Заглавие: АТОМНА ЕМИСИОННА СПЕКТРОМЕТРИЯ С ИНДУКТИВНО СВЪРЗАНА ПЛАЗМА
Тематика: Естествени науки
Автори: Нонка Даскалова, Серафим Величков, Петранка Петрова
ISBN: 978-954-00-0087-9
ISSN:
Цена: 16.00лв.
Страници: 450
Описание:
Целта на настоящата книга е да се запознаят читателите с методите на атомната спектрометрия и по-подробно с индуктивно свързаната плазма. Атомната емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) намери приложение в спектроаналитичните лаборатории в целия свят.

В книгата ще се проследи историческо развитие на ICP-AES, принципните характеристики, техниките за внасяне на проби, основните проблеми и методологията за тяхното разрешаване. Включени са следните части: Част 1 представя кратко описание на методите на атомната спектрометрия, Част 2 - Историческо развитие на метода, принцип на генериране, горелки и генератори, основни характеристики, Част 3 -Техники за внасяне на проби в ICP-AES, Част 4 - Спектрометри зa атомната емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма. ICP с радиално и аксиално наблюдение; Част 5 - Спектрални и неспектрални пречения в ICP-AES. Методи за корекция на фона; Част 6 - ICP-AES - Количествена оценка на спектралните пречения. Критерии за граници на откриване. Избор на аналитични линии в присъствие на матрични компоненти; Част 7 - ICP-AES - оптимизиране на работните условия; Част 8 - Приложения: Регистрирани спектрални линии на редкоземните елементи (Приложение 1) и избрани аналитични линии в присъствие на всяка редкоземна матрица поотделно (Приложение 2). Регистрирани са 4760 нови спектрални линии на редкоземните елементи, които не са отбелязани в съществуващите спектрални таблици за класическите източници на светлина (дъги, искри), както и в ICP-таблиците. Тези линии са публикувани в серия наши публикации, отбелязани в Част 8. В Част 8, Приложение 1, тези линии са събрани в една таблица. В Приложение 2 са показани и избраните аналитични линии на редкоземните елементи в присъствие на всяка редкоземна матрица поотделно. Считаме, че тази информация ще бъде полезна за спектроаналитичните лаборатории в страната...