Заглавие: ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ - ДВА СВЯТА НА ДЕТСТВОТО
Тематика: Педагогика
Автори:
ISBN: 978-954-00-0086-2
ISSN:
Цена: 10.60лв.
Страници: 410
Описание:
В сборника са представени теоретични, експериментални и приложни изследвания посветени на един от най-актуалните проблеми на съвременната педагогика - образованието на детето от предучилищна и начална училищна възраст. Дава се обща характеристика на детската градина и на началното училище, обсъжда се състоянието и тенденциите на тяхното развитие в България и Русия.

Съвременните предучилищна и начална училищна педагогика са универсални по своя дух науки за човека. Те разглежда от педагогическа гледна точка тези периоди от човешкото развитие, през които се зараждат и изкристализират специфичните човешки способности, появява се и се развива самосъзнанието и се конституира специфичното човешко "Аз", проявяват се първите основни черти на личността и индивидуалността, усвояват се моделите за взаимодействие със заобикалящия свят - природен и социален. Без съмнение проблемите на образованието на децата от предучилищна и начална училищна възраст се разглеждат на фона на стремително развиващите се промени на съвременното индустриално и информационно общество, в което все по-голяма роля играят науката, техниката и образованието. Това поставя сложни задачи, свързани със създаване на стандарти за материални активи на предучилищното и началното училищно образование (сграден фонд, прилежащи територии, материално, техническо и информационно оборудване), интелектуално осигуряване (програми за образователна работа, методически указания), модернизация (създаване и въвеждане на нови, експериментално проверени образователни технологии). Социалната ситуация на развитието на съвременното дете вече е силно променена, непосредственото общуване между хората се измества от социалните мрежи, които стават основен канал за общуване между младите хора. Едновременно с това традиционно звучащите концепции за развитието и образованието на малкото дете не губят своето значение, защото човекът е социално същество и като такова той може да се развива само в контекста на отношенията си с другите хора. Усвояването на езика, обогатяването на емоциите и развитието на емоционалната интелигентност, овладяването на социално адекватни модели на поведение и на поведение, приемането на нравствените ценности и развитието на моралните чувства преминава през взаимоотношенията на човек с човека, на малкото дете с възрастния. И при това взаимодействие, обогатено педагогически, се осъществява социалното онаследяване на обществен опит и развитието на личността.

Съдържанието представлява интерес за студентите от всички педагогически специалности, за учителите от детските градини и началното училище и за родителите...