м. станкова 2Тематика: Туризъм
Автори: Мария Станкова
ISBN: 978-954-00-0223-1
ISSN:
Цена: 11,00лв.
Страници: 236
Описание:
Създаването и предлагането на продукт с качество, задоволяващо предявяваните от потенциалните клиенти потребности като важен момент в работата на туристическите предприятия, изисква постоянно внимание, независимо от техния пазарен дял и мощ. Остротата на проблема се усеща в много по-голяма степен още в края на 80-те и началото на 90-те години на отминалия век. В края на 80-те години се засилва интереса към проблемите на качеството. Налага се като тенденция възприемането на политика на отговорно отношение към качеството на предлагане, като количественият аспект (цена и брой клиенти) остава на втори план. Зад подобна проява на "загриженост" стои виждането, че осигуряването и предлагането на гарантирано качество и сигурност при потреблението на туристическия продукт, удовлетворява туристите. Прави ги по-склонни да заплатят по-висока цена за туристическото пътуване, както и да похарчат повече средства по време на пребиваването. В резултат, се постига нарастване на общата печалба в сектора. Същевременно, дейностите по осигуряване на пазарна информация за туристическия продукт непрекъснато се разширяват и усъвършенстват. Все по-иновативни са средствата, с които се борави, за да се получи адекватна картина на изследваните пазарни измерения. Разработват се и се внедряват интегрирани управленски системи, предназначени за събиране, съхраняване, анализ, оценка и разпространение на актуална, своевременна и точна информация.

От гледна точка на управлението в туризма, системите и тяхното приложение, не случайно са във фокуса на вниманието на настоящата разработка. Встъплението в проблематиката е пряко обусловено от преосмисляне на необходимостта от качествено подобряване на условията за осъществяване на туристическите дейности и осигуряване на управлението по нов начин...