2016

                           Тематика: Музика
philip pavlov practicheski kurs3 kriviАвтори: Филип Павлов
ISBN: 979-0-707682-17-3
ISSN:
Цена: 8.50лв.
Страници: 88
Описание:
Сборникът "Практически курс по аранжиране" е предназначен за студентите от ЮЗУ "Не-офит Рилски", които изучават дисциплината "Хармония с аранжиране" - II и III част. Музикал-ните творби, включени в него, са представени в същия ред, в който се усвояват теоретично ипрактически по Учебната програма на специалността.Изданието има приложимост и в други университети за специалности, в чиято програмана обучение е включен този предмет.Използваните примери с вокална и хорова музика са избрани от творчество на различ-ни поколения български композитори - изпълнявано и публикувано в авторски сборници ив периодични издания. То е регистрирано и като национален библиотечен фонд. Песеннитеоригинали са цялостно представени само в упражненията за анализ и в раздел Приложение. Вголямата си част нотните примери представят частично композициите - в зависимост от кон-кретните цели и програма на теоретичното обучение. Мелодичната линия е изведена само-стоятелно, без промяна на оригиналната й експозиция, когато е част от многогласна хоровапесен или представлява детска песен с клавирен съпровод. Някои авторски примери са транс-понирани в други тоналности, което е допустимо действие при аранжирането на вокална му-зика - с оглед конкретните възможности на певците от съответната възрастова група, а в някоислучаи и за по-голямо удобство на нотния прочит. Поетичните стихове, върху които са създаде-ни песните, са представени само с първия си куплет, поради ограничения обем на сборника.Някои нотни примери предлагат цялостно публикувани авторски композиции. Те са под-брани във връзка с целите на анализа на тяхната проблематика и за да се направи сравнениесъс създадения от студента аранжимент.Народното музикално наследство е представено с песенни образци от различни фолклор-ни области. Оригиналните текстове на народните песни представляват особен интерес катоархаично словосложение и специфичен начин на изразяване на художественото съдържание,което е в съществено различие от съвременния литературен български език. Поради тази при-чина те са цитирани цялостно в раздел Приложение в края на практическия курс. Студентитене биха могли сами да ги открият в изследователските архиви или в тясно специализиранитенаучни издания.Различната изпълнителска и творческа проблематика, която се съдържа в предложенитев настоящия сборник музикални примери, дава възможност на студентите да достигнат в про-цеса на обучението до верни теоретико-практически изводи за начините на аранжиране. Товае добра подготовка за тяхната бъдеща професионална практика. И е пряко свързана с възмож-ната им дейност като ръководители на музикалнотворческия процес или с реализирането намузикални програми в училищната, извънкласната и извънучилищната дейност.Включените в настоящия курс разнородни задачи и упражнения за практическа дейности анализ изискват от студентите индивидуална активност и по-голяма творческа ангажираноств извънаудиторната им дейност. Чрез упражненията се цели да се разшири обемът на музи-калните знания, овладявани в цялостния процес на обучение, свързан и с други задължителниили избираеми теоретични дисциплини: хармония, история на българската музика, оркестра-ция, дирижиране, ръководство на детски състави и др...

tzvetanovТематика: Техника и технологии
Автори: Алексей Стефанов, Филип Цветанов
ISBN: 978-954-00-0032-9
ISSN:
Цена: 13.60лв.
Страници: 162
Описание:
Учебникът разглежда основни сведения за радиосистемите, принципите за изграждане, регулациите и стандартизацията им. Систематизирани са особеностите на разпространението на радиовълните и факторите, влияещи върху разпространението им. Разгледани са общи понятия за клетъчните системи, архитектурата им, каналите и режимите на работа са. Анализирани са представителите на професионалните мобилни системи като TETRA, DMR и dPMR. Разгледан е стандарта GSM, мобилни системи от трето поколение (UMTS) и значително новата телекомуникационна технология LTE, като вниманието е фокусирано върху тяхната структура и оборудване за изграждане.

Учебникът може да се ползува като основен източник на информация за подготовка на упражненията, самостоятелните задачи и изпитите по дисциплината "Основи на мобилните комуникации". Предназначен е за студентите от специалности "Комуникационна техника и технологии", "Електроника" в Технически факултет на ЮЗУ Благоевград, но може да бъде използван от учащите се в техникуми, технически колежи и университетите...

distancionno obuchenie vtora 2Тематика: Педагогика
Автори: Веска Гювийска, Диана Митова, Димитър Искрев, Добринка Тодорина, Красимира Марулевска, Марияна Шехова-Канелова, Мая Сотирова, Пелагия Терзийска, Петър Балкански, Румяна Гьорева, Траян Попкочев
ISBN: 978-954-00-0039-8
ISSN:
Цена: 12.00лв.
Страници: 238
Описание:
Този учебник е предназначен за подготовка на студентите в магистърска програма по образователен мениджмънт, дистанционна форма на обучение. Предвидени са два тома. Те допълват лекционните курсове, публикувани в електронната платформа по учебните дисциплини, от учебните планове на двусеместриалното и четирисеместриално обучение в тази магистърска програма.

В том първи са поместени отделни теми или подтеми от задължителните учебни дисциплини.

В том втори се публикуват материали от отделни теми или подтеми на избираемите учебни дисциплини по действащите за учебната 2015/2016 учебни планове. Лекционният курс за всяка тема или подтема е придружен от кратък списък с въпроси и задачи за самостоятелна работа на студента. Допълнителни задачи и тестове по темата, както и въпроси за групови дискусии и тезаурус на всички основни понятия са публикувани в платформата. Там са и текстове за всички останали теми и подтеми от съдържанието на учебната дисциплина, както и допълнителната литература за цялостна подготовка. Поместеното в платформата и това в двата тома на учебниците изцяло покрива програмното съдъражание за всяка една учебна дисциплина.

Факултетът по Педагогика, който отговаря за тази магистърска програма може да замени някоя от избираемите учебни дисциплини, към която няма наличие на интерес от студентите с друга нова избираема учебна дисциплина, за която е получена заявка. Тогава за тази нова учебна дисциплина ще бъде изготвен допълнителен свитък или материалите за него ще бъдат публикувани изцяло в платформата.

Поради факта, че учебните планове на студентите от дистанционна форма на обучение са идентични с учебните планове на студентите, които се обучават в редовна и задочна форма на обучение, то този учебник може да се ползва от всички магистри, които се подготвят в магистърската програма по образователен мениджмънт. Надяваме се също, че учебникът ще представляват интерес и за останалите студенти във Факултета по педагогика, както от магистърските, така и от бакалавърските програми. Още повече, че в него са включени материали за четири учебни дисциплини, които се изучават в първи семестър от всички студенти в магистърските програми на факултета, които до този момент не са завършили бакалавърска степен в педагогически специалности...

pedagogika1Тематика: Педагогика
Автори: Добринка Тодорина, Невена Филипова, Лидия Цветанова-Чурукова, Траян Попкочев, Веска Гювийска, Красимира Марулевска, Юлиана Ковачка, Андреас Софоклис, Ирини Софоклис
ISBN: 978-954-00-0036-7
ISSN:
Цена: 10.00лв.
Страници: 258
Описание:
Разработеното учебно помагало ще обслужва специалностите "Педагогика и мениджмънт на образованието" и "Социална педагогика", в рамките на които студентите овладяват компетентности за работата на педагогическия съветник в училище. За тази цел се обхваща проблематика, адекватна на планираното в учебната програма по учебната дисциплина Статут и дейност на педагогическия съветник.

Основните параметри на обучението по дисциплината се отнасят до (по извадки от учебна програма на дисциплината, разработена от проф. д.н. Добринка Тодорина):

Описание на курса: Курсът по дисциплината е отклик на необходимостта от противопоставяне на негативните явления в нашето общество, които дават отражение и върху поведението на учениците.

Обучението по дисциплината включва анализирането на въпроси, свързани с професията на педагогическият съветник в училище.

Целта на обучението по дисциплината е осмисляне от студентите на същността и предназначението на професията на педагогическия съветник в училище, организацията и съдържанието на неговата дейност, спецификата на училищното консултиране, съобразно детерминантите възрастови особености на учениците, проблемите в тяхното развитие, хармонизирането на взаимоотношенията им с учителите, родителите и приятелското обкръжение, предпочитанията им за професионален избор и др.

