2016

Заглавие: Проектиране на системи за сигурност и мониторинг
Тематика: Техника и технологии
Автори: Филип Цветанов
ISBN: 978-954-00-0082-4
ISSN:
Цена: 15.00лв.
Страници: 112
Описание:
Проектиране на системи за сигурност и мониторинг, учебно методическо пособие.

Книгата разглежда основните принципи за организация на сигурността на обектите и видовете системи за сигурност и мониторинг. Систематизирани са специфични нормативни и законови регулации и изисквания към системите за сигурност и в частност към системите за видеонаблюдение. Разгледани са структурата, параметрите и характеристиките на аналогови, цифровите, мрежовите и облачни системи за видеонаблюдение. Анализирани са основните компоненти за изграждане на система за видеонаблюдение. Една от основните задачи на тази книга е да даде на читателя необходимите указания, препоръки и знания за проектиране, за оптимален подбор на компоненти на системите, без което реалното проектиране е невъзможно.

Книгата се препоръчва като основен източник на информация за подготовка на упражненията и курсовия проект по дисциплината "Системи за сигурност и мониторинг" за студентите от специалности "Компютърни системи и технологии", "Комуникационна техника и технологии" и "Електроника" в Технически факултет на ЮЗУ Благоевград. Полезна би била за учащите се в техникуми, технически колежи, университетите, курсове за повишаване на квалификацията и преподготовка на специалисти, както и широк кръг читатели, които се интересуват от въпросите за изграждане и приложение на системите за видеонаблюдение.

Използвани са фирмени материали и презентации, отразяващи последните достижения в областта на хардуера и софтуера, приложими за изграждане на интегрираните системи за сигурност и мониторинг...

Заглавие: АТОМНА ЕМИСИОННА СПЕКТРОМЕТРИЯ С ИНДУКТИВНО СВЪРЗАНА ПЛАЗМА
Тематика: Естествени науки
Автори: Нонка Даскалова, Серафим Величков, Петранка Петрова
ISBN: 978-954-00-0087-9
ISSN:
Цена: 16.00лв.
Страници: 450
Описание:
Целта на настоящата книга е да се запознаят читателите с методите на атомната спектрометрия и по-подробно с индуктивно свързаната плазма. Атомната емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) намери приложение в спектроаналитичните лаборатории в целия свят.

В книгата ще се проследи историческо развитие на ICP-AES, принципните характеристики, техниките за внасяне на проби, основните проблеми и методологията за тяхното разрешаване. Включени са следните части: Част 1 представя кратко описание на методите на атомната спектрометрия, Част 2 - Историческо развитие на метода, принцип на генериране, горелки и генератори, основни характеристики, Част 3 -Техники за внасяне на проби в ICP-AES, Част 4 - Спектрометри зa атомната емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма. ICP с радиално и аксиално наблюдение; Част 5 - Спектрални и неспектрални пречения в ICP-AES. Методи за корекция на фона; Част 6 - ICP-AES - Количествена оценка на спектралните пречения. Критерии за граници на откриване. Избор на аналитични линии в присъствие на матрични компоненти; Част 7 - ICP-AES - оптимизиране на работните условия; Част 8 - Приложения: Регистрирани спектрални линии на редкоземните елементи (Приложение 1) и избрани аналитични линии в присъствие на всяка редкоземна матрица поотделно (Приложение 2). Регистрирани са 4760 нови спектрални линии на редкоземните елементи, които не са отбелязани в съществуващите спектрални таблици за класическите източници на светлина (дъги, искри), както и в ICP-таблиците. Тези линии са публикувани в серия наши публикации, отбелязани в Част 8. В Част 8, Приложение 1, тези линии са събрани в една таблица. В Приложение 2 са показани и избраните аналитични линии на редкоземните елементи в присъствие на всяка редкоземна матрица поотделно. Считаме, че тази информация ще бъде полезна за спектроаналитичните лаборатории в страната...

