2014

antropologyТематика: Български език с филологии
Автори: Списание за социо-културна антропология
ISBN:
ISSN: ISSN 2367-573X
Цена: 6,60лв.
Страници: 184
Описание:
Пред вас е първият брой на ново академично списание по антропология, издавано от Югозападния Университет "Неофит Рилски"- Благоевград, Катедра Етнология и балканистика. Заглавието му Антропология/ Anthropology обозначава намерението на издателите да стимулират създаването на пространство за академична дискусия и дебат в областта на социо-културната антропология, еднакво отворено за български и международни автори. Водени сме от амбицията за поддържане на стандарт за академично качество. Доколкото списанието се издава в Благоевград - контактен български
регион, граничещ с Гърция и с Република Македония, се надяваме това да е знак за бъдещо по-активно сътрудничество с автори от Югоизточна Европа. Стремим се също да допринесем за развитието на академичната среда в Югозападния университет Благоевград и за качеството на антропологичното образование там.

Изданието започва като годишник, в който се публикуват оригинални статии на български и на английски език, преминали през анонимно рецензиране. Очакваме то скоро да привлече повече приятели сред авторите и да увеличи периодичността си. Списанието ще поддържа постоянни рубрики: аналитичен раздел, който съдържа пет до седем аналитични статии от обща тематична област; раздел История и теории в антропологията, който цели да поддържа интереса към методологическите и историографски проблеми на антропологията. Разделът Из теренните дневници ще запознава читателите с въпросите на теренната работа и с непосредствени впечатления на изследователите от терена, ще предлага откъси от интервюта или от теренни дневници. Разделът Рецензии ще включва рецензии на новоизлезли книги, като се надяваме тази рубрика да се разрасне и да се превърне във форум за активен научен дебат.

В аналитичната секция на първия брой са включени текстове, посветени на различни аспекти на създаването, употребата и съвременните рецепции на културното наследство - едно поле, което се развива много динамично в последните десетилетия и се радва на голям изследователски интерес. Три от статиите (от Ана Лулева, Даниел Хабит и Николай Вуков&Лина Гергова) са изцяло посветени на него, докато други две (от Кристофър Скарбъро и Ганка Михайлова) са донякъде свързани с тази проблематика. Сравнението между наблюденията на Лулева, Хабит и Вуков&Гергова дава поглед върху начина, по който се концептуализира, въобразява, управлява и използва културното наследство в региона на Югоизточна Европа. Трите примера - от Несебър в България, Сибиу в Румъния и Одрин в Турция - затвърждават извода за значението на града и градското пространство в процеса на конструиране на културното наследство като ресурс за туристическите индустрии. Показателна за значимостта на икономическите мотиви е фестивализацията, която също черпи от ресурса на културното наследство - по-развита в Сибиу и Одрин, и набираща опит в Несебър. Както в Несебър, така и в Сибиу основен капитал за презентиране на културното наследство са старинните архитектурни комплекси ("средновековен град" в Сибиу, "стар град" - с антични и средновековни паметници - в Несебър).

Значението на въобразеното и презентирано минало като основна опора на културното наследство също обединява трите примера. Разликите между институционалните актьори, които регулират трите места sites на наследството (ЮНЕСКО в Несебър и в Одрин; Европейският Съюз в Сибиу), по-скоро подчертават сходствата, а не толкова разликите между трите примера. Открива се както гражданска мобилизация в полза на местното развитие, така и противоречията между различни локални актьори и групи по интереси. Сравнението показва също и значимостта на националните институции и на локални социални актьори, успоредно с въздействието на наднационалните фактори. Решаваща е ролята на държавната политика при социализма за превръщане на историческия сграден фонд в Несебър в културно наследство и ресурс за туристическата индустрия, както и паралелните (скрити) дискурси на национално хомогенизиране (Лулева). Сходен е и примерът с избирането на Сибиу за европейска столица на културата (2007), където е представено наследството предимно на определени групи, и са игнорирани други сред мултикултурното историческо общество на Сибиу (Habit). Изследването на фестивала на мазните борби в Одрин по подобен начин показва влиянието на националната политика при трансформацията на фестивала от спортно събитие в модернизираща се Турция в началото на ХХ век, до прослава на османското наследство в началото на третото хилядолетие (Вуков&-Гергова).

В съгласие със скорошни тенденции в антропологията на социализма, Кристофър
Скарбъро изучава късния социализъм в България през призмата на консумативната култура и развлеченията. Авторът си служи с един нетрадиционен източник: анализ на произведения на българското изобразително изкуство от 1980-те години, които подкрепят неговото виждане за безвремието и отегчението като характеристики на епохата. В този смисъл авторът предлага и виждане за изкуството като своеобразен документ за историческото време. Свидетелство за срещи на етнографа с днес изчезналия традиционен свят на каракачаните в България предлага Ганка Михайлова в рубриката Из теренните дневници.

