chankovaТематика: Български език с филологии
Автори: Яна Валентинова Чанкова
ISBN: 978-954-680-969-8
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 182
Описание:
Кръгът въпроси, свързани с определянето на граматическия статус на английския (плусквам)перфект, никога не е отпадал от дневния ред на дебатите относно граматическите категории на глагола в английския език (АЕ), но особено актуални тези въпроси стават през последните няколко десетилетия. Категорията Перфект и конкретно категорията Перфект в АЕ попада във фокуса на внимание и е изследвана посредством анализаторния апарат на различни области и направления в лингвистиката, включително лингвистична теория, философия на езика, усвояване на езика, съпоставителни изследвания, семантика, прагматика, генеративно-трансформационна граматика, генеративна семантика и др. на синхронно и/или диахронно ниво.

В резултат на това е натрупан значителен по обем фактологически материал, а теориите относно категоризацията на Перфекта в АЕ се мултиплицират. През годините английският Перфект е определян като член на категорията Време или категорията Вид на глагола, или като Видово-времева категория, или като отделна граматическа категория. Липсата на консенсус по този въпрос може да се отдаде на ред причини както от общо-теоретичен, така и от специфично-прагматичен характер. Един от проблемите се дължи на факта, че английският перфект и плусквамперфект често се дискутират независимо един от друг, в следствие на което на различните форми за Перфект често се приписва различен граматически статус. Допълнителна трудност произтича от необходимостта да се установи каква е връзката между миналия и сегашния перфект в АЕ. Друг проблем е свързан с факта, че въпросът за определяне на граматическия статус на дадена категория е тясно свързан с въпроса за определяне на нейното значение/я...