2016

mancheva Тематика: Психология
Автори: Русанка Петкова Манчева
ISBN: 978-954-00-0050-3
ISSN:
Цена: 14,80лв.
Страници: 386
Описание:
Животът на човека е низ от разнообразни събития, обрати, преодоляване на трудности, реализиране на мечти, борба за доказване и постоянен стремеж за развитие. Една част, от него, преминава като игра, друга като обучение, трета като професионална активност и четвърта като анализ на всичко това. През целият си живот, обаче, човек желае да се чувства добре, да бъде доволен и удовлетворен от себе си, от изборите, които прави за себе си, за своето семейство, за своите приятели и дори за обществото като цяло. Човек просто иска да бъде щастлив. Пътят към щастието е многопосочен. Една посока, обаче, е значима за него през целия живот-работата. В нея той търси радост, удовлетворение, престиж, упование, утеха и дори любов. Чрез работата си човек открива и доказва себе си.

Как обаче, човек да открие "своята" работа? Този въпрос си задава всеки, който е поставен пред необходимостта да избере къде да учи, какво да учи, къде да работи, с какво да се занимава, как да постигне по-високи резултати, какво да промени в настоящата си дейност, как да израсне в кариерата си. Човек търси себе си и в този процес се основава на собствените си самооценки, както и професионалните оценки на специалисти. Научната област в психологията, която се ангажира с изучаването на връзката между психологичната страна на професиите и личностните характеристики на хората, които ще ги изпълняват се нарича професионалната психодиагностика. Нейният предмет на изследване е синхрона човек-работа чрез разкриване съдържанието на трудовата дейност и професионалните характеристики на личността. Открива се т.н. психична и професионална пригодност за изпълнение на конкретна трудова дейност.

Идеите за търсене на връзка между професията и личността съществуват отдавна. Още в древността управляващите установяват, че не всеки човек може пълноценно да изпълнява поставените му задачи. Едни хора се справят по-успешно, а други - не, което предполага, че има хора "родени за определена работа". Тези разбирания дълго време влияят върху професионалната насоченост и се превъплъщават в съществуващите столетия наследствени професии и избори за работа по физиологични характеристики. Историческият момент, които променя тези възгледи е периодът на индустриализация, когато възниква необходимостта от висока ефективност в работата. Факт е обаче, че не отделният човек, а външни (за него) фактори решават какво да работи. Младия човек е насочван къде и какво да учи, както и къде да работи, независимо от тава дали това е неговото желание...

vaniaТематика: Право
Автори: Ваня Вълкадинова
ISBN: 978-954-00-0047-3
ISSN:
Цена: 11,80лв.
Страници: 195
Описание:
В хода на изграждане на "една Европа, основана на принципите на демокрацията и децентрализацията на властта", правото на нормотворчество на органите на местно самоуправление по всеки въпрос, който не е изключен от тяхната компетентност или предоставен на друга власт добива все по-важно значение за управлението на обществените дела. Упражняването на това право е и задължение на общинските съвети за регулиране в рамките на закона и в интерес на местното население.

Засилената роля на общинските съвети в съвременните условия, възложените им реални отговорности в процеса на управление на местните дела, широката автономия и правомощия за изпълнението на тези отговорности, поражда нуждата от средства общинските съвети да бъдат принудени да съблюдават закона. Съществуването на закони, които определят границите на нормотворческа компетентност на общинските съвети не е достатъчна гаранция за защита правата на гражданите в отношенията им с тях. Тази гаранция е административното правосъдие в България. То е предназначено да обезпечи изпълнението на задължението от органите на местно самоуправление да подчинят нормотворческата си дейност на законите в страната и на правото на гражданите да участват в управлението на обществените дела на местно равнище. Същевременно е една гаранция за публичните права на българския гражданин чрез съдебна защита, каквато имат за охрана на своите частни права.

С присъединяването на Република България към Европейската общност обхватът и съдържанието на съдебния контрол върху нормативните актове на общинските съвети придобиха качествено нови измерения. Едва ли ще е пресилено да се твърди, че по естествен път, поради строгата си специфика, административното правосъдие, относимо към актовете на местните "парламенти", се обособи като самостоятелен дял в общото административно правораздаване. Фокусът на изследваноте е именно върху основните характеристики и спорни моменти в съдебния контрол върху нормативните административни актове на общинските съвети, върху значението на административното правораздаване в процеса по усъвършенстване на местното самоуправление като защита на публичния интерес. Въпросът как гражданите най-адекватно да защитят и гарантират своите нарушени права от незаконосъобразните актове на общинските съвети е централен за изследването. И колкото повече отговори се извлекат, толкова целта на изследването ще е по-успешно постигната...

cover1Тематика: Педагогика
Автори: СБОРНИК СТАТИИ
ISBN: 978-954-00-0057-2
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 134
Описание:
Безспорни са днес иновационните процеси в пространството на педагогическата наука и практика. Процеси, провокирани приоритетно от спецификата в развитието на съвременното дете и ученик във възрастта на детството, неговите потребности, интереси и претенции към околния свят. Провокацията към иновации е в съответствие и със закономерното и перманентно усъвършенстване на педагогическите теории, част от които се отнасят до предучилищната и училищна педагогика и работата с деца и ученици на различна възраст. На трето място провокацията се "задава" от комплекса обществени обстоятелства, които налагат мисията, конструират целите и задачите на образователното пространство във всяка от институциите, осигуряващи социализация, възпитание и обучение на децата и учениците.

