2013

phsiholoziТематика: Психология
Автори: ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ
ISBN:
ISSN: 1314-1074
Цена: 9.40лв.
Страници: 350
Описание:

За авторите:

borisovТематика: Математика и информатика
Автори: Адриан Борисов, Илинка Димитрова
ISBN: 978-954-680-843-1
ISSN:
Цена: 10.30лв.
Страници: 178
Описание:
Предлаганото учебно помагало "Варианти от задачи по аналитична геометрия за текущ контрол и изпит" е написано съгласно учебните програми за специалностите "Педагогика на обучението по математика и информатика" и "Педагогика на обучението по физика и математика", но може да бъде използвано и от студентите от други специалности, които изучават елементи на аналитичната геометрия.

Съставени са примерни варианти, съдържащи задачи за текущ контрол на подготовката на студентите - домашни и контролни работи и примерни варианти за предвидения в учебната програма писмен изпит-задачи по аналитична геометрия...

 

За авторите:

d. spasovaТематика: Изкуство
Автори: Димитрия Спасова
ISBN: 978-954-680-839-4
ISSN:
Цена: 8.10лв.
Страници: 221
Описание:
Обект на изследване в настоящия труд са магическите практики в българската народна медицина, известни под общото наименование баяния. Териториалният обхват е Югозападна България и по-точно съвременната административна Благоевградска област. Югозападна България е перспективна за изследване на архаизми във фолклора, заради географското разположение на селищата. Голяма част от тях, особено тези по долината на р. Места, са отдалечени и откъснати от градовете, което дава възможност да се документират и днес интересни обичаи и празници, както и магически практики от народната медицина.

Баянията се практикуват активно в Югозападна България до средата на XX век, когато научната медицина започва да става по-достъпна. След налагането и́ те не изчезват. Продължават да се практикуват предимно в по-малките населени места, но репертоарът от лекувания се стеснява. В наши дни се срещат баячки, лекуващи предимно уплах и урочасване и по-рядко други заболявания.

Баянията са едни от най-консервативните обреди от българската традиционна култура. Предпоставка за това е изискването да се запази в тайна магическото им слово, което, за разлика от ритуала, остава "скрито" неразбрано от болните, потърсили такъв тип лечение. Освен това баянията са достъпни само за ограничен кръг от хора, което също допринася за запазването им като "тайно знание". Умението да се лекува чрез баене се придобива след посвещаване по права линия - предава се от майка на дъщеря или от баба на внучка и в по-голямата част от случаите остава в семейството. Баячката още приживе избира своя заместница и в определен момент и́ предава уменията си. В голяма част от случаите това става тогава, когато действащата баячка прецени, че е твърде стара или болна, за да лекува или когато получи знак, че трябва да спре.

Веднъж започнала практиката си, новата баячка лекува по модела на своята предшественица. Той се спазва стриктно и не се променя, защото се счита, че точното повторение на магическата практика е от особено значение...

 

За авторите:

m. risovichТематика: История
Автори: Милан Ристович
ISBN: 978-954-680-858-5
ISSN:
Цена: 9,30лв.
Страници: 176
Описание:
Уникалността на тази книга се крие в това, че противно на
преобладаващото консервативно възприемане на историята,
където достойни за изучаване са единствено "властните"
и "великите", нейният автор се вълнува от съвсем "обик-
новени хора, обитаващи долните етажи на историческата
действителност". Изобразявайки автентичната атмосфера
на колективна лудост, показвайки безсмислието на съпроти-
вата срещу нея и опитите "нещо да се промени", авторът
на Обикновени хора проявява специфична изследователска
чувствителност към миналото, чрез която успява да раз-
познае и измъкне от вихъра на историческото време, да спаси
от забрава отделни (човешки) истории, съставляващи
глобалната картина на онова време.
Книгата на Милан Ристович е интересна и с начина на
писане - историческата ерудиция и литературната
чувствителност на автора непрекъснато се преплитат,
което ще достави удоволствие дори и на най-равнодушния
читател на исторически документи.
(Томислав Новович, в-к "Београдске новине", 12 ноември 1999 г.)

 

За авторите:
Милан Ристович е роден през 1953 г. в Прищина. Професор е
по съвременна история в Историческия департамент към
Философския факултет на Белградския университет, чел е
лекции в различни европейски университети - Лондон, Берлин,
Ваймар, Виена, Триест, Солун. Занимава се с политическа и со-
циална история, автор е на стотици статии и десетки книги
в полето на интердисциплинарното изследване на миналото и
настоящето на Югоизточна Европа. Неговите книги Дългият
път към вкъщи. Гръцките деца бежанци в Сърбия, 1948 - 1960;
"Експериментът Булкес". Гръцката утопия в Югославия,
1945 - 1949; Черен Петър и балканските разбойници. Балканите
и Сърбия в немските сатирични списания, 1903 - 1918 са пре-
ведени на гръцки и английски език. Обикновени хора. Приноси
към историята е първата книга на Милан Ристович, която се
публикува на български език.

ev. nikolovaТематика: Физическо възпитание
Автори: ЕВЕЛИНА КРУМОВА НИКОЛОВА
ISBN: 978-954-680-861-5
ISSN:
Цена: 6.70лв.
Страници: 234
Описание:
По оценките на експерти на ООН хората в неравностойно положение, вследствие на тежки заболявания представляват 10% от общото население. Това поражда редица етични, социални и икономически проблеми, решаването на които определя равнището на дадено общество и е едно от основните й характеристики.

Особено място сред проблемите на хората в неравностойно положение заемат децата с увреждания. Проблемът с тях има глобален, общочовешки характер. Децата в неравностойно положение са най-слабо защитената категория, имаща своята специфичност, обусловена от отсъствието на социален опит, особено при тези деца, при които заболяването е настъпило в най-ранна детска възраст, вследствие на увреда на мозъчни структури.

С участието си в социалната сесия на ООН, посветена на децата през месец май 2003 г. и приемането на документа "Свят, подходящ за деца", България е декларирала ангажиментите си (цит.): "Да се подкрепи умственото, физическото и емоционално здраве сред децата…, ". Този приоритет изцяло кореспондира със състоянието на детското здраве, което е в тясна зависимост от редица медико-биологични и социално-икономически фактори, от начина и качеството на живот.

Децата са бъдещето на обществото, ето защо бъдещето им състояние е пряко свързано, освен със социално-икономическите условия и с новите големи постижения на медицината, предимно профилактика, която изисква участието на цялото общество.

Нивото на общественото здраве в голяма степен зависи от нивото на здравеопазването в ранното детство. Ето защо, много необходимо е участието и синхронизирането в действието на редица медицински и немедицински специалисти. Общопрактикуващите лекари са първото звено на здравеопазването и тяхната основна задача е извършването на профилактични прегледи на децата по програма "Детско здравеопазване" и насочването им при необходимост към съответните специалисти от специализираните лечебни заведения. Броят на проведените профилактични прегледи и имунизации на задължително здравно осигурените лица (ЗЗОЛ) от 0-18 годишна възраст зависи от тяхната честота и периодичност, съгласно Наредба №39 от 16.11.2004 година за профилактични прегледи и диспансеризация на различните възрастови групи.

В условията на глобална финансова криза, съществуващите проблеми с недостатъчно финансиране на здравната дейност в България и недостатъчните средства за инвалидизираните деца, издигат ролята на превенцията и профилактиката на застрашените рискови групи.

В настоящия труд разглеждаме и сравняваме достъпните ни разработки по проблема, които за съжаление не са систематизирани и обособени в единни методични указания при работа с такива деца. Една от целите ни е, да направим такава методика, в която задачите и етапите, както и участието на всички членове на екипа, провеждащ комплексното лечение да са точно указани.

 

 

За авторите: