2018

Заглавие: СТРАТЕГИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА АТРАКТИВНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ
Тематика: Туризъм
Автори: ИВАНКА ВЪСЕНСКА
ISBN: 978-954-00-0162-3
ISSN:
Цена: 10.40лв.
Страници: 193
Описание:
Значението на туристическата дестинация в ролята ѝ на посредник между търсенето и предлагането на туристически продукти се откроява ясно на фона на увеличаващите се пътувания в световен мащаб. Поради факта, че все по-голям брой дестинации в света са открити и инвестират в туризма, той се превръща в основен двигател на социално-икономическото си развитие чрез приходите от износа на място, създаването на работни места и предприятия, по данни на Световната организация по туризъм (СОТ).

В този контекст, отчитайки ролята им на посредници в туризма, туристическите дестинации се явяват проводник на добрите практики, и респективно се превръщат в обект на проучвания и анализи. Обединените усилия на всички заинтересовани от развитието на туристическите дестинации участници и взаимодействащи страни са в състояние да съдействат за възприемане и въвеждане на добрите практики и утвърдени стандарти. По този начин ще се популяризират принципите на устойчивия туризъм и ще се развият туристическите дестинации. Ще бъде осигурен дългосрочен икономически растеж и стабилност, ще се повиши конкурентоспособността и ще се преодолеят негативните последици от осъществяваната туристическата дейност.В резултат, актуалността на изследваната проблематика за привлекателността на туристическата дестинация и нейното управление може да се изведе в няколко аспекта. Първият се определя от ролята и значението на туристическите дестинации за туристическата индустрия. В процеса на осъществяване на своята дейност, всички предприятия по територията на туристическата дестинация опосредства връзката между туристическото търсене и предлагане и въздействат в количествено и качествено отношение, насочвайки възприятията за привлекателността на дестинацията. Още повече, че в ролята им на посредници в туризма, туристическите дестинации взаимодействат с изпращащите и приемащите пазари и са неизменен фактор за формирането на привлекателността....

Заглавие: Годишник на катедра „Философски и политически науки” VІI
Тематика: Философия
Автори:
ISBN:
ISSN: 1314-5886
Цена: 8.50лв.
Страници: 164
Описание:
"Годишникът" е научно-методическо списание на катедра "Философски и политически науки" на ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград. Има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите и докторантите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина. Заедно с това се цели и подпомагането на учебния процес и повишаване нивото на самостоятелната работа и творческите изяви на студентите...

Заглавие: Контрол на документите за самоличност и миграцията в Република България
Тематика: Право
Автори: ЛЮБОМИР ТИМЧЕВ
ISBN: 978-954-00-0167-8
ISSN:
Цена: 13,80лв.
Страници: 266
Описание:
Проблемът с управлението на миграцията в страната на настоящия етап е по-актуален от всеки друг път. Той включва както издаването на документи за самоличност, така и контрола на лицата намиращи се под юрисдикцията на страната, независимо от тяхното гражданство . Той поставя въпроса за редовността на документите за самоличност и ефективността при контрола на лицата, намиращи се под юрисдикцията на държавата.

Нелегалната миграция е обективно обусловен процес на движение на хора от държави, намиращи се в тежко икономическо положение или в състояние на граждански конфликти, към държави с развита пазарна икономика, утвърдена демокрация и висок жизнен стандарт. Във връзка с това Република България е подложена на миграционен натиск от граждани на азиатски и африкански държави, използващи я като транзитен пункт към Западна Европа. Освен външна граница на ЕС, за страната ни остава и ангажиментът да осъществява контрол спрямо поданиците. Казаното се отнася най-вече за онези български граждани, които от гледна точка на съдебното си минало са нежелани в чужбина. Това налага осъществяването на т. нар. вътрешен Шенген, елемент на който е както издаването на документи за самоличност, така и контрола при напускането границите на страната...

Заглавие: Обикновени диференциални уравнения
Тематика: Математика и информатика
Автори: Васил Грозданов, Николай Китанов
ISBN: 978-954-00-0159-3
ISSN:
Цена: 18,90лв.
Страници: 416
Описание:
Настоящият учебник "Диференциални уравнения" е написан в съответствие с учебната програма на курса по диференциални уравнения, който авторите са чели последните няколко години пред студентите от Югозападния университет "Неофит Рилски".

Ръководството е разделено на четири глави. В глава първа - Обикновени диференциални уравнения от първи ред, са въведени някои основни понятия и твърдения от теорията на тези уравнения. Централно място заема формулировката на задачата на Коши за обикновено диференциално уравнение и теоремата на Коши - Пикар за съществуване и единственост на решението на тази задача. Този резултат е представен в два варианта - класически подход чрез метода на последователните приближения на Пикар и модерен такъв, основаващ на принципа на свиващото изображение. Представени са някои числени методи за приближено решаване на диференциални уравнения от първи ред....

Заглавие: Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Стаменка Митова
ISBN: 978-954-00-0157-9
ISSN:
Цена: 12,40лв.
Страници: 106
Описание:
През последните години се наблюдава значително зачестяване на гръбначните изкривявания при деца в периода на усилен растеж.

Ранното откриване и правилната диагностика на гръбначните изкривявания, могат да предотвратят неблагоприятните последици от тях и да осигурят нормалното функциониране на подрастващия организъм.

Стойката се оформя и изработва успоредно с растежа на детето и с развитието на всички функции на неговия организъм, и най-вече с правилното функциониране на мускулатурата. Тя се оформя, както под влияние на външната среда, така и както всеки двигателен навик. Правилната стойка и телодържане се възпитава по време на растежа и развитието на детето.

Гръбначните изкривявания могат да се развият, както при деца, така и при възрастни с течение на времето. Гърбът на децата е много подвижен и затова лесно се поддава на отрицателни влияния, свързани с неправилното положение на тялото. Рахит е заболяване, свързано с недостиг на витамин D, който се образува под въздействието на слънчева светлина, така че децата, родени през зимата и есента, са изложени на риск. Детето се нуждае от "жива" слънчева светлина. Поради липсата на витамин D, костите омекват.

Друга сериозна причина за гръбначните изкривявания са - плоските крака. При хората с плоскостъпие центърът на тежестта се премества назад, като по този начин се нарушава баланса на цялото тяло. Човек неволно се навежда напред, за да не падне, и започва да се навежда.

В допълнение, причината може да бъде родова травма на гръбначния стълб, по-рядко - вродена патология и наследственост. При подрастващи и възрастни, гръбначните изкривявания често се развиват на фона на диспластични аномалии на гръбначния стълб, ендокринни разстройства и начин на живот, предхождащ кривината на гръбначния стълб...