2021

Dilyana Yaneva.4Заглавие: Стратегически решения в управлението на маркетинговата дейност

Тематика: Маркетинг Автори: Диляна Янева

ISBN: 978-954-00-0253-8

Година на издаване: 2021 г

Цена: 17,80лв. Страници: 232

Описание: Целта на монографичния труд е да се представят спецификите на процеса като двигател на бизнес успеха въз основа на разкриването на някои основни теоретико-методически и практико-приложни въпроси на стратегическите маркетингови решения. Анализът на състоянието на икономическата среда и тенденциите в развитието на предприятията в България, както и оценката на значението на стратегическите решения за фирмената маркетингова дейност, ще спомогнат за идентифицирането на основните проблемни направления и очертаването на насоки за по-доброто разбиране на процеса. Обект на изследване са стратегическите маркетингови решения в предприятията в България. Предмет на разработката е ролята на стратегическите решения за успешното управление на маркетингова дейност и цялостното развитие на компанията.

Пастармаджиев 2

Заглавие: Музиката и новите технологии в създаването на съвременни кинопродукти

Автор: Валери Пастармаджиев

Тематика: Mузика, Kино

ISBN: 978-954-00-0260-6

Година на издаване: 2021

Цена: 19.60 лв.

Страници: 154

Описание: Композиторската дейност, свързана със създаването на филмова музика, е процес, който има известни различия по отношение на традиционното създаване на многожанрово авторско творчество. В най-общо направление, творческият подход е различен към времетраенето на даден музикален откъс, защото неговото развитие е съподчинено на филмовата разкадровка. Авторската концепция се подчинява на задължението за проследяване на цялостното сюжетно развитие. Това изисква да се следва предварително начертана/определена конкретна музикална образност, която пълноценно да разкрива текстовата съдържателност. Музикалното развитие трябва да придава/да насочва към определени емоции или асоциации, а художественото проследяване на развитието на главния герой/герои представлява голяма сложност за избора на съответната музикална образност.

Корица ГАРОВ 2

Заглавие: Надиграване или споделяне

Автори: Георги Гаров, съставител

Тематика: Хореография

ISBN: 978-954-00-0264-4

Година на издаване: 2021

Цена: 9.60 лв.

Страници: 186

Описание: Настоящото изложение се базира на преки наблюдения по време на пет издания на фестивала „На армане с тъпане“ в гр. Разлог. Това е един от широко разпространените напоследък фестивали на фолклорните танцови клубове в цяла България.
В последните няколко години в България се прокарва една нова вълна на връщане към традиционното танцуване, към масово играене на фолклорни хорa. Най-нов, специфичен пример за обучение в народни танци са българските фолклорни танцови клубове – „българският revival“ (Иванова-Найберг 2011: 391).

 

Korica Valentina Milenkova WWWЗаглавие: Социалните обединения

Автор: Валентина Миленкова

Тематика: Социология

ISBN: 978-954-00-0255-2

Година на издаване: 2021

Цена: 9.10 лв.

Страници: 188

Описание: Настоящата книга представлява един опит да се покажат различните форми на социалното. Социалните обединения са онези феномени, които във висша степен показват, че всичко в обществото представлява форма на свързване, общуване и съдействие между хората, формирайки и развивайки тяхната надиндивидуална, т.е. социална природа.
Настоящата книга провокира много питания и разсъждения. В нея са представени различни теории, главно на класиците в социологията. Потърсени са различни гледни точки, за да се покажат в систематизиран и концентриран вид социалните обединения и техните разновидности. В този смисъл търсенето на същността на обединенията е както в представянето на различни концепции, така и в поставянето на въпроси и препращане към осмисляне на написаното и намиране на отговори, защото всеки сам открива знанията, търси основанията на въпросите и осъзнава онова, които е важно.

 

Korica Mavrodiev

Заглавие: Психоаналитичното творчество на Любомир Русев

Автор: Стоил Мавродиев

Тематика: Психология

ISBN: 978-954-00-0251-4

Година на издаване: 2021

Цена: 10.20 лв.

Страници: 140

Описание: Целта, която си поставя авторът е да представи цялото психоаналитично творчество на Л. Русев.

Като един от основателите на психоаналитичното движение в България и активен популяризатор, и защитник на идеите на Фройд, Любомир Русев прилага психоанализата като методология, чрез която изследва художественото творчество, религията, социално-психологични явления и културата. Показан е неговият оригинален принос най-вече с изследването на връзката между глада и либидото, а също и психоанализата на творчеството на Хр. Ботев и П. Яворов.

Книгата е предназначена за психолози, педагози, филолози и всички, които се интересуват от психоанализа.