Културология

scan0013 2

Заглавие: Древноезическо наследство в българското народно изкуство

Автор: Васил Марков

Тематика: Културология, Етнография

ISBN: 954-680-368-5

Цена: 8.00 лв.

Страници: 237

Описание:
Наследството от езическата древност в българската народна култура и в частност в българското народна изкуство представлява една необятна като обем и безкрайно благодатна като проблематика за проучване тема...

Satvorenieto

Заглавие: Сътворението в образи

Автор: Жана Пенчева

Тематика: Културология

ISBN: 978-954-00-0284-2

Година на издаване: 2021

Страници: 330

Описание: Предложеното изследване е изградено основно върху теренни проучвания на възрожденски православни църкви от Югозападна България с паралели от цялата българска етническа територия. Проучването акцентира на един основен проблем от християнската религия, актуален за възрожденския човек, а именно: въпроса за произхода на човека, в това число и произхода на земята, небесните тела и природата. При проследяването на Шестоднева в българските визуални изкуства през Възраждането широко се интерпретира тематиката, свързана с историята на първите хора - Адам и Ева в Рая и извън него, началото на човешкия род и съдбата на Каин и Авел с акцент на нравствените моменти, поднесени с голяма доза дидактичност.
Изследването е структурирано в Увод, три основни глави, Заключение, Библиография на използваната литература, Списък с паметниците и Албумна част.
Проследено е развитието на "Историята на Адам и Ева" в европейското и българското изкуство, като се акцентира на паметниците от Югозападна България. В следващите две глави хронологически са разгледани основните сюжетни епизоди, свързани с живота на прародителите в Рая и на земята след тяхното изгонване. Тази структура дава максимална възможност за проследяване на настъпилите промени в българското изобразително изкуство и конкретно на неговите визуализации в разглеждания регион.

Към изследването е приложена Албумна част от 221 образци, които онагледяват със снимков материал предложената проблематика.

Проучванията са резултат от националната програма КИННПОР, която даде възможност за изследване и каталогизиране на редица неизвестни и слабо проучени паметници на територията на Югозападна България. Проучванията се осъществяват с подкрепата на Неврокопската епархия, енорийските свещеници в епархията и представителите на местните кметства, както и мои колеги, на които изказвам своята благодарност.

Линк към пълното електронно издание на монографията: https://bit.ly/images21

 

 

Traditions   Cpver

Заглавие: Традиции и културни маршрути в Югозападна България

Автори: Иванка Влаева, Мария Вълкова, Димитрия Спасова, Антон Генов

Тематика: Културология

ISBN: 978-954-00-0281-1

Година на издаване: 2021

Страници: 156

Описание: „Традиции и културни маршрути в Югозападна България“ е издание, чиято цел е да представи някои важни природни и културно-исторически характеристики на Югозападна България. Голяма част от тях все още не са сред емблематичните за региона, но са с потенциал за едно друго вглеждане и вчувстване в неговите специфики. Чрез тях се показва локалното възприятие на определени обекти и практики, обвити с мистика и запазили древни световъзприятия. Тяхното изследване е резултат на научни наблюдения, документиране и анализи на мултидисциплинарен екип от учени (културолози, социолози, музиколози, антрополози) от Югозападния университет „Неофит Рилски“. В него участват доц. д-р Мария Вълкова, проф. д-р Иванка Влаева, доц. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов. Те систематизират няколко десетилетия своя работа на терен, изучаване на архивни материали, социологически анкети и анализи, документиране на фолклорни и фестивални практики, археологически наблюдения и представяне на резултати от тези дейности в различна научна, образователна и медийна среда.

Изданието се реализира с подкрепата на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Линк към пълното електронно издание: https://bit.ly/traditions2021

 

2021 Lice

Заглавие: Мегалитни светилища от Югозападна България

Автори: Васил Марков, Алексей Гоцев, Антон Генов, Димитрия Спасова, Анастас Ифандиев

Тематика: Културология, Археология, Етнология

ISBN: 978-954-00-0276-7

Година на издаване: 2021

Страници: 359

Описание: Колективната монография „Мегалитни светилища от Югозападна България“ представя резултатите на интердисциплинарната научна експедиция „Тракийски светилища от Западните Родопи, Рила и Пирин“, реализирана от екипа на Университетския научно-изследователски център за древни европейски източносредиземноморски култури при ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Монографията се състои от пет глави, които разглеждат проблематиката на мегалитните светилища от Рила и Пирин (Васил Марков), на тракийските скални светилища от Западните Родопи (Алексей Гоцев), на мегалитните светилища от Конявска планина и поречието на Струма (Антон Генов); на сакралното пространство и народната вяра (Димитрия Спасова) и на дигиталните технологии в проучването и популяризирането на тракийските скални светилища (Анастас Ифандиев).

Текстът е придружен с корпус на мегалитните светилища от изследвания регион.

Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Националната програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) на Министерство на образованието и науката на Република България.

Линк към пълното електронно издание на монографията: https://bit.ly/megalith21