2020

andonova vuchkovЗаглавие: КАЗУСИ по наказателно право и наказателен процес за обсъждане и решаване в семинарни занятия
Тематика: Право
Автори: Гергана Андонова, Веселин Вучков
ISBN: 978-954-00-0234-7
ISSN:
Цена: 6,50лв.
Страници: 165
Описание:
Учебното помагало има за цел да подпомогне подготовката на студентите по учебните дисциплини наказателно право и наказателнопроцесуално право.
 
Решаването на наказателноправни казуси е необходим етап от процеса на обучението. Наказателното право е учебна дисциплина, която предполага многоаспектна и сложна подготовка, включваща формиране на задълбочени теоретични знания, но и на умения за решаване на казуси, включително и изготвяне на обвинителна и защитна тези.
 
Необходимо е студентите постепенно да навлязат в сложната теоретична основа на наказателното право, като същевременно развиват своите познания по време на семинарните упражнения. Това е взаимнодопълващ се процес. Теоретичното изучаване на наказателното право: понятия, категории, институти, престъпни състави и др., е в основата на създаване на умения за прилагане на наказателноправните норми на практика. В същото време знанията, усвоени по време на лекциите и при самостоятелното (извън аудиторно) изучаване на Наказателния кодекс, научните разработки и съдебната практика по-успешно се затвърждават по време на семинарни упражнения под ръководството на преподавателя. Необходимо е да се придаде значение на методическото обезпечаване на знанията с практическа насоченост...

Korica Manov.1Заглавие:  Класически политически доктрини: автори и идеи

Тематика: Тематика: Политология 
Автори: Борис Манов
ISBN: 978-954-00-0258-3

Година на издаване: 2020 г

Цена: 22,30лв.
Страници: 562
Описание: Настоящата антология има преди всичко образователна цел – да послужи като достатъчен и достъпен информационен източник за студентите, изучаващи политически и правни науки, философия, социология, международни отношения, и т.н.. Тази цел определя както подбора на текстовете, така и тяхното представяне в сборника.

Съставянето на антологията се основава на чл. 23 и чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за авторското право и сродните му права, които позволяват да се използват части от публикувани произведения за научни и образователни цели, след необходимото посочване на автор, преводач и издател, като се гарантират  техните авторски права.

 

Заглавие: Песенен репеPoterovртоар за часовете по музика в училище

Тематика: Музика
Автори: Румен Потеров, Николина Кротева

ISMN: 979-0-707682-20-3

Година на издаване: 2020 г
Цена: 8,80лв.
Страници: 90
Описание: Учебното пособие е предназначено за студентите от специалност „Педагогика на музикалното изкуство“ в ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград.

Сборникът е оформен в два раздела. Песните в първата част са с клавирен съпровод, подготвен от Николина Кротева. Във втората част, същият песенен материал е предложен със съпровод на акордеон, като аранжиментите на песните са направени от Румен Потеров.

Предложените песни са съобразени с новите ДОС и са включени в Конспекта за Държавен изпит на музикалните специалности. Широкото практическо приложение и универсалност на сборника дава основание на авторите да препоръчат неговото използване при подготовката на студентите и по други профилиращи предмети като: „Пиано“, „Задължително пиано“, „Акордеон“, „Акордеонен съпровод“ и „Свирене на партитури“. Учебното пособие е подходящо за студенти, обучаващи се в педагогически специалности в ЮЗУ и други висши училища.

ДИАНАсборник криви

Заглавие: Документи и материали по съвременна история (1946-1992)

Тематика: история

Автори: Диана Иванова, Йосиф Кочев

ISBN: 978-954-00-0243-9

Година на издаване: 2020 г.
Цена: 11,70лв.
Страници: 206
Описание: Учебното помагало е продължение на издадените през 2011 г. документи и материали по съвременна история за периода от 1918 до 1945 г. То има за цел да подпомогне работата на студентите по време на семинарните упражнение при изучаването на сложните и динамично развиващи се процеси в Европа и света след края на Втората световна война.