2013

natashaТематика: Социология
Автори: Наташа Вирмозелова
ISBN: 978-954-680-819-6
ISSN:
Цена: 8.50лв.
Страници: 156
Описание:
В тази книга се разглежда понятието "афилиация" - принадлежност, свързаност с група и се предлага адаптираният за български условия въпросник на Албърт Мехрабиан "Мотивация за афилиация".

В научната литература терминът "афилиация" се разглежда основно в контекстта на два вида фактори - средови и мотивационни.

За пръв път понятието афилиация използва Мъри, за да назове потребността, тенденцията към свързване с други хора, като част от своята концепция за видовете потребности (в този случай по специално социалните потребности).

Потребността на хората да бъдат част от семейна, професионална или друга група е така архаична както потребността от защита и сигурност, от усвояване на нов опит, от придобиване на материални блага, които да обезпечат живота. Тези няколко основни потребности, лежат в теоретичните модели на автори от различни теоретични направления от антропологията, социологията, психологията, медицината, мениджмънта и др.

Без съмнение, обаче афилиацията може да се дефинира и като процес за свързване и на свързаност с група, а също така и като характеристика на личността описваща степента на включеност в група. В книгата е направен опит за по-задълбочен поглед върху афилиативната тенденция, като се търси връзката между афилиацията и други психологични конструкти.

В процеса на човешкото развитие, хората придобиват опит и познания, което става чрез активното взаимодействие с другите, с които са свързани в различни области от живота. Типични представители на групата към която принадлежим, сме когато носим характерните за групата черти, когато взаимодействието е оставило отпечатък върху нашето развитие като характерови белези и поведенчески актове, резултат от изискванията на групата.

Принадлежността към група е необходимо условие, чрез което влизаме в контакт с останалите хора, взаимодействаме с тях, променяме себе си и влияем върху тяхното развитие.

Чрез принадлежността си към група ние усвояваме норми на поведение специфични за групата, общността, културата към която принадлежим. Също така в контакта си с другите хора опознаваме сами себе си, даваме си сметка за собствените потенциали и недостатъци, които носим. Именно това стои в основата на понятия като изграждане на характер, личност, професионализъм.

За човешкото същество принадлежността към социална група е фундаменталният фактор, който определя човешкото му развитие и усвояването на културно-историческия опит...

 

За авторите:

j. stuimenovaТематика: Педагогика
Автори: Янка Стоименова
ISBN: 978-954-680-728-1
ISSN:
Цена: 7.70лв.
Страници: 219
Описание:
През последните години необходимостта от оказване на индивидуална помощ по математика на децата със социалнопедагогически проблеми осезаемо нараства. Това е проблем на социалнопедагогическата теория и практика, който има конкретни психологически, дидактически, психо-физиологически, частнометодически и социалнопеда-гогически измерения.

Психологическите аспекти на проблема са свързани с приложението на дейностния подход в обучението и с формирането на умения за пълноценна учебна дейност у обучаваните. Това от своя страна е в пряка връзка и кореспондира с дидактическите аспекти на проблема, свързани с индивидуализацията на обучението. Както е известно принципът за индивидуален подход предполага отчитане на индивидуалните особености на учениците, които оказват влияние върху учебната им дейност, и от които зависят постигнатите от тях резултати. Такива особености могат да бъдат различни физически и психически качества и състояния на личността (особености на познавателните процеси и паметта; някои специфични свойства на нервната система; особености на характера и волята; особености, свързани с постоянни или временни физически увреждания; особености, свързани с влиянието на различни социални фактори и други). Всички посочени, а и много други вътрешни и външни фактори, в една или друга степен оказват своето влияние върху учебната дейност на учениците, включително и по математика в началните класове, което всъщност определя психо-физиологическите аспекти на проблема.

Разработката е предназначена за студентите от специалност "Социална педагогика", но тя може да се използва от всички студенти от направление "Педагогика", от начални учители, педагози, социални педагози, научни работници, както и от всички, които се интересуват от проблемите на социалнопедагогическата теория и практика....

 

За авторите:

prevenziaТематика: Педагогика
Автори: сборник
ISBN: 978-954-680-818-9
ISSN:
Цена: 4.80лв.
Страници: 190
Описание:
Сред сериозните проблеми, с които педагогическата наука се старае да се пребори, е свързан с нарастващата агресивност сред младите хора в нашата страна. Това тревожно явление, което се проявява дори от началните класове и най-често - при настъпването на пубертета, тревожи сериозно развитието на младото поколение, на което предстои да приеме или да разрушава ценностите, изградени от нас - техните родители и възпитатели.

