2020

bagasheva

Заглавие: DIMINUTIVES IN ENGLISH, RUSSIAN AND BULGARIAN

Автор: Mariya Bagasheva (Мария Багашева)

Тематика: Филология, Езикознание

ISBN: 978-954-00-0214-9

Година на издаване: 2020

Цена: 10.20 лв.

Страници: 211

Описание:
Issues concerning diminutiveness as a linguistic phenomenon have been tackled with unceasing interest in scholarly research for the last decade or so. This can be attributed to the fact that diminutiveness can denote not only 'smallness', which is expressed in most languages on a regular basis, but a vast array of emotional-expressive nuances as well, which makes this category a powerful device for conveying subjective attitudes in some languages. Generally speaking, the languages from the Slavic and Baltic groups are considered to be extensively employing various means of expressing diminutiveness. Romance languages, as well as Greek, use the multifunctional application of diminutiveness likewise. Researchers have been investigating the numerous aspects of diminutive words for quite a long time by making contrastive analyses of their linguistic, stylistic and pragmatic functions in different languages. Most contrastive studies, however, have basically focused on two socio-culturally related languages. A few researchers have tried to analyze the category of diminutiveness in more than two languages (cf. Dressler & Merlini Barbaresi 1994), but the multifarious character of the category of diminutiveness has not been fully investigated in all languages, which necessitates more comprehensive studies....

 

милен малаков

Заглавие: Проблемът за определителния член в словенски език (в диахронен и синхронен аспект)

Автор: Милен Малаков

Тематика: Филология, Езикознание

ISBN: 978-954-00-0213-2

Година на издаване: 2020

Цена: 10.80 лв.

Страници: 209

Описание:
Категорията детерминация на имената (определеност - неопределеност) и изразяването ѝ чрез определителен член в българския език се счита за самобитна негова проява, която не е характерна за никой друг славянски език. Възникването на граматичната категория, и в частност на задпоставения определителен член като формален изразител на значението ѝ, в нашия език се свързва с интензивните междуезикови контакти в рамките на балканския езиков съюз, което изважда явлението от границите на изконно славянското и го препраща в сферата на екзотичното. Навярно поради тая причина очевидното съществуване на определителния член предизвиква сякаш известно неудобство сред нашите възрожденски книжовници. Членните форми са отхвърляни, защото "язик не украшават, но паче по грозен струват", поради което са осъдени "като непотребни". Именно като непотребни бяха осъдени членуваните форми и в една съвременна словенска граматика, на чийто автор се е наложило да обясни защо няма определителен член в неговия език. Сметнахме за удачно тъкмо един носител на екзотичен език да се захване с проучването на "непотребния" словенски определителен член, защото сме убедени, че този проблем заслужава по-безпристрастно и лишено от исторически предразсъдъци разглеждане. Тъй като словенският определителен член е характерен единствено за разговорния език, книжовната норма не го допуска, освен като стилистично художествено средство, той остава някак встрани от вниманието на езиковедите. Това има и своите положителни страни, тъй като целта на всяко научно изследване е да допринесе нови знания, основавайки се на вече съществуващите, т.е. темата предполага изобилни възможности за принос към знанието за езика...

 

korica.1

Заглавие: Кратък българо-английски и английско-български речник на правни термини (нотариални актове, пълномощни и декларации)

Автор: Иванка Сакарева

Тематика: Филология, Езикознание

ISBN: 978-954-00-0220-0

Година на издаване: 2020

Цена: 4.20 лв.

Страници: 28

Описание:
Д-р Иванка Сакарева се наложи в академичното пространство на Югозападния университет като преподавател по специализиран превод (английски и български език), както и в Югозападна България като професионален заклет преводач, работещ в областта на превода на правни документи - основно: нотариални актове, пълномощни, декларации. За да се работи в тази сфера и като практикуващ преводач и като човек на науката, разглеждащ специализирания превод и от гледна точка на различните теории, установени в световното приложно езикознание и транслатологията, е необходимо детайлно познаване не само на двата езика, но и на нормативните и правни норми и положения в двете страни - България и Великобритания (корпусът в този речник покрива термини от българската и британската правна терминология).Кратък българо-английски и английско-български речник на правни термини (нотариални актове, пълномощни и декларации).

 

яна мановаТематика: Български език с филологии
Автори: Яна Манова-Георгиева
ISBN: 978-954-00-0217-0
ISSN:
Цена: 8,00лв.
Страници: 161
Описание:
Предметът на настоящото изследване се ограничава върху личноименната система, прякорите и прозвищата в българския и английския език и техните преводни еквиваленти. В хода на изследването се проследява начинът на предаване на имена и прякори /прозвища при двама български и двама английски автори, като се позоваваме на техни произведения и преводен корпус, където такъв е наличен.

Предаването на личните и фамилни имена, както и прякорите и прозвищата в българския и английския език, поражда трудности при превода от изходния към приемащия език, въпрос който не е разглеждан в цялост в познатата до този момент литература, което прави изследването актуално. Решението как да се подходи към даден антропоним при предаването му от изходния в приемащия език би представлявало принос към съществуващите до момента постановки в теорията на превода. Откриването и унифицирането на критериите за предаване на прякори и прозвища, както и лични и фамилни имена също би подпомогнало работата на преводача.

Накрая, но не на последно място по важност, стои и въпросът за превода на прякорите и прозвищата. Разтълкуването на значението и произхода на прякора или прозвището довежда до неговото ясно и адекватно предаване от един на друг език...

десислава петроваТематика: Български език с филологии
Автори: Десислава Йорданова-Петрова
ISBN: 978-954-00-0215-6
ISSN:
Цена: 10,50лв.
Страници: 214
Описание:
Предмет на изследването са членните системи на българския и гръцкия език, като под членна система се има предвид трикомпонентната система в български и гръцки език, състояща се от определителен член, неопределителен член и нулев член, като за българския език, що се отнася до неопределителния член, се придържаме към схващането на някои изследователи, че функциите му се изпълняват от наричаната от други неопределителна лексема "един".

Интересът към членната система бе продиктуван от затрудненията, които срещат българите, изучаващи гръцки език, при употребата на членните форми (въпреки наличието им и в двата езика), и съответно от грешките, които се допускат в тази област. Подобни проблеми явно се дължат на различия в характера и функциите на членните форми в българския и гръцкия език, което налага подробно и задълбочено изследване на явлението, като целта е да се установят и формулират основните закономерности, управляващи употребата на членните форми в двата езика, което от своя страна би спомогнало да бъдат решени голяма част от проблемите, свързани с правилното им усвояване и употреба...