В раздела История и теории в антропологията поместваме два текста, които отпращат към ключови теми в антропологията: наследството на Бронислав Малиновски (Илия Недин) и теоретичните проблеми на бурно развиващите се в последните десетилетия миграционни изследвания (Начо Димитров).
Поместваме и първите рецензии за новоизлезли книги от български автори и очакваме рецензиите за най-новите и интригуващи заглавия в антропологията без граници...

godishnik pedagoziТематика: Педагогика
Автори: Отговорен редактор на книга първа: Маргарита Колева, Траян Попкочев
ISBN:
ISSN: 1314-9997
Цена: 9.00лв.
Страници: 274
Описание:
Възможно е този първи годишник на Факултета по педагогика да се определи като "една сбъдната мечта" - от години е намерението на всички нас - преподаватели и докторанти на факултета - да представим своите оригинални научни теоретично-експериментални търсения, за да "нарисуваме" творческия автопортрет на нашето авторство в педагогическото пространство. Затова сега с удовлетворение го представяме на любезния читател - нека лично се запознае с педагогическите ни иновации и научните предизвикателства към образованието през Третото хилядолетие.

Закономерно е центърът, ядрото на нашето педагогическо мислене да е детето в онази най-прекрасна част от живота на човека - детството, неговото възпитание, образование, социална практика. Закономерно е педагогическите ни търсения да са ориентирани към дълбокия смисъл на хуманитарно-ценностните традиции за взаимодействия между поколенията, както и към всяка иновативна идея, моделираща нов подход и механизми за добруване на детето, за разгръщане на неговия творчески потенциал, на неговите заложби и дарования - детето от предучилищна възраст, малкият и голям ученик, детето със специални образователни потребности, детето с проблемно поведение и рискови предпоставки.

Когато свържем тези закономерности в единно цяло откриваме проектантът и осъществителят на мисията "педагогическа дейност за детско усъвършенстване" т.е. Педагогът, Учителят на децата и неговата философия за техния Начин на живот.

Днес съществуват различни становища относно характера на обществените нагласи, изисквания и претенции към образователното равнище и компетенции на педагога, учител - само Иван Д. Шишманов нарича учителите "лекари на душите... чрез своя нравствен пример". Приоритетно обществената позиция се изразява чрез мнения като: формулата на успеха през XXI век не е свързана с прилагане на остарели образователни технологии при подготовката на педагога; нужни са както вътрешни, така и външни, добре функциониращи механизми за обективна регулация на образователните дейности, съобразно приоритетите на пазара на педагогическия труд; много важни са обществените ангажименти към образованието и грижите за актуалното възпитание и развитие, самовъзпитание и саморазвитие на детето в предучилищна и училищна възраст.

Безспорен факт е, че социалната динамика на XXI век фокусира поредица от обстоятелства или предизвикателства и в областта на академичното педагогическо образование. Тяхното дефиниране се свързва с целия комплекс от компоненти на академичната образователна среда - студенти и преподаватели, организация и съдържание на образователния процес, материалната база, научни изследвания, академична атмосфера. Именно културно - образователната реалия на XXI век и значимите в нейния контекст ключови компетенции на педагога, налагат появата на нов научно - образователен проект за изследвания и учене на бъдещите педагози, учители. Нужно е в този смисъл ново тълкуване на концептуалната теза за академично педагогическо образование - актуалните научни експерименти на студенти и преподаватели да се идентифицират като доказателствени тези по отношение на изучаваната социалнопсихологическа и педагогическа проблематика. "Политиката на учене" да се конструира върху основата на консенсус между "аудиторното просвещение" и собствената изследователска и проектна дейност на студентите.

Тези и редица други педагогически тенденции и иновативни послания са актуалната основа върху която преподаватели, докторанти и студенти от Факултета по педагогика разгръщат своите научни търсения, предлагат идеи за развиващи и възпитаващи дейности в детската група и класната стая, в центровете за работа с деца, на спортните площадки...

digitalТематика: Изкуство
Автори: Съставители: Татяна Шопова, Добринка Пейчева, Лъчезар Антонов
ISBN: 978-954-680-938-4
ISSN:
Цена: 6.40лв.
Страници: 236
Описание:
В представения на читателите колективен труд са събрани научни постижения и резултати в една нова интердисциплинарна област на знанието, която непрекъснато се обогатява с разрастването на интернет пространството и развитието на информационно-комуникационните технологии.

