2016

atanaska1Тематика: Философия
Автори: Атанаска Чолакова
ISBN: 978-954-00-0081-7
ISSN:
Цена: 8,00лв.
Страници: 254
Описание:
странно на сцената на философските мисловни проекти от деветнадесети век. Нейното топологизиране е непосредствено проблематично в процеса на общия й идеен генезис. Полагането й откъм интерпретацията като част от т.нар. философия на живота в голяма степен снема нейната идейна същност и ограничава последващото й смислово значение в историкофилософски план.

В потока на съвременното философстване подобни системи, като Шопенхауеровата, биват изместени на заден план от есенцията и общия дух, които те същностно репрезентират. В история на философията подобен момент е застъпен и отчетливо се вижда ту възраждането, ту замирането при проблематизацията на тезите от този философски мисловен конструкт. Към края на деветнадесети век и началото на двадесети, влиянието, оказано от фундирането на волята, се проецира и представя прехода към новия тип философско осмисляне на субекта откъм неговата индивидуалност и волева, инстинктивна изначалност.

Този преход от рационалното и откъм автономията на интелекта към ирационалното, респ. автономията на волята, се забелязва още в изследователските търсения от края на деветнадесети век. Пример за това е означената смяна на парадигмата от Фридрих Паулсен като преход от интелектуалното към волунтаристичното гледище, докато при Ернст Хекел този момент се забелязва чрез т.нар. скала на волята (Skala des Willens), като полагане на волята в интерпретацията й на космологичен атрибут.

Възраждането на собствено Шопенхауеровото метафизиране на волята е плодотворно, доколкото поставя питането за полагането на определени съвременни проблематизации. Те се експлицират като изначални в историкофилософското поле и разкриват отделни иновативни проекции в съвременното философстване. Една част от тези проекции са изведени в настоящия текст чрез анализа на песимизма като песимистична онтология в неговата философска и систематична обоснованост, а не само откъм частните му прояви, разкриването на телесността и тялото чрез философската спекулация, антипесимистичният нихилизъм в интерпретацията му на контрапункт на ирационалната метафизика....

мария станкова Тематика: Туризъм
Автори: Мария Станкова
ISBN: 978-954-00-0075-6
ISSN:
Цена: 14,80лв.
Страници: 277
Описание:
Формирането на представата за бъдещето е свързана като правило с критичното осмисляне на настоящето. Именно неудовлетвореността от настоящето поражда и страховете за бъдещето, които приковани от своята обща значимост, понякога добиват гротескните измерения на предсказания за наближаваща гибел на човечеството, за конспиративни сценарии или за всевъзможни теории за по-добро бъдеще. За съжаление, когато от вълната на "съвремието" се отправи поглед към бъдещето, се откриват не само контрастни схеми, а причудливо изкривени образи, които пораждат съмнение във възможностите за радикална промяна на съществуващите социално-икономически и политически структури. Или за морално обновяване на културните ценности, съпровождащи приспособяването на социалното и на индивидуално-личностното битие на хората към промените, настъпващи в света. При това, в сферата на критичното осмисляне на настоящето и виждането на бъдещето попадат широк спектър различни проблеми: от научно-технически до социално-икономически, от обществено-политически до индивидуално-психологически; от регионални, отразяващи спецификата на едно или друго общество, до глобални, общозначими за цялото човечество.

В последно време вниманието на световната общественост и на учените е съсредоточено върху глобалните проблеми, които засягат интересите на всички страни, нации, държави и обществени системи. Към тези проблеми се отнасят: установяването на траен мир на земята и ликвидирането на огнищата на международно напрежение, опазване на околната среда и предотвратяването на природните бедствия и опасните за здравето заболявания, рационалното използуване на природните ресурси и осигуряването на потребностите от хранителни продукти и енергия, развитието на физическите и духовните сили на човека. Всички тези проблеми. имат важно значение не само за социално-икономическото и културно развитие на отделните страни, но и за прогреса на човешката цивилизация изобщо. Очевидно е, че в перспектива глобалните промени ще придобият още по-голямо значение, оказвайки съществено влия­ние върху всички страни на живота на хората. Така, в своята съвкупност, те имат неминуеми проекции върху идустрията на туризма, където нито една туристическа дестинация не може да бъде напълно защитена от различни ситуации на заплаха.

