2015

godish philoТематика: Философия
Автори: КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”
ISBN:
ISSN: 1314 – 5886
Цена: 7,00лв.
Страници: 233
Описание:

"Годишникът" е научно-методоческо списание на катедра "Философски и политически науки" на ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград. Има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина. Заедно с това се цели и подпомагането на учебния процес и повишаване нивото на самостоятелната работа на студентите...

m.mutafovaТематика: Психология
Автори: Мария Мутафова
ISBN: 978-954-680-981-0
ISSN:
Цена: 7,20лв.
Страници: 148
Описание:
Съвременното общество се развива както в посока на съвременни технологии, така и на психологични стратегии за творчество и ефективност.

В психологичната теория съществуват разнообразни възгледи относно възрастовите периодизации, интелигентността, надареността, талантливостта на личността.

В книгата са представени възгледи на автора относно стадиите на творческа самореализация на човека в различна възраст.

Описани са възрастови периодизации от известни автори - психоаналитична възрастова периодизация на З. Фройд, психосоциална възрастова периодизация на Е. Ериксън, когнитивна възрастова периодизация на Ж. Пиаже и дейностна възрастова периодизация на П. Галперин.

След описание на изследвания на видни автори по въпросите за интелигентността, надареността, талантливостта на личността (в частност на савантите), са представени самооценката и саморазвитието на личността, актуални за съвременната педагогическа психология.

Представена е част от мултисензорна методика с развиващ ефект.

Разработените въпроси са с оглед на повишаване на компетентността на личността както на обучаваните, така и на обучаващите...

distanzionno iТематика: Педагогика
Автори: ЛИДИЯ ЦВЕТАНОВА-ЧУРУКОВА, НАДЕЖДА КРЪСТЕВА, БЛАГА ДЖОРОВА, ВАЛЕНТИНА КАРАГАНОВА, ДАНИЕЛА КУЗМАНОВА, ИРИНА ЯНЕВА, ВЯРА ЦВЕТАНОВА
ISBN: 978-954-680-988-9
ISSN:
Цена: 12.30лв.
Страници: 308
Описание:
Хуманизацията като основна тенденция в съвременната социално-педагогическа дейност изисква не само усъвършенстване на професионално-педагогическата подготовка на бъдещите социални педагози, но, преди всичко, промяна в техните убеждения, в начините им на мислене, на ориентациите в практическата им дейност към прилагане на индивидуален подход. Успоредно с това, на фона на всеобщата хуманизация наблюдаваме увеличаване на количеството на подрастващите от рисковите групи, което е симптом за отсъствието на реални механизми за педагогическо взаимодействие с такива подрастващи. Реализацията на такова взаимодействие е възможна чрез дейността на социалния педагог, една от важните задачи на който е оказването на помощ на растящата детска индивидуалност в процеса на социализация, при нейното самоопределение.

Ориентацията на социално-педагогическия процес към личностните особености на неговите субекти не е само декларирана необходимост, но и реална практика, както на отделните социални педагози, възпитатели, педагогически съветници, учители, така и на социално-педагогическите институции като цяло. Обаче на фона на позитивни промени в характеристиките на социално-педагогическото взаимодействие все още остава нерешен проблема за търсенето на ефективни педагогически условия за радикално корекционно-терапевтично повлияване върху подрастващите от рисковите групи в обществото.

В следствие на редица причини, и най-вече поради нестабилност на обществото и интензивните социални промени, ярко се откроява тенденцията към увеличаване броя на тези подрастващи в училище, в обществото като цяло. Статистическите изследвания потвърждават, че през 2013 г. около 7000 деца са отпаднали от училище (в сравнение с 2012 г., през която техния брой е 4000) и се намират в зоната на социалния риск, което, безусловно, налага да се търсят пътища за изход от създалата се ситуация.

Особена актуалност в тази връзка придобива идеята за индивидуално-ориентиран подход към децата с отклонения в поведението, към които най-често се отнасят децата, намиращи се в трудна жизнена ситуация.

Анализът на образователната практика позволява да се твърди, че тясно-функционалния репродуктивен образователен модел, свързан с усвояването на готова информация, по отношение на подрастващите от рисковите групи не е ефективен и не гарантира създаването на необходимите и достатъчни условия за развитие на техните същностни сили. В тази връзка съвременното училище и социално-педагогическа практика се нуждаят от такава педагогическа теория и практика, които ще бъдат насочени главно към оказване на помощ на подрастващите с девиации в поведението при тяхното самоопределение, самоутвърждаване и самореализация. Именно затова е необходим индивидуално-ориентиран подход към подрастващите от рисковите групи, представляващ взаимосвързана дейност на социалния педагог, възпитателя, педагогическия съветник, учителя и учащите се с отклонения в поведението, или такива, които са отпаднали от образователната система, и основан на такива форми на педагогическо взаимодействие както сътрудничество, сътворчество, съучастие и взаимна поддръжка. Такъв подход позволява на децата от рисковите групи да определят, с какви жизнени сили за справяне с проблемите и затрудненията те разполагат, как въздействат върху своето жизнено пространство, което включва както външния обективен, така и вътрешния духовен свят на личността.

Именно такъв подход може да бъде продуктивен към подрастващите с девиантно поведение, който ги третира като личности с «проблемна индивидуалност», с нарушен вътрешен свят и взаимоотношения с околните. Това са деца, имащи духовни стремежи, но не умеещи да ги реализират. Поради това е много важно да им се помогне да придобият необходимия социален опит, да се научат да превъзмогват поведенческите дефицити при ситуациите, в които те се оказват - в групата на отличаващите се, отделените от общата маса в училищни или извънучилищни условия, в условията на неблагополучни семейства. Чрез сполучливата организация и осъществяване на индивидуално-ориентиран подход това става практически възможно.

Важна задача на настоящето изследване е изучаването на спецификата на социално-педагогическото взаимодействие в рамките на индивидуално-ориентирания подход с деца от рискови групи на обществото...

p. pachkova1Тематика: Социология
Автори: Петя Пачкова
ISBN: 978-954-680-992-6
ISSN:
Цена: 21,20лв.
Страници: 349
Описание:
Настоящият материал е опит за по-сериозен анализ на различните фактори, които влияят върху политическото поведение на българските граждани, на развитието на гражданското общество в България, на развитието на протестната способност на българите. От гледна точка на това доколко действително съдействат за изграждане на развито гражданско общество в България, доколко реално стимулират гражданите да са политически активни, да отстояват своите позиции. Доколко ги "учат" как да бъдат граждани.

С икономически, психологически, политически, културни, религиозни, идеологически и други средства елитът целеше минимизиране на противодействието на неелита, на неговата гражданска активност, на протестните му способности, насочването му към такива цели и форми на борба, които да са максимално малко вредни за политиката на елита.

Факторите са с най-различен характер - външни и вътрешни, подпомагащи активността и пречещи й, личностни и обществени, икономически, художествени, идеологически, научни, политически, с хомогенно и с нехомогенно влияние. За да се обясни политическото поведение на гражданите трябва да се разглеждат уникалните комплексни взаимодействия между тях. Поставени в различни ситуации и конфигурации те имат различен ефект. Например страхът от безработица твърде често е въздържащ фактор, но в определени ситуации може да се превърне в активизиращ личността фактор. Недоволствата от живота при различните хора избиват в различни посоки - едни стават бездейни, дори апатични, други стават активни в институционалната политика или в гражданските протести, а трети се ориентират към криминални и индивидуални форми на решаване на проблемите си.

Независимо от многото фактори, които действат по посока на дестимулиране на гражданската активност на неелита, всеки гражданин носи своята отговорност за своята активност или пасивност...

 

За авторитеp. pachkova2

a. georgiev1Физическо възпитание
Автори: Атанас Георгиев
ISBN: 978-954-680-994-0
ISSN:
Цена: 5,70лв.
Страници: 174
Описание:
Учебникът по организация и управление на физическото възпитание и спорта е предназначен най-вече за студентите от Югозападния Университет "Неофит Рилски" Благоевград за специалността "Физическо възпитание и спорт" и специалността "Спорт". Бъдещите учители и треньори, които се подготвят в тези специалности имат лекции в продължение на 30 часа и в същото време 15 часа упражнения. Запознават се с основите на организацията и управлението на физическото възпитание и спорта като системи, структури, нормативни документи. Освен това, за студентите са определени теми за изучаване на организацията и подготовката за състезания, финансирането в спорта, организацията на учебния процес в българските училища и университети. Полезна информация е представена за структурите на организация на ЕС и в страни от Европейския съюз.

Учебникът е полезно помагало за студенти и преподаватели и от другите висши училища, които се подготвят в тази област на физическото възпитание и спорта. Лекционният курс следва учебната програма на специалност "Физическо възпитание и спорт"...

 

За авторите:a. georgiev2