scan0020Тематика: Европеистика
Автори: Мирослава Цонева
ISBN: 978-954-680-870-7
ISSN:
Цена: 10,80лв.
Страници: 323
Описание:
Темата на настоящото изследване предполага паралелно разглеждане и сравнение между понятията национално-освободително движение и тероризъм, едното от които принадлежи вече на близкото минало, а второто e част от нашата политическа съвременност.

На външен вид те притежават много общи черти, което дава основание на някои автори като французите Бо и Коен напр., да поставят знак на равенство между тях и, изхождайки от формалната им прилика, да приравнят национално-освободителното движение на колониалните народи като към форма на тероризма, да отрекат неговата дълбоко хуманна същност, свързана с проблемите на премахването на расовото неравенство и експлоатацията на цели народи от други народи.

Всъщност това са две различни явления, макар в отделни случаи да притежават еднакви или почти еднакви черти. И на едното, и на другото са дадени десетки, често противоречащи си определения, в зависимост от политическата ориентация на авторите им. Не са една и две претенциите за чисто субективни тълкувания от страна на влиятелни политически кръгове в отделни държави и в света като цяло или да се разсъждава за тях по начин, при който двете явления да се разглеждат изолирано едно от друго, или единият аспект да изключва или отрича изцяло общите черти и различията с другия, или те да се анализират в тесните възможности на отделните конкретни случаи, протичащи изолирано от други, или да се анализират по начин, който да е от полза и интерес на една или друга политическа сила, на една или друга велика или по-малка държава и т.н.

Съчетани в една тема, двата фактора дават възможност за по-задълбоченото им теоретическо осмисляне, паралелното им сравнение, за да се изтъкнат общите черти и различията между тях - аспекти, които често се използват за неиздържано от научна гледна точка или изкуствено смесване на двете понятия, с цел предумишлено да се изопачи и да не се даде възможност на национално-освободителното движение да бъде показано в истинската си същност, като бъде представено изкуствено и преднамерено като тероризъм, както и опитите на чисто терористични движения да се представят за движения за национално или социално освобождение. Освен това ще бъде направен опит за намиране мястото на религиозния фактор, особено на исляма, който нерядко става източник за тероризъм и политическа дестабилизация, в общата картина в бившите колонии в постколониалния съвременен период...