Основни задачи на обучението по дисциплината са:

1. Студентите да осъзнаят мястото на педагогическия съветник в съвременното българско училище, да се мотивират за ползотворна дейност с оглед социализирането, развитието и възпитанието на учениците.

2. Формиране у студентите на компетентности за дейността на педагогическия съветник с учениците, учителите, родителите, училищното ръководство, педагогическия съвет, педагогическите консултационни кабинети и др.

3. Изграждане у студентите на компетентности за консултиране на ученици, в зависимост от техните възрастови и индивидуални особености, проблемите във взаимоотношенията с партньорите в общуването, отклоненията в тяхното развитие и поведение, развитие на техните интереси и способности, професионалното им ориентиране.

Методи на обучение: изложение, беседа, дискусия, диспут, интерактивни методи и техники - работа в екип, решаване на казуси и педагогически ситуации, делови игри, метод на проектите, брейнсторминг, лавина, панелна дискусия, SWOT- анализ и др.

Очаквани резултати: Овладяване на знания и компетентности у студентите за статута на педагогическия съветник в училище, съдържанието на неговата дейност, различните школи за училищно консултиране, психолого-педагогическата консултация в отделните възрастови групи ученици.

В учебното помагало се включват и допълнителни теми, които имат отношение към подготовката на педагогическия съветник за ефективната му дейност по диагностицирането, консултирането, социализацията и развитието на учениците в училище, за културата му на общуване, за правната и етичната му култура.

В настоящето издание се включват и автори (докторанти) от Кипър, което му придава международен характер.

Темите са разработени на основата на собственото виждане на авторите по отделните проблеми. Ето защо се допуска повторяемост на някои от подтемите в основните глави и параграфи, но представени от различни позиции. Така се дава възможност да се анализират и оценят от студентите различни авторски подходи и концепции...

силвия георгиеваТематика: Български език и литература
Автори: Силвия Георгиева
ISBN: 978-954-00-0035-0
ISSN:
Цена: 13.20лв.
Страници: 240
Описание:
Обект на изследването са християнските писма, писани през късната античност на латински език и по-специално - кореспонденцията на Св.Августин. В тези уникални по своята стойност текстове интерес за нас представляват две уникални и комплицирани ситуации, характерни със своята амбивалентност:

• отношението към жената като личност и читател през изследваната епоха, наречена късна античност /ІV - V в./. Християнството, насочено към духовната същност на всеки човек, без разлика в неговото социално положение и пол, е привлякло много жени като свои адепти и е придобило широко разпространение, но все още са в сила моделите на светоусещане и андроцентричната ценностна система и юриспруденция на езичеството;

• двойнствената природа на писмата като текстове - те са и литература, и средство за комуникация, редувайки позицията на автор и читател едновремeнно. Това ги прави източник на повече информация за конкретните пишещи личности и културата, която поражда тези текстове.

Смятаме, че е възможно да се осветли първата ситуация - амбивалентния културен статус на жената в края на античността - чрез анализ именно на текстовете на писмата - също амбивалентни по своята същност.

Писмата, като средство за комуникация, въздействат пряко върху реципиента и предполагат откровеност на изказа. Представлявайки своеобразен разговор от разстояние, в писана форма, те са същевременно и документи, и литература, и философия, и нравоучителна форма на общуване. Поради това и текстовете са по-естествени и неопосредствани от строго фиксирани рамки. Наличието на конкретен получател ни позволява да придобием представа не само за възгледите на автора, но и за начина, по който се приемат неговите текстове; за изходните точки, на базата на които се получава връзката пишещ - четящ; за общността, която авторът създава чрез своята кореспонденция. За целта на настоящото изследване, наличието на конкретен адресат ни помага да видим по-ясно какво определя мястото на жената в християнската общност, как се създава ново усещане за ценностна система и оттам - за самоидентификация на жената в условията на новосъздаваща се култура. Интерес представлява също и образът на жената-читател, чийто модел се конструира чрез многобройните послания на християнските отци до жени и онези характеристики, които разкриват отношението на християнския автор към жената в нейната интелектуална роля на читател и фиксиран адресат на текстове...