2021

Dilyana Yaneva.4Заглавие: Стратегически решения в управлението на маркетинговата дейност

Тематика: Маркетинг Автори: Диляна Янева

ISBN: 978-954-00-0253-8

Година на издаване: 2021 г

Цена: 17,80лв. Страници: 232

Описание: Целта на монографичния труд е да се представят спецификите на процеса като двигател на бизнес успеха въз основа на разкриването на някои основни теоретико-методически и практико-приложни въпроси на стратегическите маркетингови решения. Анализът на състоянието на икономическата среда и тенденциите в развитието на предприятията в България, както и оценката на значението на стратегическите решения за фирмената маркетингова дейност, ще спомогнат за идентифицирането на основните проблемни направления и очертаването на насоки за по-доброто разбиране на процеса. Обект на изследване са стратегическите маркетингови решения в предприятията в България. Предмет на разработката е ролята на стратегическите решения за успешното управление на маркетингова дейност и цялостното развитие на компанията.

Пастармаджиев 2Заглавие: Музиката и новите технологии в създаването на съвременни кинопродукти

 Тематика: музика, кино 
Автори: Валери Пастармаджиев

ISBN: 978-954-00-0260-6

Година на издаване: 2021 г

Цена: 19,60лв.
Страници: 154
Описание: Композиторската дейност, свързана със създаването на филмова музика, е процес, който има известни различия по отношение на традиционното създаване на многожанрово авторско творчество. В най-общо направление, творческият подход е различен към времетраенето на даден музикален откъс, защото неговото развитие е съподчинено на филмовата разкадровка. Авторската концепция се подчинява на задължението за проследяване на цялостното сюжетно развитие. Това изисква да се следва предварително начертана/определена конкретна музикална образност, която пълноценно да разкрива текстовата съдържателност. Музикалното развитие трябва да придава/да насочва към определени емоции или асоциации, а художественото проследяване на развитието на главния герой/герои представлява голяма сложност за избора на съответната музикална образност.

Корица ГАРОВ 2Заглавие:  Надиграване или споделяне

 Тематика: хореография 
Автори: Георги Гаров, съставител

ISBN: 978-954-00-0264-4  

Година на издаване: 2021 г

Цена: 9,60лв.
Страници: 186
Описание: Настоящото изложение се базира на преки на-

блюдения по време на пет издания на фестивала „На армане

с тъпане“ в гр. Разлог. Това е един от широко разпростране-

ните напоследък фестивали на фолклорните танцови клубо-

ве в цяла България.

В последните няколко години в България се прокарва

една нова вълна на връщане към традиционното танцуване,

към масово играене на фолклорни хорa. Най-нов, специ-

фичен пример за обучение в народни танци са българските

фолклорни танцови клубове – „българският revival“ (Ива-

нова-Найберг 2011: 391).

 

 

Заглавие: Социалните Korica Valentina Milenkova WWWобединения

Тематика: Социология
Автори: Валентина Миленкова
ISBN: 978-954-00-0255-2

Година на издаване: 2021 г
Цена: 9,10лв.
Страници: 188
Описание: Настоящата книга представлява един опит да се покажат различните форми на социалното. Социалните обединения са онези феномени, които във висша степен показват, че всичко в обществото представлява форма на свързване, общуване и съдействие между хората, формирайки и развивайки тяхната надиндивидуална, т.е. социална природа.

Настоящата книга провокира много питания и разсъждения. В нея са представени различни теории, главно на класиците в социологията. Потърсени са различни гледни точки, за да се покажат в систематизиран и концентриран вид социалните обединения и техните разновидности. В този смисъл търсенето на същността на обединенията  е както в представянето на различни концепции, така и в поставянето на въпроси и препращане към осмисляне на написаното и намиране на отговори, защото всеки сам открива знанията, търси основанията на въпросите и осъзнава онова, които е важно.  

Korica Mavrodiev

Заглавие:  Психоаналитичното творчество на

Любомир Русев

Тематика: Психология 
Автори: Кетирина Ушева

ISBN: 978-954-00-0251-4

Година на издаване: 2021 г

Цена: 10,20лв.
Страници: 140
Описание: Целта, която си поставя авторът е да представи цялото психоаналитично творчество на Л. Русев.

Като един от основателите на психоаналитичното движение в България и активен популяризатор, и защитник на идеите на Фройд, Любомир Русев прилага психоанализата като методология, чрез която изследва художественото творчество, религията, социално-психологични явления и културата. Показан е неговият оригинален принос най-вече с изследването на връзката между глада и либидото, а също и психоанализата на творчеството на Хр. Ботев и П. Яворов.

Книгата е предназначена за психолози, педагози, филолози и всички, които се интересуват от психоанализа.