koricaТематика: Изкуство
Автори: Мария Блажева
ISBN: 978-954-00-0037-4
ISSN:
Цена: 13,30лв.
Страници: 184
Описание:
Разработката на доц. д-р Блажева има характера на задълбочен анализ и изследване как в социалистическа България визията се моделира, оформя или ограничава при отделния индивид. Цел на нейния теоретичен труд е да анализира главните промени, насоки и тенденции в развитието на модната индустрия в България през ХХ в. и тяхната взаимовръзка за създаването на ЦНСМ. Обект на изследването се явяват модата и различните жанрове на сценичното и екранно изкуство, взаимопроникването, дифузията между театър, кино, телевизията и развлекателната индустрия.

Авторката трябва да преодолее не малко трудности в хода на изследването - не са запазени достатъчно материали за ЦНСМ - няма систематизирана документация, а и създателите вече ги няма. Това я води до два различни подхода при систематизирането на събрания материал: 1. запазване и анализ на написаното; и 2. първично фактологично издирване на материали, съдържащи информация за ЦНСМ.

Теоретичното изследване на доц. д-р Блажева е онагледено с богат снимков материал и илюстрации.

Модата като културен феномен - нейната роля в културното пространство. Доц. д-р Блажева изхожда от определението на Улрих Леман, че модата е "парадигма на модерната култура" и анализира как "отличителните белези на модерността получават своето най-непосредствено отражение в модата". Тя отбелязва колко важен приоритет се явява комуникативната функция на облеклото. Модата се явява инструмент за социализация на отделната личност - дрехата се явява знак за идентичност чрез който "се изразява индивидуалност, социален статус, икономически просперитет". Модата е характерна с динамичната картина на промяната си - обръщайки се към далечното или близко минало, тя оформя съвременни норми като се отправя към бъдещето. По-нататък доц. д-р Блажева разглежда модата и като "светско изкуство", приемайки нейните знаци за отчетливи - "т.е. забележими, уникални, лесно разпознаваеми и свързани с елитарността". И в този аспект допуска едно изключение - "видимост на човешка себереализация"...

 

За авторите:
Проф. д-р Мария Блажева е безспорен авторитет и единствен специалист в страната, който съвместява изкуството на модата и на театъра. Едновременно моден дизайнер и художник на театрални костюми, тя има, както богат практически опит за обновяването на сценичния костюм при срещата му с модата, реализиран в множество спектакли на професионална сцена, така и натрупан с годините теоретико-изследователски интерес към процесите на взаимовлияние между тези изкуства, последователно реализиран в докторския й труд, хабилитационните й трудове, в книгите, статиите и лекционните й курсове...