scan0014Тематика: Педагогика
Автори: Маргарита Колева
ISBN: 978-954-680-901-8
ISSN:
Цена: 5,70лв.
Страници: 207
Описание:
Проблемите на социалното развитие и възпитание на детето във възрастта на детството са актуален теоретико-практически казус не само за българската педагогика. Резултатите от наше изследване за спецификата на социалното развитие и възпитание на детето тук са представени в учебна книга, която е предназначена за студентите, обучавани в педагогическите специалности, както и за педагози и родители. Тя е опит за рационален поглед върху същността, различните аспекти и значение на проблематиката "социално развитие и възпитание" за детето във възрастта на детството и предлага идеи за неговото идентифициране, стимулиране и диагностика.

Проблемите на социалното развитие на детето от предучилищна възраст вече са изследвани от автора и представени в монографията "Социално развитие на детето. Педагогически условия" (Колева, 1998). Настоящото теоретико-приложно изследване е нейното продължение с по-широк обхват на темата, а именно: "Социално развитие и възпитание на детето. Идентификация. Стимулиране. Диагностика". Трудът представя редица базови обстоятелства, с влияние върху социалното развитие на детето в контекста на общото му развитие, възпитание, образование. Откроени са и по-специфичните проявления на детското социално развитие в многообразието от възрастови общности и социокултурна среда, включително и образователна, в които живее и се развива детето. Конкретизирани са съществените условия за "развитие на културната и социално значима субектност на детето, т.е. дете активно, инициативно, със способности за самоопределение и творческа самореализация в детско-възрастовото съобщество, а по-късно (в бъдеще) в гражданското съобщество" (Крылова, 2009). Несъмнено подобен "детски портрет" е цел на педагогическите интервенции за активно социално развитие на детето във възрастта на детството. Тази цел индикира като особено значими детската индивидуалност и социалност, характерни и обогатяващи се чрез всяка от дейностите, в които участва детето. Всъщност процесите социализация и индивидуализация в периода на детството са двете основни направления, очертаващи спецификата, динамиката и постиженията на детето в хода на социалното му развитие....