2017

западноевропейскаТематика: Български език с филологии
Автори: БОЙКА ИЛИЕВА
ISBN: 978-954-00-0126-5
ISSN:
Цена: 8,80лв.
Страници: 260
Описание:
Настоящото помагало си поставя за цел да трасира в най-общи линии еволюцията на естетическите идеи от епохата на Късната античност (III-VI в.) до времето на социалния реализъм в литературата на ХIХ век. Замисълът е да се представят знакови произведения на емблематични за своето време мислители, които задават посоките на културния процес и в частност на литературното творчество.

Прегледът на естетическите търсения започва от периода на Късната античност, когато, с узаконяването и разпространението на християнството, започват да творят първоотците на християнската църква. Основанието за такова решение произтича от непреходното културно значение на техните съчинения, които служат като първооснова и отправна точка на идейните търсения през следващите епохи.

В настоящото помагало са включени представителни за всяка епоха текстове със силно естетическо въздействие в развоя на културните процеси. Така направеният подбор има за цел да подпомогне и улесни студентите, изучаващи история и теория на литературата в техните учебни занимания...

светлана николаева.cdrТематика: Педагогика
Автори: Светлана Николаева
ISBN: 978-954-00-0139-5
ISSN:
Цена: 13,60лв.
Страници: 267
Описание:
Обект на изследването е професионалното образование в България от 1878 до 1944 година в контекста на държавната социално-икономическа политика.

Предмет на изследването е земеделското образование в България в периода от Освобождението до 1944 година.

Декларираните научни намерения ориентират изследването към следната цел: проучване, анализиране и оценка на теоретични идеи и историко-педагогически опит в развитието на земеделското образование в България в изследвания период. Постигането на целта налага решаването на следните задачи:

Проучване и анализиране на социално-икономическите основания и законодателните решения за земеделско образование в България от 1878 до 1944 година.
Систематизиране и представяне на теоретични идеи за земеделска просвета и образование преди 1878 година и след Освобождението дo 1944 година.
Представяне на идеи, за земеделско образование в Европа, които намират положителен прием сред стопанската и образователна общност.
Изследване, анализиране и оценяване на дейностите, свързани с откриването на различни видове земеделски училища и осигуряването на условия за тяхното нормално функциониране.
Анализиране на елементи на системата за земеделско образование . учебна документация, учебно съдържание, специфични аспекти от организацията на образователние процес в земеделските училища и курсове.
Разкриване значението и спецификата на извънучилищната дейност на учителите от земеделските училища.
Открояване и оценяване на усилията, свързани с кадровото осигуряване, материалната база и финансиране на земеделското образование.
Научната теза на изследването е: Допускаме, че организирането и развитието на земеделското образование има съществен принос за подготовката, допълването и осъвременяването на работната сила в земеделието в периода 1878 - 1944 година. Очакваме, че възможностите за земеделското образование на работната сила в България са адекватни на социално-икономическите условия и структурата на земеделските стопанства, в които се извършва основната земеделска дейност.

Изследването има историко-педагогически характер. Обективин отговор на декларираните научни търсения не може да се получи, ако се разглежда тяхното развитие и проявление извън конкретната историческа действителност. Държавната политика по по отношение на земеделското образование е част от социалната, икономическата, дори и от политиката за национално обединение в страната ни в разглеждания исторически период. Педагогическите явления не могат да се разглеждат изолирано от историческите процеси и събития. Между тях съществува тясна връзка и зависимост....

Заглавие: ENGLISH IN EXERCISES: VOCABULARY, GRAMMAR, READING COMPREHENSION, WRITING
Тематика: Български език с филологии
Автори: MILENA LEVUNLIEVA, MARIA MLADENOVA, ELENA KONDEVA
ISBN: 978-954-00-0138-8
ISSN:
Цена: 8.20лв.
Страници: 88
Описание:
The manual has been designed in accordance with the requirements for the education of all students interested in learning English as a foreign language. It represents a systematic account of the authors' experience in the field of foreign language teaching and guarantees the efficient realization of students' class activities and their self-study process. It takes into account the foreign language syllabi of the students in the following majors: Pre-School Pedagogy with a Foreign Language and Primary School Pedagogy with a Foreign Language, but it can also be used by students of Applied Linguistics and English Philology, as well as by all learners focused on improving their English language skills....

Заглавие: Български детски и народни песни за акордеон. Второ ниво
Тематика: Музика
Автори: Румен Потеров Виолин Василев
ISBN: 979-0-707682-18-0
ISSN:
Цена: 6.40лв.
Страници: 31
Описание:

Заглавие: Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Тематика: Педагогика
Автори: Юлиана Ковачка
ISBN: 978-954-00-0134-0
ISSN:
Цена: 8.20лв.
Страници: 144
Описание:
В основата на това научно изследване стои контактът с хората. Директен или индиректен, той е пресечната точка на ситуационните фактори, които провокират интереса ми към настоящата тематика и се надявам, че донякъде ще намерят своето практическо решение.

В хода на изследването ще се търсят отговори на следните научни въпроси:

Кой най-често осъществява родителските функции в страната на произход на детето?
Какви са трудностите при отглеждането и възпитанието на тези деца?
Кои са предпоставките за рисково поведение при децата и младежите?
Могат ли да се създадат механизми за превенция на образователни и социализационни трудности?
За предмет на изследването са избрани детерминанти и проявления на парародителска грижа в конкретното социално и личностно пространство, което институционално е конкретизирано в съществуващите системи за социално възпитание - семейство, детска градина, училище, социални услуги.

Целта е разкриване на характеристиките на парародителската грижа, в частност диференциране на рискове в социообразователната реалност за деца, отглеждани в условия на парародителска грижа и на тази основа набелязване на възможности за мерки за превенция...