2017

Заглавие: ENGLISH IN EXERCISES: VOCABULARY, GRAMMAR, READING COMPREHENSION, WRITING
Тематика: Български език с филологии
Автори: MILENA LEVUNLIEVA, MARIA MLADENOVA, ELENA KONDEVA
ISBN: 978-954-00-0138-8
ISSN:
Цена: 8.20лв.
Страници: 88
Описание:
The manual has been designed in accordance with the requirements for the education of all students interested in learning English as a foreign language. It represents a systematic account of the authors' experience in the field of foreign language teaching and guarantees the efficient realization of students' class activities and their self-study process. It takes into account the foreign language syllabi of the students in the following majors: Pre-School Pedagogy with a Foreign Language and Primary School Pedagogy with a Foreign Language, but it can also be used by students of Applied Linguistics and English Philology, as well as by all learners focused on improving their English language skills....

Заглавие: Български детски и народни песни за акордеон. Второ ниво
Тематика: Музика
Автори: Румен Потеров Виолин Василев
ISBN: 979-0-707682-18-0
ISSN:
Цена: 6.40лв.
Страници: 31
Описание:

Заглавие: Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Тематика: Педагогика
Автори: Юлиана Ковачка
ISBN: 978-954-00-0134-0
ISSN:
Цена: 8.20лв.
Страници: 144
Описание:
В основата на това научно изследване стои контактът с хората. Директен или индиректен, той е пресечната точка на ситуационните фактори, които провокират интереса ми към настоящата тематика и се надявам, че донякъде ще намерят своето практическо решение.

В хода на изследването ще се търсят отговори на следните научни въпроси:

Кой най-често осъществява родителските функции в страната на произход на детето?
Какви са трудностите при отглеждането и възпитанието на тези деца?
Кои са предпоставките за рисково поведение при децата и младежите?
Могат ли да се създадат механизми за превенция на образователни и социализационни трудности?
За предмет на изследването са избрани детерминанти и проявления на парародителска грижа в конкретното социално и личностно пространство, което институционално е конкретизирано в съществуващите системи за социално възпитание - семейство, детска градина, училище, социални услуги.

Целта е разкриване на характеристиките на парародителската грижа, в частност диференциране на рискове в социообразователната реалност за деца, отглеждани в условия на парародителска грижа и на тази основа набелязване на възможности за мерки за превенция...

Заглавие: Индивидуални различия – психически ефекти и особености
Тематика: Психология
Автори: Биляна Йорданова, Людмил Кръстев
ISBN: 978-954-00-0112-8
ISSN:
Цена: 11,40лв.
Страници: 107
Описание:
Представени са основните понятия и методологията на диференциалната психология като наука за индивидуалните различия. Стремежите на авторите са насочени към запознаване на читателите с подходите за изучаване на типовете личности и типологичните различия между хората. Подробно са описани теориите интерпретиращи индивидуалността от гледна точка на факторите на средата и генетичните въздействия, като детерминанти пораждащи и поддържащи различията между индивидите. Специално внимание е отделено на различията в темперамента, характера, личността, интелекта, познавателните стилове, здравословното състояние и социално-икономическото благополучие.

Разработката демонстрира индивидуалните различия между хората, факторите, които ги пораждат и методите за тяхното установяване. Особено внимание се обръща на различията в социално-психологическия статус между големи групи от хора, сред които с най-голяма популярност се ползват различията между половете, различните социални групи в обществото и отделните прослойки. Доказва се, че сред факторите, които обуславят и поддържат индивидуалните различия съществено място заемат наследствеността, социалната среда, социално-класовата принадлежност и културният контекст, в които се развива личността.

Целта на представения труд е да се подчертае съществуването на психологически различия между хората, които играят важна роля в съвременния свят, защото могат да въздействат върху перцепцията и стереотипите на обществото. Подробно са описани и преимуществата, които тези различия осигуряват на своите носители, като се подчертават индивидуалните особености на всички групи.

Тази книга позволява на читателите да се запознаят с актуалните теоретико-методологически проблеми на диференциалната психология и да усвоят нейния категориален и понятиен апарат. Предоставена е подробна информация за класическите и съвременните индивидуално-психологически концепции, даваща ясна представа за основните закономерности, които тази наука разкрива, така че свободно да се интерпретират на теоретично и емпирично равнище, въпросите, свързани с индивидуалните различия...

Заглавие: Западноевропейска литература. Естетически текстове и програми Част I Учебно помагало за студенти
Тематика: Български език с филологии
Автори: БОЙКА ИЛИЕВА
ISBN: 978-954-00-0126-5
ISSN:
Цена: 8,80лв.
Страници: 260
Описание:
Настоящото помагало си поставя за цел да трасира в най-общи линии еволюцията на естетическите идеи от епохата на Късната античност (III-VI в.) до времето на социалния реализъм в литературата на ХIХ век. Замисълът е да се представят знакови произведения на емблематични за своето време мислители, които задават посоките на културния процес и в частност на литературното творчество.

Прегледът на естетическите търсения започва от периода на Късната античност, когато, с узаконяването и разпространението на християнството, започват да творят първоотците на християнската църква. Основанието за такова решение произтича от непреходното културно значение на техните съчинения, които служат като първооснова и отправна точка на идейните търсения през следващите епохи.

В настоящото помагало са включени представителни за всяка епоха текстове със силно естетическо въздействие в развоя на културните процеси. Така направеният подбор има за цел да подпомогне и улесни студентите, изучаващи история и теория на литературата в техните учебни занимания...