настольное пособие для студентов, в которое включаются термины, слова и выражения, отражающие современные изменения в указанных выше областях. С этой точки зрения словарь с успехом может быть использован преподавателями, учеными и специалистами в сфере дипломатических отношений, экономики, туристического менеджмента и переводчиками...

 

За авторите:

matematikaТематика: Математика и информатика
Автори: Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Анка Марковска
ISBN: 978-954-680-805-9
ISSN:
Цена: 12.30лв.
Страници: 400
Описание:
Настоящото ръководство за решаване на задачи по математически анализ - първа част е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Ръководтвото е предназначено за студентите от специалностите " Физика", "Педагогика на обучението по физика и математика", "Информатика" и "Компютърни системи и технологии" в ЮЗУ "Неофит Рилски4. Но разбира се, то може да се ползва и от други студенти от други ВУЗ-ве, които задълбочено изучават математически анализ...

 

За авторите:

s. popovaТематика: Право
Автори: Солунка Попова
ISBN: 978-954-680-821-9
ISSN:
Цена: 12.70лв.
Страници: 297
Описание:
Договорните правоотношения в строителния процес са изключително многообразни, повечето от които продължителни, изискващи специална професионална подготовка по изпълнение на договора на поне една от страните по него. Основният участник в тези правоотношения е възложителят, който сключва с останалите участници в строителния процес различни договори, някои от които според категорията на строежа задължителни.

В настоящето съчинение анализът на договорните правоотношения в строителството е ограничен в рамките на някои участници в него - възложител, проектант, строител, консултант. Акцентът е поставен върху правата и задълженията на страните по договора за проектиране, договора с предмет, изпълнение на строителни и монтажни работи, договора за упражняване на строителен надзор и предварителния договор, когато е съчетан с оглед нуждите на страните и дадените обстоятелства с договор за строителство на бъдеща вещ или договор за проектиране. Успоредно с изследване на отговорностите, конкретно на проектанта, строителя, консултанта и възложителя е направен и частичен анализ на определени дискусионни и характерни белези на отделните видове договори, с които посочените лица влизат в правоотношения...

 

За авторите: