glushТематика: Физическо възпитание
Автори: Иван Костадинов Глушков
ISBN: 978-954-680-862-2
ISSN:
Цена: 9.30лв.
Страници: 210
Описание:
Пе­да­го­ги­чес­ка­та дей­ност на учи­те­ля в пре­ду­чи­лищ­ната въз­раст е на­со­че­на към съз­да­ва­не на условия във фи­зи­чес­ко­то въз­пи­та­ние за раз­ви­тие, ос­вен на дви­га­тел­ни уме­ния, на­ви­ци и двигателни качества и спе­ци­фич­ни за въз­раст­та на децата сен­зо-пер­цеп­тив­ни спо­соб­нос­ти. Чрез тях де­те­то бър­зо и адек­ват­но се ори­ен­ти­ра в прос­т­ран­с­т­во­то, вре­ме­то и във вло­же­ни­те си­ли в ес­тес­т­ве­но-при­лож­ните и спор­т­но-под­гот­ви­тел­ните дви­га­тел­ни дейс­т­вия.

Ори­ен­ти­ро­въ­ч­на­та дей­ност е на­со­че­на към об­с­ле­д­ва­не на об­к­ръ­жа­ва­щи­те пре­д­ме­ти и условия с цел по­лу­ча­ва­не на ин­фор­ма­ция, не­об­хо­ди­ма за ре­шава­не на предсто­я­щи за­да­чи.

Монографичният труд разглежда проблема за пространствените, времеви и силови ориентировки на децата в края на предучилищвия период, непосредствено преди влизането им в училището. Въз основа на изучаване на същността и характеристиките им в трудовете на водещи по проблема изследователи, автора установява липсата на изследвания свързани с проявите на посочените ориентировки във физическото възпитание в детските гпадини. Проведено е изследване с голям контингент деца, с голям набор от тестове, анализирани са резултати осветляващи ориентировъчните възможности на децата предпоставящи ефективността на двигателното обучение.

Книгата е съдържателна и информативна. Стилът е достъпен за широка аудитория от специалисти. Насочена е главно към изследователите на детското развитие, спортно-педагогическите специалисти, учители, докторанти, магистри и студенти от педагогическите и други специалности. Интерес представлява и за треньори, които могат да приложат резултатите от многоаспектното изследване на автора в предварителната спортна подготовка на децата по видовете спортове...

 

За авторите: