iskrevТематика: Педагогика
Автори: ДИМИТЪР ИСКРЕВ
ISBN: 978-954-680-849-3
ISSN:
Цена: 7.30лв.
Страници: 181
Описание:
През последните години проблемът за новата мисия и визия на средното училище придобива все по-голяма актуалност. Налага се мнението, че за да отговори н предизвикателствата на съвремието училището трябва в още по-голяма степен да постави в центъра на своята дейност потребностите и индивидуалните особености на ученика. Познанията на бъдещите педагози за консултирането като помагаща дейност придобиват особена важност в цялостната им теоретична и практическа подготовка.

Настоящата разработка е резултат от обобщаване и систематизиране на натрупаните в световната практика теоретични идеи и опит за осъществяване на училищното консултиране в съвременното средно училище. В нея се предлагат утвърдени съвременни постановки в областта на училищното консултиране. Структурата на изложението разкрива предметната област на училищното консултиране като помагаща дейност. Разглеждането на основните идеи и постановки на училищното консултиране в средното училище е тематично ориентирано според утвърдените принципи за организиране на знанията за него. Представени са онзи кръг от проблеми, който е необходим и достатъчен на читателя да добие цялостна представа за това какво е консултиране и как то се случва в училище. Същевременно подборът на съдържанието се основава на собствените виждания на автора за организиране на познанието относно училищното консултиране.

Книгата обхваща само част от цялата проблематика на училищното консултиране в съвременното средно училище. Поради ограничения й обем предлаганата структура не изчерпва многообразието на идеи, модели и тези за подпомагане на личностното развитие на ученика. Включени са класически теми, за които е направен опит да бъдат интерпретирани в съответствие със съвременните разбирания за провеждане на консултиране в училище. Вниманието на автора е насочено към теми, които конституират ясно идентифицираните и добре дефинираните устойчиви ядра на неговата предметна област. Те се отличават с общовалидност на моделите и съвременен научен статус на обсъжданите възгледи и постановки. В труда са отразени практически всички теми, свързани с начина на реализиране на консултирането в училище: същност и цели, консултативни умения, консултативен процес, типични проблеми за консултиране, личността на консултанта.

Основното предназначение на настоящата разработка е да запознае студентите от педагогическите специалности с най-важните теоретични и методически постановки на консултирането в днешното средно училище. Книгата може да бъде полезна и на всички, които са решили да обогатят знанията и повишат компетентността си в разглежданата област - учители, педагогически съветници, кариерни консултанти, експерти по образованието, училищни директори. Тя е насочена към кръга от читатели, които са заинтересовани от подпомагането развитието на личността в педагогически организирана среда...

 

За авторите: