2009

scan0001 1Тематика: Български език с филологии
Автори: Таня Стоянова
ISBN: 978-954-680-578-2
ISSN:
Цена: 9.70лв.
Страници: 274
Описание:
Детската литература като културен феномен е част от общия литературен процес. Тя е поставена в един литературноисторически контекст с литературата за възрастни. Детската литература е място, където си дават среща високата и популярната литература...

 

За авторите:

scan0004 1Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриян Борисов, Илия Гюдженов, Илинка Димитрова
ISBN: 978-954-680-623-9
ISSN:
Цена: 12.90лв.
Страници: 410
Описание:
Изложението започва с елементарни сведения от теория на множествата, комбинаториката, комплексните числа и полиномите, необходими за по-доброто разбиране и усвояване на основния текст. По-нататък се излагат подробно въпросите, свързани с матриците,детерминантите и системните линейни уравнения, необходимостта от които вече е почувствана в паралелно изучаваните дисциплини...

 

За авторите:

scan0003 2Тематика: История
Автори: Валентин Китанов
ISBN: 978-954-680-614-7
ISSN:
Цена: 13.00лв.
Страници: 388
Описание:
Политическите отношения на ВМОРО с турската страна са важна част от историята на българското националноосвободително движение в Европейска Турция и от цялостната балканска история. Задачата, която сме си поставили, е да проследим политическите контакти, преговорите и опитите за споразумение по проблемите на Македония и Одринско между революционната организация и меродавните турски фактори от Илинденско-Преображенското въстание до навечерието на Първата световна война...

 

За авторите:

 

scan0002 1Тематика: Музика
Автори: Николина Огненска
ISBN: 978-954-680-613-0
ISSN:
Цена: 5.80лв.
Страници: 35
Описание:
Настоящият сборник включва песни от учебниците по музика за общообразователното училище със съпровод на пиано. Песните са различни като жанр, тематика, метроритмична и интонационна трудност, което дава възможност на студентите да проверят сами своите умения да пеят и да ползват музикалния инструмент пиано в учебния процес...

 

За авторите:

 


scan0016Заглавие: История на икономиката
Тематика: Икономика
Автори: Димитър Ст. Димитров
ISBN: 978-954-680-611-6
ISSN:
Цена: 9.20лв.
Страници: 202
Описание:
В този труд се разглеждат само някои теоретични аспекти на Стопанската история; характерът и спецификата на т. нар. "светове-икономики" и тяхното място в Световното икономическо пространство и във времето; формирането и развитието на основните светове-икономики...

 

За авторите:
Димитър Стефанов Димитров е доктор по История и доцент по Стопанска история. Преподавал е икономическо сътрудничество в УНСС в гр. София, като редовен преподавател до 1999 г., Сравнителна стопанска история в НУБ в гр. София до 1998 г., Стопанска история в Селскостопанската академия в гр. Пловдив през 1997-1998 г. Понастоящем преподава Стопанска история и Европейско стопанство в ЮЗУ "Неофит Рилски" като редовен преподавател, Стопанска история в ВУЗФ в гр. София, Политики на Европейския съюз в ПУ "Паисий Хилендарски" в гр. Пловдив.

Доцент Д. Димитров е ръководител на катедра "Икономически теории" при Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в гр. Благоевград.