Математика и информатика

Заглавие: Ръководство за решаване на задачи по математика за икономисти. Първа част
Тематика: Математика и информатика
Автори: Михаил Колев, Анка Марковска
ISBN: 78-954-00-0068-8
ISSN:
Цена: 5.20лв.
Страници: 128
Описание:
Предлаганото "Ръководство за решаване на задачи по математика за икономисти" съдържа задачи от: елементи от линейната алгебра, елементи от аналитична геометрия, функция на една реална променлива.

Всяка от предлаганите теми започва със сравнително подробно изложение на теоретичния материал, необходим за решаването на задачите. Една част от задачите са решени, а на всички останали са дадени отговори...

Заглавие: Обикновени диференциални уравнения
Тематика: Математика и информатика
Автори: Васил Грозданов, Николай Китанов
ISBN: 978-954-00-0159-3
ISSN:
Цена: 18,90лв.
Страници: 416
Описание:
Настоящият учебник "Диференциални уравнения" е написан в съответствие с учебната програма на курса по диференциални уравнения, който авторите са чели последните няколко години пред студентите от Югозападния университет "Неофит Рилски".

Ръководството е разделено на четири глави. В глава първа - Обикновени диференциални уравнения от първи ред, са въведени някои основни понятия и твърдения от теорията на тези уравнения. Централно място заема формулировката на задачата на Коши за обикновено диференциално уравнение и теоремата на Коши - Пикар за съществуване и единственост на решението на тази задача. Този резултат е представен в два варианта - класически подход чрез метода на последователните приближения на Пикар и модерен такъв, основаващ на принципа на свиващото изображение. Представени са някои числени методи за приближено решаване на диференциални уравнения от първи ред....

Заглавие: Функции на комплексна променлива
Тематика: Математика и информатика
Автори: Васил Грозданов
ISBN: 978-954-00-0224-8
ISSN:
Цена: 15,70лв.
Страници: 290
Описание:
Настоящият учебник "Функции на комплексна променлива" е написан в съответствие с учебната програма на курса по Инженерна математика - трета част, който авторът чете последните години на студентите от Технически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".

При написване на учебника, авторът се е стремял теорията да се поднесе в една много достъпна форма. Решени са достатъчен брой задачи, които да илюстрират приложението на сложния теоретичен материал и това да доведе до успешното разбиране на разгледаните проблеми...