2015

scan0006 1Тематика: История
Автори: Калин Порожанов
ISBN: 978-954-680-752-6
ISSN:
Цена: 8,60лв.
Страници: 290
Описание:
ОДРИСКОТО ЦАРСТВО, ПОЛИСИТЕ ПО НЕГОВИТЕ КРАЙБРЕЖИЯ И АТИНА от края на VІ век до 341 г.пр.Хр.

 

Въз основа на писмени, епиграфски, нумизматични и археологически извори трудът разглежда политическите и икономически отношения, от края на VІ до средата на ІV в.пр.Хр., на най-голямата тракийска държава в Европа Одриското царство-империя, с древногръцките градове по неговите крайбрежия (на Егейско, Мраморно и Черно море) и с полиса Атина, като лидер на Първата и Втората атинска империя.

Политиката на Одриското царство като империя изисква използването на пазари за развитието на стокообмена и получаване на печалба от това. Тъй като собствените тракийски тържища (със смесено население) не удовлетворяват тези нараснали нужди, се налага владетелите да използват пазарите на елинските полиси, намиращи се по крайбрежията им.

Всички одриски царе, властвали през тези векове, Олор, Терес, Спарадок, Ситалк, Севт І, Меток/Медок/Амадок І, Хебризелм, Котис І и Керсеблепт, сключват дипломатически договори с Атина (като оглавяваща Атинската архе-империя) за разпределение на сферите на влияние и подялба на данъците (без Олор), получавани от елинските полиси, намиращи се по морските брегове на царството. Политиката на същите царе е целенасочена и концентрирана на юг и югоизток за налагане над елинските полиси там. Тя се осъществява от тях, чрез повече от 20 владетелски резиденции, разположени по морските крайбрежия и в недалечния хинтерланд на континента.

Оказва се, че над по-малките полиси, емпориони по същината си, властването е по-трайно, но облагането е със сравнително малки данъци, а над по-големите полиси - по-кратковременно, но - с по-големи суми. С всеки следващ владетел тази политика е все по-успешна. За да достигне върха при Котис І и Керсеблепт, които държат и налагат данъци не само на градовете по Тракийско море и Северна Пропонтида, но и на полисите от Тракийския херсонес (дн. Галиполски полуостров). При това, те успешно контролират плаването през Босфора и Хелеспонта като облагат с навло (корабна такса) преминаващите кораби.

С тези си прояви, онова, което постига плеядата одриски царе Терес І, Спарадок, Ситалк, Севт І, Меток/Медок/Амадок І, Хебризелм, Котис І и Керсеблепт, може да се определи като категорично излизане на сцената и най-активно участие на траките, чрез Одриското царство, в историческата драма, представяща върхови постижения в развитието на Античния свят. Те са техен, реален обществено-политически принос в очертаването на историческата перспектива на Европа и Средиземноморието. Нещо повече - те са израз на новоформираща се ценностна система, налагаща не само и толкова съсъществуването между полис и етнос, но и жизнено важното сближаване между тези две начала.

 

Калин Порожанов

 

За авторите:
CURRICULUM VITAE

на проф. д.ист.н. Калин Порожанов

 

Завършва история в СУ "Св. Кл. Охридски" през 1977. Същата 1977 г. година специализира морска история и подводна археология във Франция - в Дирекцията за подводни археологически проучвания - Марсилия и Университета в Екс ан Прованс. От 1978 до 1982 г. e научен ръководител на националния Център за морска история и подводна археология - Созопол. Защитава докторска дисертация в Института по тракология при БАН (ИТ) през 1985 г., след което е научен сътрудник в ИТ. През 1986 г. специализира в Москва - в Института по славяноведение и балканистика при АН на СССР.

От 1992 до 2010 г. е научен секретар на ИТ и ръководител на секция История. От 1993 г. е доцент в ИТ. От 1994 г. е хоноруван доцент по подводна археология и по морска история и култура в СУ и НБУ.

От 2000 г. е редовен доцент, а от 2010 г. - редовен професор по Стара история и тракология в катедра Обща история на Правно-историческия факултет при Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Доктор на историческите науки от 2009 г.

Председател е на Националната комисия по морска история (в ИТ) към Международната комисия по морска история (Ливърпул, Великобритания) на Международния комитет на историческите науки. Член е на Експертния и консултативен съвет на ЮНЕСКО по Конвенцията за опазване на подводното културно наследство - Париж. Член е на Международния консултативен съвет на Гръцкия институт за запазване на морските традиции - Атина. Председател е на Експертния съвет на Центъра за подводна археология - Созопол.

Ръководител е на подводни археологически проучвания на редица обекти по цялото Българско Черноморие.

Ръководител е на участието на ЮЗУ в Летния университет "Странджа" на Института по тракология при БАН от 2003 г., а от 2008 г. е ръководител на Проект "Приморска Странджа" на ПИФ при ЮЗУ, в същия Летен университет.

Участва в международни конгреси и симпозиуми по тракология, по морска история и култура и по подводна археология. Има публикувани - у нас и в чужбина - над 180 статии, студии, монографии и учебници върху Историята на Тракия и траките, Историята на Елада и древните елини, върху подводната археология и морската история и култура на Югоизточна Европа и Северозападна Мала Азия.

azmanovaТематика: Български език и литература
Автори: Елена Азманова-Рударска
ISBN: 978-954-680-959-8
ISSN:
Цена: 9.30лв.
Страници: 190
Описание:

За авторите:

pshihoТематика: Психология
Автори: ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ
ISBN:
ISSN: 1314-1074
Цена: 6.30лв.
Страници: 170
Описание:

За авторите:

stankovaТематика: Туризъм
Автори: МАРИЯ СТАНКОВА
ISBN: 978-954-680-966-7
ISSN:
Цена: 8.30лв.
Страници: 205
Описание:
Настоящото издание изследва състоянието на туристическата индустрия, същността на туроператорския продукт и туристическата дестинация, дистрибуцията на продукта и транспортната дейност. Актуалността на проблематиката се определя от нарастващото значение на дейността на туроператорските фирми на вътрешните и международния туристически пазари. Изложени са теоретичните постановки, необходими за изясняване спецификата на туроператорската дейност и нейното практическо проявление. Специално внимание е обърнато на присъщите й маркетингови техники и операционализиране. Изследвани са в тяхната логическа последователност, отделните етапи в развитието на туристическата дестинация и формирането на туристическия пакет.

Книгата обслужва интересите на студентите от висшите училища, подготвяни за специалисти в сферата на туристическата индустрия, но е и полезна за широк кръг читатели - специалисти от практиката, както и предприемачи, ориентирали се към осъществяване на определена туристическа дейност.

kavdanskaТематика: Педагогика
Автори: МАРИЯ КАВДАНСКА
ISBN: 978-954-680-962-9
ISSN:
Цена: 10.40лв.
Страници: 171
Описание:
На така динамично променящото се общество са необходими специалисти с нови професии, готови успешно да работят в сферите на бизнеса и мениджмънта, тъй като в тези условия пазарът на труда поставя високи изисквания към тях. Модерното образование трябва да се стреми да възпитава млади хора, способни да действат самостоятелно, да правят отговорна преценка на базата на интелигентно анализирани доказателства.

Личността, владееща компетенции, които включват основни начини за познание на икономическите явления, поведенчески стратегии и тактики за вземане на решения, може бързо да се адаптира към динамиката на общественото развитие.

Определено може да се каже, че икономическата култура на българина не е на равнището на хората от развитите държави. В тези страни съществува перманентен процес на икономическо образование, чрез който се прилагат и мултиплицират знанията, "произведени" от икономическата наука за подготовката на кадри, способни да отговарят на изискванията на световните конкурентни пазари. В процеса на изграждане на икономическа култура на гражданите в тези страни училищната система придобива базов стратегически характер.

Такъв вид изследвания, които посочват ролята на образованието като системообразуващ фактор на икономиката, доскоро оставаха отвъд рамките на традиционния икономически анализ у нас. Все по-голямо значение за модернизиращия се свят придобива "необходимостта от образование, служещо за целите на икономиката" (Делор, Ж. 1997:66).

Изтъкнатите дотук основния и тенденции на развитие на образованието в съвременния свят обуславят необходимостта от разработката наварианти на педагогически системи или модели за изграждане на икономическа култура на подрастващите още от ранна училищна възраст. Тези системи или модели биха притежавали не само научно-теоретични, но и чисто практически функции, реализирането на които ще осигури повишаването на икономическата грамотност на българина, а оттам и стандарта на неговия живот...