2014

scan0017Тематика: Социология
Автори: Мария Серафимова
ISBN: 978-954-680-897-4
ISSN:
Цена: 9,00лв.
Страници: 280
Описание:
В историята на човешката цивилизация следват епохи на благоденствие и апокалиптични катастрофи. Блясъкът и великолепието на гръко-римската култура помръква под копитата на варварските орди. XIII век е белязан от пепелищата на турски и монголски нашествия. През XX век цивилизацията е заплашена от тоталитарните режими. Но, никога досега човешкото съществуване и живота на Земята не са били заплашени от унищожение.

В началото на ХХI век помръкват големите надежди, свързани с прекрасните материални и интелектуални постижения на индустриалната епоха. Оказва се, че неограниченото задоволяване на всички потребности и желания, развитието на науката и технологиите не допринася за благополучие, нито е път за постигане на щастието.

Новото хилядолетие настъпва със своя динамика и непредвидими трансформации. Постепенно се загубват същностни ориентири и морални ценности. Промените се извършват заради самите промени. Представата за едно не-бъдеще заменя лъчезарния технологически оптимизъм.

Кризата на модерността има много измерения след загубата на опорните точки, наследени от сциентизма и вярата в бъдещето, свързана с мита за прогреса.

Увеличаването на материалното потребление не означава непременно постигане на благосъстояние, нито води до автоматично разрешаване на глобалните проблеми...

 

scan0016Тематика: Физическо възпитание
Автори: Иван Костадинов Глушков
ISBN: 978-954-680-891-2
ISSN:
Цена: 6,70лв.
Страници: 143
Описание:
Монографичният труд разглежда възможностите за развиване на специфични за физическото възпитание пространствени, времеви и силови ориентировки на децата.

Авторът представя и диагностична система за оценяване на състоянието и промените на ориентировъчната дейност. Разглежда се и разработен и апробиран в педагогическата практика експериментален технологичен модел за насочено въздействие върху посочените ориентировки на децата. Установени са аспектите на неговата ефективност.

Монографията се отличава с научност и доказателственост. Подходяща е за ползване от преподаватели във ВУ, докторанти, експерти на МОН, учители и др....

 

scan0018Тематика: Икономика
Автори: Станка Славчова Ринкова
ISBN: 978-954-680-887-5
ISSN:
Цена: 5,10лв.
Страници: 134
Описание:
Предложеното учебно помагало по Микроикономика съдържа теория, основни понятия, тестове, задачи и въпроси за дискусия с приложение на основните графики.

То е предназначено за студентите изучаващи дисциплината Микроикономика в Стопански факултет на Университета по учебните програми за бакалавърска степен. Може да се ползва от студенти в други факултети изучаващи Икономическа теория и за всички интересуващи се от икономическата наука. Структурата и съдържанието е в съответствие с общоприетата и ползвана учебна литература по Микроикономика в Икономическите университети. Това изисква по-задълбочено изучаване на процесите, характеризиращи поведението на микроикономическите единици и накрая извеждане на принципите на микроикономическото равновесие. Методологическата основа на категориите и прилаганите подходи за микроикономически анализ на стопанските агенти е неокласическия институционализъм и други икономически теории.

Всяка тема в помагалото съдържа в кратък текст теория по основните въпроси на съответната методическа единица. Следват основни понятия, тестове, задачи и въпроси за проверка на знанията и дискусии. Студентите могат да използват помагалото по време на семинарните упражнения и самоподготовка за изпит. След теоретичната част са включени елементите в структурата на помагалото за самопроверка на знанията. В основни понятия са включени основните категории, които студентите трябва добре да са усвоили, за да решат правилно следващите въпроси. "Вярно или грешно е твърдението" изисква студента да посочи един от отговорите. Тестовете са от затворен тип и изискват да се посочи верния отговор. Решаването на поставените задачи предполага добра теоретична подготовка и познаване на формалните зависимости между отделните променливи. Въпросите за проверка на знанията и дискусии изискват от студентите да проверят и приложат познанията си, да изразят собствена позиция и да защитят своя теза,често свързана с практиката Накрая са приложени основните функционални зависимости в Микроикономиката във формата на графики и схеми...

scan0020Тематика: Европеистика
Автори: Мирослава Цонева
ISBN: 978-954-680-870-7
ISSN:
Цена: 10,80лв.
Страници: 323
Описание:
Темата на настоящото изследване предполага паралелно разглеждане и сравнение между понятията национално-освободително движение и тероризъм, едното от които принадлежи вече на близкото минало, а второто e част от нашата политическа съвременност.

