2014

scan0036Тематика: Педагогика
Автори: Янка Стоименова – съставител
ISBN: 978-954-680-906-3
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 213
Описание:
В сборника Детската градина и началното училище в търсене на динамично равновесие са представени научни разработки, свързани с проблемите на предучилищното и началното училищно образование - психологически, педагогически, методически, теоретически и практически, които са разработени от различни аспекти.

Доц. д-р Маргарита Колева разкрива явлението "приемственост" в неговия социален контекст. Очертава визията на това явление в прехода от предучилищна към начална училищна възраст. Концептуалната теза се организира върху основата на разбирането на педагога за спецификата и социалният контекст на детските дейности и тяхната взаимо-обусловеност в периода на преход от предучилищна към начална училищна възраст; за педагогическите подходи към субектите дете и ученик и тяхната динамика в условията на преход; за перманентното "производство" и апробиране на нови педагогически механизми, улесняващи "движението" на детето към актуална индивидуалност и социалност, съответстващи на възрастовите ресурси и социалната ситуация в класната стая.

Доц. д-р Красимира Марулевска разглежда системата на началното образование от позицията на динамичното й равновесие със социално-педагогическата среда. В разработката се поставя акцент на модернизацията на общото образование в съвременната педагогическа реалност. За преодоляване на съществуващите недостатъци на съвременната образователна система са предложени промени от парадигмален характер...

scan0035Тематика: Български език с филологии
Автори: БИЛЯНА ТОДОРОВА, ГЕРГАНА ПАДАРЕВА-ИЛИЕВА
ISBN: 978-954-680-912-4
ISSN:
Цена: 7.10лв.
Страници: 73
Описание:
Факт е, че медиите са едни от най-променящите се институции - и поради промените в обществения живот, и поради промените в собствеността, и поради изчезването на някои от изданията, радиостанциите и телевизиите, и поради конкуренцията на интернет. Те имат изключително влияние върху обществените нагласи и масовия вкус, като в същото време отразяват и съществуващите обществени настроения. Регионалните медии са още по-близо до реципиентите си и в по-голяма степен отразяват онези събития, които засягат ежедневието ни, те в по-голяма степен зависят от предпочитанията на своята публика, защото играят ролята на "площада, агората, стъргалото" (Трендафилов 2001: 148).
Първата част на тази книга е посветена на най-старото средство за масова комуникация - вестника. Втората част е посветена на електронните медии. Съсредоточили сме се върху най-влиятелните медии в региона според данните от изследване, което направихме през 2010: в. Струма и в. Вяра; Радио Благоевград, радио Фокус Пирин, Дарик радио - Благоевград; ТВ ОКО, ТВ ДАРТС, БНТ Пирин/БНТ2. Не сме изследвали регионалните сайтове, които се нароиха в последно време. Запазваме си правото да го направим в бъдеще...

scan0041Тематика: Техника и технологии
Автори: ЦВЕТАНА АНТИПЕШЕВА
ISBN: 978-954-680-881-3
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 54
Описание:
Настоящото ръководство е предназначено за студенти, изучаващи специалността Техника, технологии и предприемачество (ТТП). Предвид спецификата на разглежданата специалност - не чисто техническа, а в голямата си степен - педагогическа, се налагат редица ограничения при подбора и решаването на задачи по техническа механика. Те не намаляват смисъла от изучаване на този материал. В системата от задачи са останали тези видове, които засягат принципа (същността) на явленията, без да обременяват излишно бъдещите педагози. За подготовката на студентите е възприето да се решават само равнинни задачи. Така те овладяват начина за решаване, като се избягват случаите, за които е необходимо пространствено виждане. Равнинното решаване не принизява същността на задачите. Избягват се и графичните решения, които са по-сложни и не дават достатъчна точност. Не се работи с всички видове външни товари и всякакви напречни сечения. Студентите са освободени от изучаването на конкретни данни и цифри, за които има справочници. От тях се изисква да могат да свързват величините и да изследват закономерностите и промените между тях...

scan0039Тематика: Български език с филологии
Автори: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков
ISBN: 978-954-680-908-7
ISSN:
Цена: 13,40лв.
Страници: 348
Описание:

scan0040Тематика: Педагогика
Автори: Йордан Колев, Йоанна Цветанова
ISBN: 978-954-680-919-3
ISSN:
Цена: 6,50лв.
Страници: 130
Описание:
Целта и задачите на това учебно помагало по сравнително образование - да "надзърнем" в опита и постиженията на една от Великите сили на Европа и света - ФРАНЦИЯ - по-специално да изследваме и представим в синтезиран учебно-научен вид нейната образователна система и подготовката на социални работници. В резултат очакваме повишаването на студентското познание относно възможностите за заимстването на френския модел за подготовката на социални работници и възпитатели, с което да се разшири професионалната им квалификация.Учебното помагало е организирано в теоретична и практическа част, за да се съчетаят двете взаимосвързани дейности на студента - усвояване на познанието и упражняване на знанието в педагогическата (и научната) практика. В теоретичната част са включени 5 теми. В практическата част има казуси, задачи, тестове. Настоящата учебно помощна разработка е предназначена както за студенти по педагогика, социална педагогика, социални дейности и, разбира се, за всички студенти-педагози, така и за вече практикуващи у нас социални педагози и възпитатели, социални работници и дейци на "фронта" на социалното подпомагане и хуманното обгрижване на децата и възрастните хора на България...