Поставените за обсъждане теми и споделените от авторите гледни точки и изследователски опит показват нарасналият интерес сред научните среди към ролята на Интернет в живота на хората и към проблемите на културата в дигиталния свят, мястото на новите медии в гражданското общество и влиянието, което имат цифровите технологии върху моделите на образованието и обучението в 21 век.

Трансформирайки се в тотална среда на интерактивно общуване и глобален комуникационен канал за търсене и споделяне на информация, за социални връзки, за обучение и работа, за забавление и развлечение чрез социални мрежи, мултимедия и уеб сайтове, интернет комуникацията бързо се превърна в предмет на нова научна област. С повсеместното въвеждане на цифровите технологии в културния живот започна изследването и на появилата се нова комуникационна ситуация, в която попадат масовите комуникации, политиката, образованието и други сфери на обществения живот.

Развитието на новите технологии и преходът към повсеместна цифровизация предизвикват дълбоки промени в съвременното общество. Мрежата от началото на 90-те години оказа влияние върху стила на живот на цялото общество, постави нови изисквания пред хората. Неслучайно за Интернет е прието да се говори като за нова комуникационна и културна среда. Все по-нарастващият обем на информация и услуги в глобалната мрежа, увеличаването на скоростта на достъпа до интернет чрез разгръщането на широколентовите връзки са важен показател за социалния напредък. Превръщат се в инструмент за измерване на качеството на живот и процесите на демократизация, свързани са с участието на всички граждани в информационното общество.

Очертаните в научните изяви аспекти на Интернет, виртуалната култура, новите медии и модерното образование откриват широко поле за научни търсения и изследвания.

Книгата се състои от четири части: Културата и обществото в 21 век; Интернет културата. Социалните медии и гражданското общество; Новите медии срещу традиционните медии; Образованието в 21 век...

m. blajeva1 1Тематика: Изкуство
Автори: МАРИЯ БЛАЖЕВА
ISBN: 78-954-680-900-1
ISSN:
Цена: 15.10лв.
Страници: 214
Описание:
Костюмът е компонент от историята на театъра и в същото време има своя история, а дрехата е част от историческия екскурз. Историята на облеклото е история на нравите, естетическите идеали, религиите, техническите постижения, културния напредък, антропологичната революция. Днес изкуството на обличане е все по-обвързващо с изкуството на представяне. Костюмът на ХХ-ти век е отражение на главните събития в стопанския и културния живот. За пръв път в своето многовековно развитие той достига до много висока степен на крайно разнообразие, разчупеност, поливариантност.

Не е достатъчно обаче да се констатира посоката на движение на костюма през вековете. Потребно е да се вникне в логиката на това движение, в неговата специфика и особености.

Целта на настоящия текст е да потърси промените и насоките на развитие на костюма през ХХ век, разглеждайки го през призмата на творчеството на двама емблематични за времето си творци. И двамата са и модни дизайнери, и костюмографи, макар и живели по едно и също време, но в съвършено различни условия.

Идеята на изследването е да открие сходства и различия в творчеството им, като по този начин изведе и обоснове някои обобщаващи тенденции, характерни за разглеждания период.

Животът и творчеството на Ив Сен Лоран и Владислав Шмидт са свързани с зараждащите се процеси след Втората световна война, с възстановяването и изграждането на нова Европа. Промяната на обществената ситуация е и промяна в геополитическия стандарт на разделение на света и на противопоставянето на различни идеологически модели. Годините след Втората световна война в този смисъл преструктурират и пространствата на влияния, които са проектирани още в зората на ХХ-ти век.

Идеята за ново изкуство е част от идеята за изграждането на нов свят. Тя обхваща всички видове изкуства. Във всяка от областите - театър, изобразително изкуство, музика, кино, мода, документалистика се наблюдава динамичен устрем. Взаимодействията между сценичните изкуства, киното, телевизията, медиите, видеоизкуството и модата се активизират.

Синтез между модата и театъра се наблюдава и в предишни години, но по-скоро като изолирани случаи. През ХХ век към тази симбиоза се прибавя и киното, което също налага свои естетически и технологични норми и повлиява върху останалите изкуства...

За авторите: m. blajeva

poterovТематика: Музика
Автори: Румен Потеров, Виолин Василев
ISBN: 979-0-707682-13-5
ISSN:
Цена: 5,50лв.
Страници: 40
Описание:
Настоящото издание е предназначено за студентите от педагогическите специалности във Висшите училища. То е насочено към овладяване на основните изпълнителски умения в началното обучение по акордеон, поставяне на обучението на стабилна основа, като предпоставка за успешното овладяване на музикалния инструмент акордеон и формирането на професионални компетентности, необходими на учители по музика, в тяхната бъдеща реализация...