scan0042Тематика: Естествени науки
Автори: Виктория Сотирова
ISBN: 978-954-680-666-6
ISSN:
Цена: 9,00лв.
Страници: 130
Описание:
В световен мащаб и, в частност за България, 90-те години на ХХ-ти век са период, изпълнен с интензивни промени във всички сфери на обществения живот. Възникналите икономически катаклизми предизвикват поредица от несъществуващи до този момент социални проблеми. Те налагат потребността от развитие на социалната работа не само като практическа, но и като научна дейност.

Появява се нова прослойка - социално слаби лица в риск и неравностойно положение, нуждаещи се от социална закрила и подкрепа. Реализирането на ефективна и ефикасна социална политика, от страна на обществото в лицето на социалните институции и неправителствени организации, води до повишаване качеството на живот на нуждаещите се от помощ.

Създаването и развитието на социалната работа като теоретико-приложна дейност, изисква:

познаване, от една страна, на динамично променящите се събития и явления, а от друга - на опита и развитието на социалната работа в западните страни;

прогнозиране, разпознаване и осмисляне на съпътстващите социалната дейност проблеми;

разкриване на перспективите в развитието на социалната работа.

В монографията се разглеждат, именно, тези три аспекта:

историческо развитие на социалната работа като теория и познание в Европа, САЩ и България;

основни проблеми в развитието на социалната работа с безработни и бедни. Представят се данни от проведено пилотно проучване за мнението на социалните работници в Д"БТ", Д"СП" и потребители (безработни и социално слаби лица), относно социалната политика и работа в България в период на криза;

перспективи в развитието на социалната работа като научна и практическа дейност. Разглежда се възникването и развитието на школите по социална работа и обучението в България. Представят се и данни от социометрично изследване на значимите фактори, влияещи върху развитието на студентите в ЮЗУ "Неофит Рилски" и формирането им като бъдещи социални работници.

 

За авторите: