2015

distanzionno iТематика: Педагогика
Автори: Ваня Георгиева, Добринка Тодорина, Невена Филипова, Траян Попкочев, Петър Балкански, Георги Апостолов, Донка Иванова, Мария Мутафова, Юлиана Ковачка
ISBN: 978-954-00-0021-3
ISSN:
Цена: 15.80лв.
Страници: 286
Описание:
Този учебник е предназначен за подготовка на студентите в магистърска програма по образователен мениджмънт, дистанционна форма на обучение. Предвидени са два тома. Те допълват лекционните курсове, публикувани в електронната платформа по учебните дисциплини, от учебните планове на двусеместриалното и четирисеместриално обучение в тази магистърска програма.

В том първи са поместени отделни теми или подтеми от задължителните учебни дисциплини. В том втори се публикуват материали от отделни теми или подтеми на избираемите учебни дисциплини по действащите за учебната 2015/2016 учебни планове. Лекционният курс за всяка тема или подтема е придружен от кратък списък с въпроси и задачи за самостоятелна работа на студента. Допълнителни задачи и тестове по темата, както и въпроси за групови дискусии и тезаурус на всички основни понятия са публикувани в платформата. Там са и текстове за всички останали теми и подтеми от съдържанието на учебната дисциплина, както и допълнителната литература за цялостна подготовка. Поместеното в платформата и това в двата тома на учебниците изцяло покрива програмното съдъражание за всяка една учебна дисциплина.

Факултетът по Педагогика, който отговаря за тази магистърска програма може да замени някоя от избираемите учебни дисциплини, към която няма наличие на интерес от студентите с друга нова избираема учебна дисциплина, за която е получена заявка. Тогава за тази нова учебна дисциплина ще бъде изготвен допълнителен свитък или материалите за него ще бъдат публикувани изцяло в платформата.

Поради факта, че учебните планове на студентите от дистанционна форма на обучение са идентични с учебните планове на студентите, които се обучават в редовна и задочна форма на обучение, то този учебник може да се ползва от всички магистри, които се подготвят в магистърската програма по образователен мениджмънт. Надяваме се също, че учебникът ще представляват интерес и за останалите студенти във Факултета по педагогика, както от магистърските, така и от бакалавърските програми. Още повече, че в него са включени материали за четири учебни дисциплини, които се изучават в първи семестър от всички студенти в магистърските програми на факултета, които до този момент не са завършили бакалавърска степен в педагогически специалности....

koricaТематика: Български език и литература
Автори: Силвия Георгиева
ISBN: 978-954-00-0010-7
ISSN:
Цена: 20.50лв.
Страници: 238
Описание:
През последните няколко десетилетия се наблюдава разцвет на ново научно изследване върху начина, по който духовният и интелектуален авторитет на християнството е достигал до отделните личности и езически институции по време на патристичните векове. Йероним е интригуващ случай в това отношение, поради проблематичната природа на неговия личен темперамент и остър език. Голяма част от неговия скандален за времето си имидж се дължи именно на многобройните писма, посветени на въпросите от християнската доктрина и аскетичния живот, които той си разменя с жени. Научното обяснение и превод на Библията, както и ярките призиви към аскетичната духовност доминират неговия живот и литературно творчество. Кореспонденцията заема главна роля в писменото му наследство, в синхрон с литературния контекст на неговото съвремие. Намерението на тази книга е да изследва систематично неговата кореспонденция с жени и чрез конкретни текстови анализи да проследи как Йероним използва индивидуалните писма и писмовни сборници, за да заяви статуса си на експерт спрямо Библията и аскетичния начин на живот. В същото време той успява да нарисува епистоларни портрети на свои съвременнички, изграждайки обобщен образ на христянката-образец и антиобразец, правейки това със средствата на писмовното изкуство и влагайки различни нюанси на собственото си отношение към кореспондентката. Каква е жената в очите на християнския епистолограф и какви са неговите очаквания спрямо един християнски женски образец, пропагандно наложен с помощта на епистолографския медиум? Въпреки големия интерес към отношението на Йероним спрямо жените и брака, отговорите на тези въпроси се търсят на страниците на тази книга, в опит да се намери симбиозата между автор и читател на писмата и взаимното им влияние за оформяне на нови идентичности...

pavlovТематика: Музика
Автори: Мария Горанова, Филип Павлов
ISBN: 979-0-707682-16-6
ISSN:
Цена: 16,40лв.
Страници: 72
Описание:
Клавирното обучение на студентите oт специалностите към катедра "Музика" в ЮЗУ "Неофит Рилски" има за цел да подпомогне развитието на техните музикални заложби.
Свиренето на пиано им дава възможност да придобият необходимите изпълнителски умения, приложими в бъдещата професионална реализация, допринася за разширяването на общата им музикална култура и е добра основа за изучаването на музикално-теоретичните дисциплини.
Издаването на Курс за начално клавирно обучение се налага поради обстоятелството, че голяма част от студентите не са изучавали пиано в музикални школи или музикални гимназии в страната преди постъпването си в университета. Това определя трудността на изданието и педагогическите цели, които то си поставя. Курсът е структуриран в две части:
• Общ раздел - обучителен, и
• Христоматия - музикална литература.
В общия раздел нотното ограмотяване започва едновременно на двата ключа - виолинов "сол" и басов "фа". Нагледността, както и принципите за системност и последователност, са ръководно начало при по-нататъшното запознаване с клавирната фактура и нейното усложняване по отношение на ритмика, метруми, щрихи, динамика, темпо и т. н. Всеки нов елемент в нотния текст е пояснен, а за осъзнаването му като музикалноизразно средство, е необходима помощта и на клавирния педагог.
Препоръчва се свиренето на първите няколко упражнения в различни октавови групи с цел по-бързо ориентиране в клавиатурата и запознаване с особеностите на регистрите. По преценка на преподавателя и в зависимост от индивидуалните възможности и дадености на всеки студент, би могло да се изисква транспониране в различни тоналности на повечето от клавирните пиеси в първия раздел. По този начин музикалният слух на обучаемия ще се развива активно, чрез вече утвърдени в съзнанието му музикално-слухови представи. Това е добра възможност за пространствено и тактилно опознаване на клавиатурата, както и за постигането на известна освободеност по отношение на мануалната техника.
По-леките пиеси от втория раздел биха могли да се свирят и a prima vista, а останалите могат да се ползват за ескизно просвирване с цел най-общо запознаване с творбата и анализирането й по отношение на музикална форма, стилови и жанрови особености.
Музикалнохудожественият материал в двата раздела на учебното пособие е съобразен не само с възрастовите и с психичните особености на студентите, но и с това, голяма част от него да е в съответствие и с бъдещата им професионална реализация. Затова, наред с популярни песни (български и чужди), са включени пиеси и теми от музикални произведения на композитори от различни стилове и епохи. Търсеното разнообразие от клавирни творби ще провокира до голяма степен артистичността, въображението и асоциативното мислене на бъдещите музикални педагози и изпълнители.
Този Курс за начално клавирно обучение може да бъде ползван и от ученици в музикалните школи, средни и висши училища, където се изучава облигатно пиано...

sirak skitnikТематика: Български език и литература
Автори: Елисавета Каменичка, Михаил Неделчев, Ирина Генова, Мария Огойска, Людмила Стоянова, Светлана Стойчева, Иван Христов, Стилиян Стоянов, Красимира Кацарска, Цветан Ракьовски, Йордан Ефтимов
ISBN: 978-954-00-0023-7
ISSN:
Цена: 11,80лв.
Страници: 148
Описание:

Тематика: Педагогика
Автори: Йордан Колев, Светлана Николаеваkolev nikoeva
ISBN: 978-954-00-0012-1
ISSN:
Цена: 15,60лв.
Страници: 331
Описание:
Закономерно История на педагогиката и българското професионално образование е част от общата история на педагогиката и се развива като относително самостоятелна педагогическа наука с основни функции:

- проучване и оценяване на педагогически факти и явления от отминалата социална действителност;

- разкриване и анализиране на генезиса и развитието на възпитанието, професионалното образование и технологичното обучение през различните епохи и общества;

- обясняване и сравняване на педагогически теории и идеи в процеса на тяхното възникване, усъвършенстването им и прилагането в учебно-възпитателната практика на професионалното образование и технологичното обучение.

Научната същност на История на педагогиката и българското професионално образование е не просто да представя фактите, да ги реставрира и оценява, а се изразява повече в търсене на исторически доказалите се вътрешни закономерности и зависимости на отделните педагогически явления и обекти, в представяне личностите на забележителните мислители и експериментатори на образованието, в показването и синтезирането на приемствеността и прогресивно-постъпателното обогатяване в педагогическите теории и адекватните им образователни системи и възпитателни практики най-вече в областта на професионалното образование и технологичното обучение. В този дух история на педагогиката и българското професионално образование има творческата възможност с научни средства да съдейства в модернизирането на педагогическия процес и образователното дело, да насочва стратегията на училището към бъдещите социални изисквания относно професионалната реализация на подрастващите поколения.

Според Ян Коменски "Историческото познание е окото на живота, най-хубавата част от образованието", затова изучаването на История на педагогиката и българското професионално образование е приятен процес, особено с активното участие на студентите в интерпретацията и обсъждането на проблемите от лекционния курс и практическите занятия в рамките на кредитната система....