На външен вид те притежават много общи черти, което дава основание на някои автори като французите Бо и Коен напр., да поставят знак на равенство между тях и, изхождайки от формалната им прилика, да приравнят национално-освободителното движение на колониалните народи като към форма на тероризма, да отрекат неговата дълбоко хуманна същност, свързана с проблемите на премахването на расовото неравенство и експлоатацията на цели народи от други народи.

Всъщност това са две различни явления, макар в отделни случаи да притежават еднакви или почти еднакви черти. И на едното, и на другото са дадени десетки, често противоречащи си определения, в зависимост от политическата ориентация на авторите им. Не са една и две претенциите за чисто субективни тълкувания от страна на влиятелни политически кръгове в отделни държави и в света като цяло или да се разсъждава за тях по начин, при който двете явления да се разглеждат изолирано едно от друго, или единият аспект да изключва или отрича изцяло общите черти и различията с другия, или те да се анализират в тесните възможности на отделните конкретни случаи, протичащи изолирано от други, или да се анализират по начин, който да е от полза и интерес на една или друга политическа сила, на една или друга велика или по-малка държава и т.н.

Съчетани в една тема, двата фактора дават възможност за по-задълбоченото им теоретическо осмисляне, паралелното им сравнение, за да се изтъкнат общите черти и различията между тях - аспекти, които често се използват за неиздържано от научна гледна точка или изкуствено смесване на двете понятия, с цел предумишлено да се изопачи и да не се даде възможност на национално-освободителното движение да бъде показано в истинската си същност, като бъде представено изкуствено и преднамерено като тероризъм, както и опитите на чисто терористични движения да се представят за движения за национално или социално освобождение. Освен това ще бъде направен опит за намиране мястото на религиозния фактор, особено на исляма, който нерядко става източник за тероризъм и политическа дестабилизация, в общата картина в бившите колонии в постколониалния съвременен период...

scan0014Тематика: Педагогика
Автори: Маргарита Колева
ISBN: 978-954-680-901-8
ISSN:
Цена: 5,70лв.
Страници: 207
Описание:
Проблемите на социалното развитие и възпитание на детето във възрастта на детството са актуален теоретико-практически казус не само за българската педагогика. Резултатите от наше изследване за спецификата на социалното развитие и възпитание на детето тук са представени в учебна книга, която е предназначена за студентите, обучавани в педагогическите специалности, както и за педагози и родители. Тя е опит за рационален поглед върху същността, различните аспекти и значение на проблематиката "социално развитие и възпитание" за детето във възрастта на детството и предлага идеи за неговото идентифициране, стимулиране и диагностика.

Проблемите на социалното развитие на детето от предучилищна възраст вече са изследвани от автора и представени в монографията "Социално развитие на детето. Педагогически условия" (Колева, 1998). Настоящото теоретико-приложно изследване е нейното продължение с по-широк обхват на темата, а именно: "Социално развитие и възпитание на детето. Идентификация. Стимулиране. Диагностика". Трудът представя редица базови обстоятелства, с влияние върху социалното развитие на детето в контекста на общото му развитие, възпитание, образование. Откроени са и по-специфичните проявления на детското социално развитие в многообразието от възрастови общности и социокултурна среда, включително и образователна, в които живее и се развива детето. Конкретизирани са съществените условия за "развитие на културната и социално значима субектност на детето, т.е. дете активно, инициативно, със способности за самоопределение и творческа самореализация в детско-възрастовото съобщество, а по-късно (в бъдеще) в гражданското съобщество" (Крылова, 2009). Несъмнено подобен "детски портрет" е цел на педагогическите интервенции за активно социално развитие на детето във възрастта на детството. Тази цел индикира като особено значими детската индивидуалност и социалност, характерни и обогатяващи се чрез всяка от дейностите, в които участва детето. Всъщност процесите социализация и индивидуализация в периода на детството са двете основни направления, очертаващи спецификата, динамиката и постиженията на детето в хода на социалното му развитие....