В контекста на тези процеси - класически или иновационни се индикира феномена "педагогическа практика" на студентите, обучавани за придобиване на професионална квалификация "педагог, учител". Педагогическата практика, като процес на учене в реална работна среда притежава голяма асоциативна натовареност - от първите впечатления на студента за децата и учениците, за детската градина и училището като институции, през разбирането и осъзнаването на теоретичните постановки и откриване мястото им в хода на педагогическото взаимодействие и учебния процес, до самостоятелното планиране и осъществяване на образователен процес във всяка детска група или училищен клас. Принципно академичното учене трябва да осигурява необходимите компетенции на студентите за активност и успешна практическа реализация в предучилищните и училищни институции. Централно е мястото в този процес, обаче на субекта - студент с целия негов психичен и социално - личностен ресурс - качества, способности, опит, знания, мотиви, претенции към себе си и другите, готовност за усвояване на педагогически концепти и за професионална дейност с деца и ученици на различна възраст. Този именно ресурс трябва да мотивира и стимулира студента по време на педагогическата си практика да експериментира и твори, да търси и открива нови пространства за педагогическа дейност и ново качество на взаимодействията с конкретното дете и ученик.

Към този социално-личностен и професионален ресурс на обучаваните студенти и тяхната педагогическа практика са насочени посланията на разработките в настоящия сборник...

markovskaТематика: Математика и информатика
Автори: Михаил Колев, Анка Марковска
ISBN: 78-954-00-0068-8
ISSN:
Цена: 5.20лв.
Страници: 128
Описание:
Предлаганото "Ръководство за решаване на задачи по математика за икономисти" съдържа задачи от: елементи от линейната алгебра, елементи от аналитична геометрия, функция на една реална променлива.

Всяка от предлаганите теми започва със сравнително подробно изложение на теоретичния материал, необходим за решаването на задачите. Една част от задачите са решени, а на всички останали са дадени отговори...

вградени комп. системи1Тематика: Техника и технологии
Автори: Антон Стоилов
ISBN: 978-954-00-0071-8
ISSN:
Цена: 7,00лв.
Страници: 111
Описание:
Вградена компютърна система (накратко "вградена система", англ. "embedded system") е комбинация от компютърен хардуер и софтуер, а може би и допълнителни механични или други части, предназначен за извършване на конкретна работа или изпълняване на конкретна функция. Един добър пример е микровълновата фурна. Почти всяко домакинство има такава, а десетки милиони от тях се използват всеки ден по света, но много малко хора осъзнават, че един процесор и софтуер участват в подготовката на техния обяд или вечеря.Това е в пълен контраст с персоналния компютър в дневната. Той също се състои от компютърен хардуер и софтуер и механични компоненти (дискови устройства, например). Въпреки това, персонален компютър не е проектиран да изпълнява специфична функция или работа. Вместо това, той е в състояние да направи много и различни неща. Много хора използват термина компютър с общо предназначение, за да стане ясно, това разграничение, което всъщност е по-точното. Компютър с общо предназначение е като празен лист - производителят, изпращайки го на потребителя не знае това, което клиентът ще прави с него и за какво ще го използва. Един клиент може да използва компютър с общо предназначение за мрежов файлов сървър, друг потребител може да използва същия компютър с общо предназначение единствено за компютърни игри, и трети, може да го използва, за да напише учебник по вградени компютърни системи.Често, вградената система е компонент в рамките на някаква по-голяма система. Например, модерни автомобили и камиони съдържат много вградени компютърни системи. Една вградена система контролира антиблокиращи спирачки, друга измерва и контролира емисиите от вредни газове на превозното средство, и трета управлява информацията получавана на таблото. В някои случаи тези4вградени системи са свързани с някакъв вид комуникационна мрежа, но това със сигурност не е задължително изискване.Възможно е това да е доста объркващо, но е важно да се отбележи, че един компютър с общо предназначение е съставен от множество вградени системи. Например, моя компютър с общо предназначение се състои от клавиатура, мишка, видео карта, модем, твърд диск, флопи диск, и звукова карта - всеки един от тези модули е вградена система. Всяко едно от тези устройства съдържа процесор и софтуер и е проектирано да изпълнява специфична функция. Например, модемът е предназначена за изпращане и получаване на цифрови данни през аналогова телефонна линия (може би повечето от вас не са и чували за това устройство, но без него глобалната мрежа никога не би съществувала).Ако вградена система е проектирана добре, потребителя никога не подозира наличието на процесор и софтуер и това може да бъде напълно незабелязано от потребителя на устройството. Такъв е случаят с който започнахме, с микровълнова фурна, видеорекордер или будилник. В някои случаи дори би било възможно да се направи равностойно устройство, което да не съдържа процесор и софтуер. Това може се реализира чрез използване на интегрална схема, която изпълнява същите функции. Разбира се е много по-лесно, и по-евтино, е да промените няколко реда на софтуера, който работи на вградената система, отколкото да проектирате специализиран хардуер за това...