Едно от средствата, което е във възможностите на педагозите - учители, възпитатели, университетски преподаватели, е по-голямото внимание върху превантивната дейност. Именно тези възпитатели, които най-често са сред своите възпитаници, могат да набележат първите признаци за отклонение от нормите на поведение и съответно да помогнат преди да е станало късно и далеч по-трудно да ги пренасочват в правилия път.

В стремежа за усвояване и прилагане на превантивните средства в работата с младото поколение наред с учителите, родителите следва да участват и всички обществени органи в една гражданска общност, за да се постигат желаните положителни резултати във възпитанието и превъзпитанието на децата. Поради това авторите на разработения проект включихме участници не само от университета, но и учители, възпитатели, служители от община Благоевград. В избрания състав от изследователския проект участват: проф.. д-р Лиляна Тодорова, - ръководител, доц. д-р Невена Филипова, доц. д-р Л. Чурукова, доц. д-р Траян Попкочев, доц.д-р Красимира Марулевска, Иванка Трайкова - секретар на Местната Комисия БППМН. Същевременно като членове на проекта участваха: Росен Пеянски и Вера Малинова- студенти от спец. "Педагогика" - І курс; Мирела Горанова, Александър Попов, Румяна Балтова - "Социална педагогика" ІІ курс; Радостина Кюркчийска, Кръстина Йорданова - "Социална педагогика" ІІІ курс...

 

За авторите:

tzvetkovТематика: Физическо възпитание
Автори: Валери Николов Цветков
ISBN: 978-954-680-826-4
ISSN:
Цена: 5.00лв.
Страници: 91
Описание:
Обучението по Физическото възпитание и спорт в училище в страните от Европейския съюз играе ключова роля за физическото развитие на децата и юношите. По време на своето детство и юношество, човек изгражда предпочитанията си към спортни занимания в свободното си време, които продължават чак до старини. В съвременното общество - особено в младежката среда - се наблюдава увеличаващата се липса на морални ценности като толерантност, колективен дух и възприемане на правила и норми. И в това отношение, спортът в училище предоставя идеалната възможност за противодействие. Класическите колективни спортове и в частност футболът подобряват общуването и възпитават учениците в колективен дух и уважение на другия за постигане на общия успех.

В Държавните образователни изисквания (стандарти) за Средното общообразователно училище е посочено, че целта на физическото възпитание в Основната образователна степен е постигането на общоспортна образованост. Наред с традиционните училищни спортове в Учебните програми по този учебен предмет е включена и спортната игра футбол. В днешно време без знания и спортно-технически и тактически умения от футболната игра е немислимо постигането на общо-спортната образованост на учениците.

Футболната игра позволява, да се решават в единство разнообразни образователни, възпитателни и оздравителни задачи - развиват се координационните и кондиционните способности (бързина, сила, издръжливост), подобрява се дейността на основните жизнени функции - дишане, кръвообръщение и др.; постепенно и системно се обогатява спортната култура. Така, че заниманията по футбол в уроците по физическото възпитание и спорт са педагогически процес с богато учебно-възпитателно съдържание, с помощта на което се осигурява многостранно и разнообразно, полезно, изпреварващо, развиващо и формиращо въздействие върху личността на учениците...

 

За авторите:

ivetТематика: Социология
Автори: Ивета Якова, Надежда Йонкова
ISBN: 978-954-680-817-2
ISSN:
Цена: 7,80лв.
Страници: 285
Описание:
Стремежът да се подведе целият наличен опит под знака на опозицията мъжко-женско е и първото желание за логическо систематизиране на познанието. Наред с това мъжкото съ-принадлежи на женското по същия начин, по който женското съ-принадлежи на мъжкото. Те не могат да се мислят едно без друго. Тази диалектика във взаимоотношенията постулира не само логическите принципи на тъждество и различие (на родовото и видовото деление) при описване на познанието, но въвежда и нравствени ориентири.

Началото на диалога между половете се крие далеч в дебрите на човешката история. За митологичния човек първото достъпно за сетивата родово различие е половото.

Обществото регулира отношенията между мъжете и жените чрез бариери от различен характер: морални, религиозни или просто социални. Такива се елементарните правила, усвоявани от детството, предназначени да овладяват взаимното привличане между половете. Същевременно то е усвоило функциите да се сближават личности, които имат нещо общо помежду си. Създавани са най-различни ритуали, чрез които мъжете да изразят своето господство над жените.

Редица учени, и най-вече онези, които поставят акцента върху биологичния аспект на човека, приемат, че мотивациите като цяло са физически обусловени и че в тяхната основа стои гладът, жаждата, половият инстинкт, нуждата от почивка или от активност, отделителните функции и т. н. Мотивациите, които не произтичат пряко от тези основни биологични потребности на човека, се разглеждат само като производни пулсации от тези фундаментални импулси....

 

За авторите: