Заглавие: ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА РАМЕННИ ИЗДЕЛИЯ
Тематика: Техника и технологии
Автори: Снежина Андонова
ISBN: 978-954-00-0236-1
ISSN:
Цена: 10,50лв.
Страници: 201
Описание:
Учебникът по технология за конфекциониране на раменни изделия е написан съгласно учебните програми по Технология на облеклото във висшите училища.

Разгледаните теми са свързани с придобиването на основни знания и умения за последователно прилагане на основните принципи и методи за проектиране на технологична последователност за конфекциониране на раменни изделия. Представени са съвременни технологични решения за изработване на модни раменни изделия.

Учебникът, в основната си част, е предназначен за студенти от образователно-квалификационна степен /ОКС/ "БАКАЛАВЪР", обучавани по специалности, свързани с шевната индустрия.

Темите, в които се разработват технологии за конфекциониране на моделни варианти с повече трансформации, конструктивни срязвания, множество допълнителни елементи и части, са творчески решения с повишена трудност. В тази връзка, те представляват добра методична основа за работа с обучаващи се в магистърска степен или за образователна и научна степен "доктор".

Учебникът може да бъде ценно методично помагало и за студенти, обучавани по други специалности, както и за всеки, който желае да обогатява и развива опита си за творческо приложение на основните принципи и методи за разработване на технологична последователност при конфекциониране на сложни съвременни моделни варианти на раменни изделия....

Заглавие: Рисков мениджмънт с финансови инструменти в европейски контекст
Тематика: Икономика
Автори: Мария Паскалева
ISBN: 978-954-00-0235-4
ISSN:
Цена: 18,00лв.
Страници: 188
Описание:
Настоящият монографичен труд "Рисков мениджмънт с финансови инструменти в европейски контекст" разглежда основните характеристики на финансовия риск, стратегиите за неговото управление и видовете финансови инструменти в европейски контекст. Монографичният труд е за студентите в бакалавърска и магистърска степен на обучение в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, които изучават специализирани финансови и счетоводни дисциплини, включени в учебните планове на отделните специалности. Монографичният труд може да се ползва от всеки, който изучава икономика и проявява интерес към проблематиката й...

Заглавие: Финансови пазари и финансови инструменти
Тематика: Икономика
Автори: Ани Стойкова
ISBN: 978-954-00-0223-0
ISSN:
Цена: 17,00лв.
Страници: 174
Описание:
Настоящият монографичен труд "Финансови пазари и финансови инструменти" разглежда основните характеристики на финансовите пазари и финансовите инструменти и по-конкретно са анализирани финансовите пазари от Югоизточна Европа. Също така е изследвана значимостта на счетоводнo-финансовата информация за финансовите инструменти - CDS за Българския финансов пазар. Монографичният труд е за студентите в бакалавърска и магистърска степен на обучение в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, които изучават специализирани финансови и счетоводни дисциплини, включени в учебните планове на отделните специалности. Монографичният труд може да се ползва от всеки, който изучава икономика и проявява интерес към проблематиката й....