2013

ezici na kulturataТематика: Изкуство
Автори: Колектив
ISBN: 978-954-680-867-7
ISSN:
Цена: 8.70лв.
Страници: 537
Описание:

Многоуважаема проф. Драгова,

Изпълнени сме с радостта да Ви поздравим по повод Вашия юбилей! Изобилна и светла духовна радост изпълва сърцата ни в този празничен момент!

През 1998 г. през отворени двери за нашата катедра се явихте като достоен учител и ярък пример. Нашият колектив бе удостоен да приеме светлата Ви дарба и неуморния Ви труд. Специалист по балканистика и фолклор, по възрожденска и старобългарска литература, културология и изкуствознание, по съвремие и средновековие. Кое изкуство остана скрито за вашата душа?

Убедени сме, че този ден бе безцен дар за нас, защото заедно с Вас градим леко чертога на знанието, а невежството отстъпва, сякаш мрак, осветен от светлината. Трудът Ви даде премного плодове, а примерът Ви осветли умовете на много ученици. Сърцата ни преливат от благодарност по случай изпълнилите се 80 години от рождението Ви, които Вие посветихте на науката и на плодоносната преподавателска нива. Като пресметнем Вашите примери, трудове и пътешествия, няма на кого другиго да отдадем подобни похвали.

Приемете, многоуважаема проф. Драгова, вседушевен поздрав от Вашите колеги от катедра Културология с най-сърдечни пожелания за здраве и всегдашно бодърстване в служението Ви на науката, образованието и правдата!

 

 

За авторите:

Сборник материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30.10.2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова

 

n. ognenskaТематика: Музика
Автори: Николина Огненска
ISBN: 978-954-680-850-9
ISSN:
Цена: 6,00лв.
Страници: 97
Описание:
Музиката се свързва с нещо необикновено, мистично, провокиращо емоции, облагородяващо човешката душа. А песента като съчетание на музика и поезия достига до сърцето на всеки човек.

Певческата дейност е една от основните музикални дейности, която се практикува всеки учебен час във всички степени на училището. Няма човек, който да не е пял в детските си години. Това е дейност, чрез която изпълнителят изразява своите емоции, преживявания и настроения.

Певческата дейност изпълнява разнообразни функции в живота на хората - развиваща, познавателна, възпитателна, социализираща и т.н.. Чрез пеенето се развиват не само музикални способности и умения свързани с музиката, но и много други умения, необходими в ежедневната дейност на човека. Обогатява се речника, разширяват се възможностите за словесно изразяване, усъвършенства се умението за концентрация на вниманието, формира се умение за работа в екип (изпълнителите започват и завършват едновременно песента, постигат ансамбъл между различните гласове, постигат едно и също темпо, динамика и т.н.) и др. При пеене се постига ясна дикция и изразителност на речта, усъвършенства се дишането.

Песните с тяхното съдържание са богат източник за познание и за възпитателно въздействие върху учениците. При това възпитателното въздействие се осъществява на емоционална основа, т.е. всички изпълнители преживяват колективно едни и същи чувства, които провокира песента. Използвана майсторски от учителя, песента, със своето съдържание, може да провокира чувство на обич, уважение, преклонение, благодарност, смирение и т.н. Чрез песните учениците опознават действителността, запознават се с проблеми характерни за тяхната възраст, получават познания за различните видове празници - национални, фолклорни, социални и др...

 

 

За авторите:

s. georgievaТематика: Български език с филологии
Автори: Силвия Георгиева
ISBN: 978-954-680-827-1
ISSN:
Цена: 7.60лв.
Страници: 180
Описание:
Учебникът е предназначен за студентите-неспециалисти от Филологическия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски". В тази част се разглеждат основните положения на фонетиката, спорните въпроси около произношението на този мъртъв език, както и главните теми от латинската морфология. Поради сравнително краткия период, предвиден за изучаване на латински език като зъдължителна дисциплина, и във връзка с основната цел на неговото преподаване във филологическите специалности - подпомагане на по-доброто усвояване на съвременните езици - умишлено са пропуснати по-специфични и сложни теми като спрежението на неправилните глаголи, някои отклонения от правилата на склоненията, степените за сравнение и спреженията на глаголите. Синтактичната употреба на падежите е само маркирана, без да се уточняват сложните и многобройни функции на всеки един падеж в класическия латински език. Не се разглежда също и литературното развитие, както и отделните представители на богатата римска литература.

Главната цел на този учебник е да въведе студентите в основната лексика и морфологична структура на латинския език и да подчертае неговата връзка със съвременните европейски езици. По тази причина към всяка морфологична тема сме се постарали да отбележим и прехода към романските езици, както и към немския и английски език, като на места посочваме и старогръцкия оргинал на дадено понятие и съответните аналогии в родния ни език. Смятаме, че така ще се задълбочи и увеличи езиковата култура на изучаващите филологически дисциплини в университета, както и тяхната обща културна подготовка.

За тази цел в края на учебника са приложени и преведени основните академични термини и изрази, нужни на всеки, свързан с университетското образование, както и основните лингвистични термини, с които всеки филолог трябва да борави.

Не толкова пряката, имплицитна цел на този учебник е да събуди интереса към изучаване на латинския език, да подчертае практическата полза от неговото приложение и не на последно място - да предизвика удоволствие от заниманията с него, в противовес на незаслужената му слава на тежка, сложна и ненужна дисциплина.

В следващата част на учебника ще бъдат включени адаптирани и оригинални текстове за превод и анализ, както и граматически, и лексикални упражнения. Тя ще бъде предназначена за студентите, избрали да продължат заниманията си по латински език, изкушени от магията на древното и вечно слово...

 

 

За авторите:

futbolТематика: Физическо възпитание
Автори: Симеон Стоянов, Васил Жечев, Валери Цветков
ISBN: 978-954-680-872-1
ISSN:
Цена: 11.60лв.
Страници: 314
Описание:
Учебникът по футбол разкрива същностните моменти на разглежданите проблеми, съобразно съвременните постижения в научно-теоретичен и практически аспект на съответните направления на футболната игра. В изложението на материала е спазена логическа последователност както вътре в разгледаните глави и раздели, така и между тях, което допринася за по-доброто възприемане и осмисляне.

Всички проблеми са разгледани с оглед тяхното практико-методическо приложение, което повишава възможността за ефективно възприемане на знанията, тяхното осъзнаване и последваща реализация в практическата дейност.

Заложеното в човека природно начало, като разумно и емоционално същество, се проявява в неговия естествен стремеж към усвояване на нови знания и усъвършенстване. Но за достигането до върховете на дадена област са задължителни три условия:

1. Наличие на перспектива за пълноценна и заслужена реализация - основен мотив за развитието на личността.

2. Конкретно набелязани цели, които се постигат чрез преодоляването на редица препятствия и трудности.

3. Общественополезен характер на постигнатите цели - постигнатото да ползва не само потребностите и интересите на отделната личност.

 

За авторите:

kulturniТематика: Изкуство
Автори: Съставител: Лъчезар Антонов
ISBN: 978-954-680-863-9
ISSN:
Цена: 3,70лв.
Страници: 198
Описание:

За авторите: