2014

filosТематика: Философия
Автори: Катедра "Философски и политически науки"
ISBN:
ISSN: 1314 – 5886
Цена: 10,80лв.
Страници: 305
Описание:

"Годишникът" е научно-методоческо списание на катедра "Философски и политически науки" на ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград. Има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина. Заедно с това се цели и подпомагането на учебния процес и повишаване нивото на самостоятелната работа на студентите...

m.stanТематика: Туризъм
Автори: Мария Станкова
ISBN: 978-954-680-898-1
ISSN:
Цена: 8,50лв.
Страници: 96
Описание:
Настоящата разработка има за цел да проучи и анализира емоционалния облик на дестинация България. Предмет на изследване е интереса на чуждестранните туроператори и туристи към дестинация България и степента и компонентите на атрактивността й. Обект на изследване са нагласите по отношение на атрактивността на дестинация България на чуждестранните туроператори, позиционирани на десетте туристически пазара, определени от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за генериращи за страната.

Спрямо обекта и предмета, както и за постигане на поставената цел, методологията на изследване съблюдава системния подход, традиционни научноизследователски методи и борави с факторния анализ.

Изследването би било полезно за всички останали, проявяващи интерес към развитието на българския туризъм...

vachevaТематика: Български език и литература
Автори: Албена Вачева
ISBN: 978-954-680-933-9
ISSN:
Цена: 10,00лв.
Страници: 303
Описание:

ipikТематика: Психология
Автори: Ивелина Пенева, Иван Кръстев
ISBN: 978-954-680-929-2
ISSN:
Цена: 5.30лв.
Страници: 164
Описание:
Понятието асертивност е сравнително отскоро навлязло в психологическата литература и практика. Научните разработки в тази област в световен мащаб са недостатъчно, поради което все още има неяснота в концепцията за този личностен феномен. Макар че съществуват редица научни подходи, които обясняват асертивността, точното и еднозначно определение на характера, очертаване на границите, както и локализацията й в системата на личността е затруднено.

В разработката се извършва обзор на теоретичните възгледи за асертивността в исторически план, като се проследяват последователно позициите на авторите за това личностно качество във връзка с нуждите на клиничната практика и равнопоставеността в социалните отношения. На по-късен етап асертивността се приема основно като средство за активизиране на човешкия потенциал и като способ за самоутвърждаване, както и за постигане на максимална личностна реализация в различни сфери на обществения живот.

Проследяват се същностните подходи към асертивността, която като психологично понятие се разглежда основно в два аспекта - като комуникативен стил, противоположен на агресията и пасивността и като личностно качество, интегриращо увереност в себе си, автономност и позитивно отношение към другите.

Особено внимание е обърнато на асертивността като необходимо личностно качество за хората, занимаващи се с бизнес дейност, както и като стил на бизнескомуникация. Именно тази е насочеността на настоящата разработка, в която се обединяват теми от различни частни сфери на психологията и би представлявала интерес за специалисти в областта на икономическата психология, бизнеспсихологията, психология на междуличностните отношения и психология на личността....

stipТематика: Психология
Автори: Станислава Стоянова, Ивелина Пенева
ISBN: 978-954-680-930-8
ISSN:
Цена: 9.00лв.
Страници: 112
Описание:
Научното изследване представлява сложен процес на научно-познавателна дейност, насочена към получаването на нова информация за изследваните обекти. В зависимост от насочеността си изследванията биват теоретични и емпирични. Теоретичните имат за цел формулирането и обосноваването на правила и закономерности по логичен път от съждения или количествени данни, които вече съществуват. При емпиричните изследвания се цели достигането на научни изводи въз основата на факти и данни, получени непосредствено от обекта на изследване.

В психологията емпиричните изследвания са насочени към опознаване на психичните феномени - тяхната структура, функциониране, взаимна обусловеност и специфика на проявление в отделни групи. Провеждането на подобно научно изследване предполага изпълнение на редица взаимосвързани етапи, във всеки от които се решават конкретни задачи. Следването на тези етапи води до получаване на достоверни резултати и е предпоставка за значимостта и целесъо-бразността на изводите в научните изследвания.

Настоящият труд проследява етапите при провеждане на психологическо емпирично изследване. Изясняват се последователността и същността на действията на психолога при неговата изследователска дейност. Фиксират се важни моменти и се посочват най-честите грешки при провеждане на изследването.

Отделен раздел е посветен на оформяне на документа (доклада) на изследването с конкретизиране на основните съставни структурни единици и изискванията към тяхното съдържателно и техническо оформление.

Във връзка с развитието на информационните технологии и съобразно съвременните изисквания към статистическата обработка на данните от научните изследвания в разработката са включени насоки за анализ на емпиричния материал посредством специализиран софтуер за математико-статистическа обработка на данни...