Заглавие: ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ - ДВА СВЯТА НА ДЕТСТВОТО
Тематика: Педагогика
Автори:
ISBN: 978-954-00-0086-2
ISSN:
Цена: 10.60лв.
Страници: 410
Описание:
В сборника са представени теоретични, експериментални и приложни изследвания посветени на един от най-актуалните проблеми на съвременната педагогика - образованието на детето от предучилищна и начална училищна възраст. Дава се обща характеристика на детската градина и на началното училище, обсъжда се състоянието и тенденциите на тяхното развитие в България и Русия.

Съвременните предучилищна и начална училищна педагогика са универсални по своя дух науки за човека. Те разглежда от педагогическа гледна точка тези периоди от човешкото развитие, през които се зараждат и изкристализират специфичните човешки способности, появява се и се развива самосъзнанието и се конституира специфичното човешко "Аз", проявяват се първите основни черти на личността и индивидуалността, усвояват се моделите за взаимодействие със заобикалящия свят - природен и социален. Без съмнение проблемите на образованието на децата от предучилищна и начална училищна възраст се разглеждат на фона на стремително развиващите се промени на съвременното индустриално и информационно общество, в което все по-голяма роля играят науката, техниката и образованието. Това поставя сложни задачи, свързани със създаване на стандарти за материални активи на предучилищното и началното училищно образование (сграден фонд, прилежащи територии, материално, техническо и информационно оборудване), интелектуално осигуряване (програми за образователна работа, методически указания), модернизация (създаване и въвеждане на нови, експериментално проверени образователни технологии). Социалната ситуация на развитието на съвременното дете вече е силно променена, непосредственото общуване между хората се измества от социалните мрежи, които стават основен канал за общуване между младите хора. Едновременно с това традиционно звучащите концепции за развитието и образованието на малкото дете не губят своето значение, защото човекът е социално същество и като такова той може да се развива само в контекста на отношенията си с другите хора. Усвояването на езика, обогатяването на емоциите и развитието на емоционалната интелигентност, овладяването на социално адекватни модели на поведение и на поведение, приемането на нравствените ценности и развитието на моралните чувства преминава през взаимоотношенията на човек с човека, на малкото дете с възрастния. И при това взаимодействие, обогатено педагогически, се осъществява социалното онаследяване на обществен опит и развитието на личността.

Съдържанието представлява интерес за студентите от всички педагогически специалности, за учителите от детските градини и началното училище и за родителите...

Заглавие: КУЛТУРА, МЕДИИ, КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – II
Тематика: Изкуство
Автори:
ISBN: 978-954-00-0095-4
ISSN:
Цена: 14.00лв.
Страници: 145
Описание:
Настоящият сборник съдържа непубликувани досега студентски и докторантски разработки, както и адаптирани към тематиката на сборника части от успешно защитени бакалавърски и магистърски тези, представени на студентската и докторантска научна сесия, проведена на 25.10.2016 год. в Югозапазния университет "Неофит Рилски" в рамките на IX Национален студентски фестивал на изкуствата. Сборникът обединява разнородни по своята тематична насоченост текстове, които по един или друг начин засягат и концептуализират проблематика, свързана с развитието на културата в нейните различни форми и проявления, от една страна и нейните взаимодействия с туризма, медиите и новите информационни технологии, от друга. Авторите на докладите, поместени в този сборник са студенти и докторанти от катедрата "Културология" към Факултета по изкуствата на Югозапазния университет, които чрез това издание получават възможност да представят и популяризират резултатите от своята научно-изследователска дейност в полето на културната история и теория, антропологията на туризма, медийните изследвания. В сборника са включени текстове, проблематизиращи различни аспекти на мегалитната култура по българските земи (Н. Петкова, А. Генов), текстове, фокусирани върху проучването на конкретни социокултурни практики и начини на живот от миналото и съвременността (Р. Николова, Н. Тодорова, С. Тодоров), текстове посветени на различните употреби на новите медии и комуникационни технологии (К. Симеонова, К. Николова, Б. Владимирова, Кр. Петров, С. Георгиева), текстове, посветени на семиотиката на туристическата реклама и митологичните репрезентации на туристическите пространства (И. Иванова).

