2017

koriza last 3Тематика: Психология
Автори: Николай Иванчев
ISBN: 978-954-00-0120-3
ISSN:
Цена: 9,40лв.
Страници: 111
Описание:
Убежденията на личността са явление, което се разглежда и изучава в научната литература главно във връзка с приложението на психотерапевтични техники (например когнитивно-поведенческа терапия, транзакционен анализ, техника за емоционална свобода) и във връзка с невро-лингвистичното програмиране.

Възможността за промяна на убеждения за идеалния дългосрочен партньор за романтична връзка се изследва в настоящата разработка чрез съпоставяне на убежденията за идеалния дългосрочен партньор с убежденията за себе си.

В тази книга убежденията за себе си, за идеалния дългосрочен интимен партньор и реалния интимен партньор се изследват чрез въпросници и не се набляга на разглеждане на убежденията като рационални или ирационални, защото само последствията от тях върху поведението и настроението биха могли да ги класифицират като такива. По-голямото сходство и взаимовръзка между убежденията за себе си, за реалния и идеалния интимен партньор би могло да се разглежда като признак за рационалност на убежденията, защото би създало повече положителни преживявания у притежателите им....

корица алб вачевa2 Тематика: Български език и литература
Автори: Албена Вачева
ISBN: 978-954-00-0122-7
ISSN:
Цена: 9.50лв.
Страници: 343
Описание:
Изданието представя резултатите от изследване, насочено към проучване на литературата за близкото минало. Във фокуса на внимание са начините, по които мемоаристиката и художествената проза от последните 25 години интерпретират живота на хората в епохата на социализма, кои са основните акценти, поставети в текстовете, как се оперира с проблеми, все още част от ежедневието ни...

р. димитрова кривиТематика: Икономика
Автори: Райна Димитрова
ISBN: 978-954-00-0128-9
ISSN:
Цена: 6.90лв.
Страници: 138
Описание:
Туризмът се определя като приоритетен и структуроопределящ отрасъл на българската икономика, който има съществен както директен, така и общ (вземайки предвид косвените и индуциращи ефекти) принос в брутния вътрешен продукт на България.

Същевременно редица научни и експертни проучвания показват, че един от най-сериозните конкурентни недостатъци на България като туристическа дестинация е изключително високата степен на териториална концентрация на туристическия сектор. Не се използват ефективно, а в редица региони въобще не се използват, наличните богати и разнообразни, подходящи за развитие на всички видове и форми на туризма, ресурси. Това ограничава в териториален план социално-икономическите ползи от дейността на туристическите предприятия. Едновременно с това все по-голямо значение придобива и процесът на интегриране на регионите в световната икономика, в резултат на който те, от локализирана територия за реализиране на стопански дейности, се превръщат в продавачи на стоки и услуги, т. е. в относително обособени и равноправни икономически пазарни субекти, участващи в конкурентната борба на туристическия пазар. В този контекст конкурентният анализ на регионалните аспекти на туристическия пазар придобива все по-важно значение за осигуряването на необходимата информация за разработване и прилагане на адекватни конкурентни стратегии, за постигане на конкурентни предимства и успех в съперничеството с конкурентите на пазара...

кл камбуроваТематика: Изкуство
Автори: Клавдия Камбурова
ISBN: 978-954-00-0132-6
ISSN:
Цена: 13.20лв.
Страници: 240
Описание:
Рекламата съществува още от древността под различни форми - табели, приканване на висок глас, предаване на информация от уста на уста. С развитието на капитализма и индустриалната революция тя започва да се утвърждава като средство за повишаване на печалбата и се превръща в неизменен спътник на бизнеса и потреблението в обществото. С навлизането на електронните медии и особено на телевизията, рекламата постепенно се превръща не само в своеобразен "пътеводител" в пазара и "законодател" на пазарната комуникация, на който икономическите кризи не оказват влияние, но и във фабрика за мечти, и културен феномен, който става неизменна част от развитието на обществото - не само продава, но и създава мечти и желания. Динамиката в промените на обществения и икономически живот оказват влияние върху ролята и значението на рекламата. Като част от живота на хората, тя продължава да привлича вниманието, а навлизането на нови технологии разширява каналите и начините на разпространение...

развиване на ориентировъчниjpgТематика: Физическо възпитание
Автори: Иван Глушков, Мария Граматикова, Стаменка Митова, Петя Пачева
ISBN: 978-954-00-0133-3
ISSN:
Цена: лв.
Страници: 142
Описание:
Учебното ръководство разглежда проблемът за планирането и развиването на специфични за двигателната дейност ориентировъчни способности на децата в ранните им възрастови периоди.

Разработени са тематични разпределения и образователно съдържание на занимания за подготвителните групи за училище за практическо развиване на ориентировъчните им способности. Елементи от тематичните единици могат да бъдат прилагани при деца със специални образователни потребности интегрирани в групите.

Учебното ръководство е подходящо за студенти от специалностите "Спорт" "Физическо възпитание", "Кинезитерапия", "Предучилищна и начална училищна педагогика", както и от докторанти, учители, треньори, кинезитерапевти и други интересуващи се от развитието на практическия интелект на децата, в естествената им двигателна и игрова дейност...