2018

музика и танцТематика: Музика
Автори:
ISBN: 978-954-00-0149-4
ISSN:
Цена: 8,00лв.
Страници: 159
Описание:
Публикациите в този сборник представят материали от научна сесия, организирана в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград на 5 май 2016 година.

В публикуваните изследвания се поставят и аналитично се осмислят въпроси в областта на музиката и танца, което дава една разностранна картина на съвременното състояние на българската фолклорна традиция. Представят се достиженията на музиканти, танцьори, хореографи и педагози. Те показват пореден поглед към актуални явления в няколко научни и практически области на музикалното и танцовото изкуство, но и насочват към техни рефлексии в българското образование.

Текстовете, включени в настоящото издание, показват различни гледни точки в изследванията за музика и танц в контекста на традиция и съвременност. Те документират практики, дискутират трансформации, анализират нововъведения. Широкият диапазон от тематика, емпиричен материал, приложена методология и изводи ще са полезни както за специалисти в областта на музиката, танца, музикалната и танцовата педагогика, учители в общообразователното училище, студенти, така и за много по-голяма аудитория читатели, които се интересуват от изследваната проблематика....

васил гр. кр. йорджТематика:
Автори: Васил Грозданов, Красимир Йорджев
ISBN: 978-954-00-0142-5
ISSN:
Цена: 15,90лв.
Страници: 295
Описание:

yanevaТематика: Изкуство
Автори: Анелия Янева
ISBN: 978-954-00-0137-1
ISSN:
Цена: лв.
Страници: 384
Описание:
Акцентът в настоящия текст е върху структурата на балетното произведение - хореографска композиция, драматургия, запомнящи се роли и техни интерпретатори на българска сцена. Искам обаче още в началото да отбележа, че има доста голяма разлика в това дали развитието на балетното изкуство у нас ще бъде разглеждано през призмата на хореографията или във фокуса на изпълнителските постижения.

Историята на българския балет условно може да се раздели на три периода:

до средата на 40-те;
след 1945 до средата на 80-те;
времето след 1985/1989.
Как изглежда тази периодизация през призмата на хореографията в България?

През първия период български ентусиасти, вдъхновени от преминаващите през България руски гастрольори, заминават за обучение в Европа. Там усвояват от руските емигранти основите на класическия танц, но и възможностите на модерния танц. Завърнали се в България, те поставят началото на българския балет, при това в равнопоставимост между класическите и модерните балетни реализации....

verba aeternaТематика: Български език с филологии
Автори: Силвия Георгиева
ISBN: 978-954-00-0140-1
ISSN:
Цена: 9,40лв.
Страници: 96
Описание:
Ръководството по латински език е естествено продължение на издадения през 2012 г. учебник "Verba aeterna". Намерението на автора е да представи на студентите подходящи и целесъобразни упражнения и адаптирани текстове, които да онагледят теоретичния материал от учебника. За тази цел е спазен реда на включените там граматически единици.

Важна цел на настоящото издание е то да бъде полезно както от езикова гледна точка - чрез превод и упражнения, така и от гледна точка на обогатяване и задълочаване на общата култура на студентите: включени са текстове за исторически събития, митологични теми и различни сфери на римския бит и култура.

Втората част на ръководството съдържа оригинални документи от литературата, писана на латински език през вековете: произведения на велики римски писатели; християнски текстове; откъси от научни и философски трактати на именити европейски учени, както и документи от световната история. Целта на включването им в едно учебно ръководство, предназначено за студенти-неспециалисти, е да даде възможност на изкушените от богатството на достигналите до нас безценни литературни, научни и философски паметници на световната мисъл да се докоснат до тях не чрез превод, а в техния латински оригинал...

образователните функцииТематика: Педагогика
Автори: Невяна Докова
ISBN: 978-954-00-0145-6
ISSN:
Цена: 8,50лв.
Страници: 127
Описание:
Като педагогически процес физическото възпитание има комплексна същност, която включва в единство дидактически, социални, психологически, биологични и физиологични компоненти. Тази комплексност произтича от необходимостта самият учебен процес да осигурява цялостен личностен резултат в развитието на подрастващите.

На този етап обаче физическото възпитание в началното училище се реализира предимно на ниво биологично-градивен процес с развлекателни функции, отколкото като сериозен образователен предмет с възможност да обучава, възпитава, развива. Безспорно в основата на педагогическия процес стои движението, но същевременно то е свързано и с личностно-ориентирано познание. Макар обучението да има подчертано практически характер, наред с овладяването на двигателни умения и навици, учениците усвояват и определени знания, които осмислят тяхната двигателна активност, а също така затвърдяват редица термини и понятия от други предметни области.

Систематизирането и апробирането на възможности за по-ефективно реализиране на тези негови образователни функции би допринесло като цяло за интелектуализацията и интензификацията на учебния процес по предмета. В тази връзка изследователската визия, представена в монографичния труд, е насочена към следните основни моменти:

Първо, изучаване образователните функции на физическото възпитание в началното училище с цел експериментално изследване на тяхното въздействие с различни по характер дидактически методи и похвати върху познавателната активност и нивото на спортна образованост на учениците.
Второ, изследване образователно съдържание и организационната структура на системата за физическо възпитание в началното училище у нас и в чужбина.
Трето, разглеждане на проблема за приемствеността между предучилищното и училищното физическо възпитание като базисна основа при формирането на спортната образованост на подрастващите.