Сборникът "Култура, медии, културен туризъм - 2 част" е третата по рода си компилация с изследвания на бакалаври, магистри и докторанти от катедра "Културология", която излиза в рамките на последните четири години. Той, както и предхождащите го сборници от тази поредица - "Култура и културни практики" (2012) и "Култура, медии, културен туризъм" (2014), онагледява не само вариативността и многообразието на научните интереси на включените в него автори, но и желанието на последните за активно участие и видимо присъствие в научно-изследователския живот на обучаващата ги катедрата.

Представените материали в настоящото издание могат да представляват интерес както за тесни специалисти, работещи в сферата историята, социологията, културологията и медиазнанието, така и за един по-широк кръг от читатели, интересуващи се от проблемите на материалното и нематериалното културно-историческо наследство, на туристическата индустрия и реклама, на развитието на информационно-комуникационните технологии и социалните медии...

Заглавие: ASPECTS OF THE THEORY OF SCRAMBLING
Тематика: Български език с филологии
Автори: Яна Чанкова
ISBN: 978-954-00-0088-6
ISSN:
Цена: 8.70лв.
Страници: 157
Описание:
The study of Scrambling phenomena in languages has been an active domain since the late 1960s and has fed in an extensive body of literature on Scrambling, Object Shift and related topics, implemented in several different frameworks and proposing multiple analyses of the linguistic data on the macro- and micro level. The various theoretical and conceptual frameworks have not only provided different contexts for interpretation of the properties of Scrambling phenomena in the world's languages, but they have also traced out a variety of perspectives for complementary research. Adding to the puzzle, proposals within the same overall framework have started with different points of departure and have shed light on many residual issues that could have easily been neglected otherwise.

Previous research has raised the level of discussion to a point where the syntactic nature of Scrambling operations, the structural conditions for these to apply, the types of constituents that are most likely to scramble, and the basic properties of the source and target positions of the scrambling constituents have been considered in terms of a variety of theoretical models, and it has also raised quite a few intriguing questions, pertaining to the analysis of Scrambling in individual languages and the identification of the cross-linguistic similarities and differences within the field, some of which the present study strives to solve.

As a first approximation, I take Scrambling to be a kind of short-distance leftward displacement operation that moves internal Arguments and Adjuncts out of their base generated positions inside VP to a position that is above vP/ VP 'higher' but lower than TP in the case of short distance Scrambling (much in line with Richards 2004 and Wallenberg 2009) or to a position above VP/ VP 'lower' in the case of VP-internal Scrambling. The present research assumes a movement approach to Scrambling (both VP-internal and short distance) and is conducted within a post-Minimalist mode of enquiry.

From the perspective of a post-Minimalist syntax, this study revisits the core properties of Scrambling and some basic assumptions regarding these properties on the basis of corpora in two Old Germanic languages, viz The York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose (Taylor, Warner, Pintzuk, Beths 2003) for O(ld) E(nglish) (West Germanic) and The Corpus of Íslendinga Sögur (Kristjánsdóttir, Rögnvaldsson, Ingólfsdóttir, Thorsson 1998) for O(ld) Ice(landic) (North Germanic).

OE and OIce double object constructions involving trivalent verbs of the give-class characterized by the Theta grid <Agent, Benefactive/ Recipient, Theme> come within the focus of the current analysis. Three-place predicates of the give-type commonly exhibit the indirect object (Dat(ive)) - direct object (Acc(usative)) order of Arguments in (S)VO clauses in unmarked sentence structure in both OE and OIce, but they may under certain conditions generate an alternative direct object - indirect object order...