В тази връзка се открива и актуалността на настоящото изследване. Факт е, че глобалната туристическа индустрия се нуждае от стратегии и насоки, които да способстват дестинацията да бъде подготвена за застрашаващи я събития от природно и социално естество. Понятийният апарат по проблематиката все още се намира в ранен стадий на развитие и настоящото изследване би могло да бъде полезно за преосмисляне на наблюдаваните заплахи, както и да подпомогне бъдещите изследвания по тази тема. И ако се говори за научна новост и полезност, то тук тя се открива в разгледаните три основни теми. Първо, дефинирани са индикативни състояния за природни и социални заплахи за туризма в туристическите дестинации, като са обяснени различните трактовки на понятията заплаха, криза, бедствие, риск. Второ, проучени, анализирани и оценени са международни рамкови документи, касаещи постигането на сигурност и безопасност, както и вътрешната за България нормативна база. Съпоставени са отделни понятия и са разгледани определяните като ключови за туризма и туристическата дестинация заплахи. Специално внимание е отделено на концептуалната основа за управление и ограничаване на природните и социални заплахи за туризма и туристическата дестинация. Проведен е анализ и е направена оценка по отношение тренда на заплахите за избрани девет туристически дестинации - Испания, Франция, Италия, Гърция, Турция, Хърватска, Словения и България. Изброените са традиционно определяни като конкурентни на дестинация България (преди всичко с оглед вниманието на европейските и руски туристи). Трето и най-важно, направен е опит за преосмисляне на феномена на туризма през призмата на имитационното моделиране и е предложен управленски механизъм за избор на решение за ограничаване на природните и социални заплахи за туристическата дестинация (по примера на дестинация България)....

otkТематика: Математика и информатика
Автори: Нина Синягина, Борислав Юруков, Гергана Калпачка, Стела Русева, Людмила Танева, Павел Джунев
ISBN: 978-954-00-0089-3
ISSN:
Цена: 10.00лв.
Страници: 272
Описание:
Непрекъснатото усложняване на съвременните компютърни системи и повишаването на изискванията към ефективността на тяхната работа издигат на първостепенно място задачата за високата им надеждност. Във връзка с това в последните десетилетия се обособи нова област в компютърните науки - отказоустойчивост на компютърните системи и мрежи (Fault-Tolerance).

Това особено важи за компютърните системи, които се използват в такива направления на наука и технологии, където непосредственото участие на човека е затруднено или е невъзможно: управление на космическите обекти (космически кораби и сателити), въздухоплаването, военната техника, атомната енергетика, медицината и др. Освен това, в последното време много усилено се развиват подходите на Fault-Tolerance и при проектиране на глобалните компютърни мрежи, т.к. те все повече не само се усложняват, но и се разрастват териториално по цялата планета, което води до проблеми при тяхната надеждност.

Съществуват два основни подхода за осигуряване на висока надеждност на компютърните комплекси и мрежи: предпазване от откази и повишаване на отказоустойчивостта. Предпазването от откази предвижда редица процедури за откриване и отстраняване на повреди и грешки в апаратната и програмната части на системата и избягване от въвеждането на нови такива. Отказоустойчивостта, от друга страна, гарантира коректно изпълнение на потребителските задачи при поява на грешки или повреди в съответната система, което се реализира чрез допълнително въвеждане на излишък (времеви, схемен, структурен или апаратен).

От гледна точка на потребителя, отказоустойчивите компютърни системи гарантират висока надеждност и висок коефициент на готовност, позволяващи правилното изпълнение на определени задачи, независимо от грешките в програмното осигуряване или повреди в хардуера. Високият коефициент на готовност гарантира високата производителност на компютърния комплекс за дълъг период от време (например средното време между два отказа може да бъде от 10 до 20 години, при което кратковременните прекъсвания в работата или грешните резултати нямат сериозни последствия).

Настоящата книга е посветена на методите и подходите за построяване на отказоустойчиви електронни схеми, цели компютърни комплекси, отказоустойчиво програмно осигуряване и отказоустойчиви компютърни мрежи.

В първата глава се представят общи положения и принципи на отказоустойчивостта. Описват се основни сведения и терминология за надеждност и отказоустойчивост на компютърните системи и мрежи.

Втората глава е посветена на отказоустойчивите схеми с апаратен излишък. Тя съдържа описание на троичната логика и на основни типове структури с апаратен излишък. Представени са конкретни реализации на отказоустойчиви логически схеми, когато при възникване на грешка или повреда се получава верен резултат.

В третата глава се разглежда хардуерната отказоустойчивост. Описва се принцип на резервиране, необходим за запазване на функционалността на компютърна система, като са показани начините за разделяне на цялата структура на отделни блокове, подбор на блоковете и тяхното превключване при възникване на повреда.

Четвъртата глава е посветена на отказоустойчивостта на софтуера. Описват се принципи, които трябва да се спазват при разработката на отказоустойчиво програмно осигуряване, при което възникващите програмни грешки не довеждат до срив на компютърните системи.

В петата глава е отразена отказоустойчовостта при компютърните мрежи. Разглеждат се методи и подходи за построяване на отказоустойчиви компютърни мрежи, позволяващи създаване на високонадеждна комуникация между потребителите.

Книгата е предназначена за широк кръг от специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността и надеждността на компютърните системи и мрежи, за читатели, интересуващи се от въпросите ва отказоустойчивостта, магистри, докторанти и преподаватели...

комп. системи за измерване2Заглавие: Компютъризирани системи за измерване в реално време
Тематика: Техника и технологии
Автори: Антон Стоилов
ISBN: 978-954-00-0070-1
ISSN:
Цена: 8,00лв.
Страници: 102
Описание:
Компютъризираните системи за измерване в реално време са една от най-динамичните и бързоразвиващи се области в съвременната електроника. Такъв тип системи участват в почти всички индустриални процеси, като обикновено се поставят в началото на редицата от работни системи, тъй като основно на тях се разчита да осигурят управлението и вземането на решения по време на производствения процес. От друга страна такъв тип измервателни системи се внедряват все повече в социалните мрежи и средствата за масова комуникация. Вече е възможно в реално време да получим информация за атмосферните процеси, борсовите индекси, спортни резултати и др. В голямата си част тези услуги се подсигуряват от компютъризирани системи за измерване в реално време.Основните части на тези системи включват: измервателна част, регистрираща част и публикуваща част. Целия процес от измерването, през регистрирането и публикуването на резултатите се контролира и осъществява от компютри. Именно това прави възможно предоставянето на информацията в реално време. Все още човечеството не разполага с по-надежден и бърз помощник от компютрите за тази дейност. Светкавичното пренасяне на голям обем данни би било немислимо без глобалната компютърна мрежа - Интернет. Повечето от потребителите днес в Интернет биват заинтригувани само от WEB сайтове в които има имплементирани модули за on-line информация. Често пъти в основата на тези услуги стои измервателна система. Съвременното ниво на компютъризираните измервателни системи в реално време позволява те бъдат използвани и за медицински и животоспасяващи дейности т.нар. телемедицина, която използва данни в реално време за здравословното състояние на пациентите и дава възможност за незабавна реакция от лекаря.4Всичко казано дотук определя значимостта на компютъризираните системи за измерване в реално време и тяхната актуалност. В бъдеще развитието на електрониката и разработването на миниатюрни измервателни системи вероятно ще даде нов тласък на тези системи. В настоящото учебно помагало авторът се е постарал да представи основите и възможностите на съществуващите към настоящия момент системи, като се надява да бъде полезен с тази книга на широк кръг студенти, специалисти и преподаватели...

Заглавие: Проектиране на системи за сигурност и мониторинг
Тематика: Техника и технологии
Автори: Филип Цветанов
ISBN: 978-954-00-0082-4
ISSN:
Цена: 15.00лв.
Страници: 112
Описание:
Проектиране на системи за сигурност и мониторинг, учебно методическо пособие.

Книгата разглежда основните принципи за организация на сигурността на обектите и видовете системи за сигурност и мониторинг. Систематизирани са специфични нормативни и законови регулации и изисквания към системите за сигурност и в частност към системите за видеонаблюдение. Разгледани са структурата, параметрите и характеристиките на аналогови, цифровите, мрежовите и облачни системи за видеонаблюдение. Анализирани са основните компоненти за изграждане на система за видеонаблюдение. Една от основните задачи на тази книга е да даде на читателя необходимите указания, препоръки и знания за проектиране, за оптимален подбор на компоненти на системите, без което реалното проектиране е невъзможно.

Книгата се препоръчва като основен източник на информация за подготовка на упражненията и курсовия проект по дисциплината "Системи за сигурност и мониторинг" за студентите от специалности "Компютърни системи и технологии", "Комуникационна техника и технологии" и "Електроника" в Технически факултет на ЮЗУ Благоевград. Полезна би била за учащите се в техникуми, технически колежи, университетите, курсове за повишаване на квалификацията и преподготовка на специалисти, както и широк кръг читатели, които се интересуват от въпросите за изграждане и приложение на системите за видеонаблюдение.

Използвани са фирмени материали и презентации, отразяващи последните достижения в областта на хардуера и софтуера, приложими за изграждане на интегрираните системи за сигурност и мониторинг...